czwartek, 10 stycznia 2002

Samorząd po 10 latach

W minionych dwóch kadencjach (90-94 przewodniczący RG p. Paweł Hofmajster, 94-98 Marian Jach) i w minionym półmetku obecnej kadencji (przew. RG p. Zbigniew Wołoszyk) uwidaczniała się pełna odpowiedzialność radnych, członków Zarządu na rzecz przyjętych programów i realizacji zadań w zabezpieczeniu zadań społeczeństwa - mówi wójt gminy Ryszard Alechniewicz. -Stopień zaspokajania ich oczywiście uzależniony był głównie od możliwości finansowych, które ograniczone były i są polityką finansową państwa.
W minionym okresie 10-lecia samorządności gmina miała wiele osiągnięć w realizacji zadań gospodarczych. Działano wspólnie, oszczędnie wydatkowano środki finansowe, część pozyskiwano z zewnątrz. Ludność finansowo uczestniczyła w budowie oczyszczalni i kanalizacji w Lubichowie, w budowie wodociągu wiejskiego we Wdzie.

Trzeba podkreślić fakt, że na uzyskane osiągnięcia miał wpływ również aktywny udział naszych sołtysów w realizacji szeregu zadań, jak również dyrektorów placówek oświatowych i pozostałych instytucji. Wyraźnie trzeba również stwierdzić, że uzyskane efekty miały miejsce w warunkach systematycznego zwiększania przez rządy zakresu zadań własnych gminy, co wiązało się z jednoczesną koniecznością zwiększonego wydatkowania na te zadania środków własnych gminy. Dotyczyło to wodociągów wiejskich, utrzymania jednostek OSP.,

prowadzenia przedszkoli, przewozów dzieci do szkół, a w roku 96 przejęcia prowadzenia szkół. Po przejęciu szkół corocznie przydzielona subwencja oświatowa nie pokrywa podstawowych potrzeb funkcjonującej oświaty szkolnej (nie pokrywa w całości nawet płac) i wymaga corocznego dofinansowywania z budżetu własnego gminy.

2000 r.

W roku 2000 wytworzyła się wręcz sytuacja skandaliczna w wyniku reformy oświaty w zakresie głównie podwyżek płac dla nauczycieli bez zabezpieczenia środków finansowych przez MEN - ocenia wójt. Podobnie odnosi się to do prowadzenia przez gminę zadań zleconych przez administrację rządową szczególnie w zakresie zabezpieczenia finansowego w opiece społecznej.
NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA GOSPODARCZE
Do roku 1999 nakłady inwestycyjne miały systematyczną tendencję wzrostową. Największy ich wskaźnik - 32 procent, odnotowano w roku 1998 (w roku bieżącym 14 procent).
• 1998 - oddanie do eksploatacji mechaniczno -biologiczno - chemicznej oczyszczalni ścieków z częścią kanalizacji sanitarnej i zabezpieczenie jednocześnie odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych (szamb).
* 1993 - znaczące uporządkowanie gospodarki odpadami stałymi przez likwidację dzikich wysypisk śmieci i zorganizowaną zbiórkę odpadów na oddane do użytku nowoczesne wysypisko gminne w Bietowie.

* 1.09.1999 - oddanie do użytku I etapu budowy Gimnazjum Publicznego. Gimnazjum wyposażono w pracownię komputerową włączoną do Internetu oraz w zastępczą salę gimnastyczną. W opracowaniu jest dokumentacja techniczna rozbudowy obiektu o kolejne 5 sal lekcyjnych, węzeł sanitarny i pełnowymiarową salę gimnastyczną. W tym roku zostaną zalane ławy fundamentowe i piwnice.

* 1999 - wybudowano i oddano do użytku wodociąg wiejski we Wdzie.
1991 - wybudowanie świetlicy wiejskiej w Bietowie.
* 1994 - wybudowanie remizo-świetlicy w Zielonej Górze.
• Lipiec 2000 - oddanie do użytku nowej świetlicy wiejskiej w Smolnikach.

KOLEJNE INWESTYCJE

Przeprowadzenie kapitalnego remontu PSP w Zelgoszczy poprawiło warunki nauki w tym obiekcie.
Zmodernizowano ulice Prusa, Mickiewicza, Wdecką, Krótką, i Lipową w Lubichowie oraz część Wczasowej i Szkolnej w Ocyplu i ks. Bony w Zelgoszczy. Wybudowano nowe chodniki we Wdzie i Osowie Leśnym, przebudowano chodniki i nawierzchnię ulicy Zblewskiej i Starogardzkiej w Lubichowie.

Ze środków własnych gmina zakupiła mały autobus "Lublin 3". Ma dowozić dzieci do szkół.

POZOSTAŁE ZADANIA

Wydzielono tereny skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Lubichowo, Ocypel, Zielona Góra i Wda

Rozbudowano sieci wodociągowe w Lubichowie, Ocyplu, Zielonej Górze i Bietowie.

Zainstalowano 30 nowych punktów oświetlenia dróg w Szteklinie, Lubichowie, Ocyplu, Wdzie, Zielonej Górze i Zelgoszczy.

Zlikwidowano bagniste rozlewisko w obrębie rowu przepływającego przez zwartą zabudowę wsi Zelgoszcz.

Wybudowano nowy pomost na ogólnodostępnym kąpielisku w Szteklinie.

Wybudowano parking ogólnodostępny przy kościele w Lubichowie.

Zaadaptowano obiekty szkolne w Lubichowie i oddano do użytku wewnętrzne sanitariaty.

W miarę możliwości uzupełniono sprzęt p. poż. OSP. W roku 1993 zakupiono samochód bojowy Magirus, a w 1996 samochód-cysternę Star 606.

W 1993 r. dla poprawy warunków pracy i obsługi petentów (i dla uniknięcia likwidacji placówek) udostępniono lokale komunalne na potrzeby placówek pocztowych w Ocyplu, Zelgoszczy i Lubichowie oraz dla centrali telefonicznej w Ocyplu.

NAGRODY

W uznaniu inicjatyw i działań samorządu gminnego, sołtysów, dyrektorów i kierowników instytucji oraz aktywnej postawy mieszkańców Gmina Lubichowo w 1999 r. otrzymała dwie bardzo znaczące nagrody:

Nagrodę NFOŚiGW w Warszawie za szczególne osiągnięcia w ogólnopolskim konkursie Gospodarka odpadami na terenach wiejskich.

Nagrodę za I miejsce w Województwie Pomorskim w konkursie "Najpiękniejsza wieś".

PORAŻKI

10-lecie działania nie było tylko pasmem sukcesów. Nie udało się nam wyraźnie obniżyć bezrobocia w gminie. Jego stopa na dziś wynosi 18,8 procent.

Odnotowujemy niezadowalające zabezpieczenie finansowe w opiece społecznej.

Mimo wyraźnej poprawy funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia nie zabezpieczono w pełni usług medycznych dla istniejących niezbędnych potrzeb.

Nie jesteśmy zadowoleni ze stanu gminnych dróg gruntowych.

Nie osiągnięto w pełni oczekiwanej telefonizacji gminy mimo bardzo dużego postępu w tej dziedzinie szczególnie w latach 1998 - 1999. Plan TP SA przewiduje duży zakres prac jeszcze w tym roku.

Nie uporaliśmy się jeszcze z pełną poprawą jakości wody z wodociągu wiejskiego w Lubichowie, mimo usilnych działań. Jest to priorytetowe zadanie na najbliższy okres -zapewnia R. Alechniewicz.


Not. (rok)

Napodstawie Tygodnika Kociewiak 2000 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz