piątek, 18 lipca 2008

Kryptonim "Stary Las", czyli o pisaniu i odrzucaniu projektów

Co, kto i dlaczego


Pismo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowane w dniu 25 czerwca 2008 roku do prezydenta Starogardu Gd., Edmunda Stachowicza oraz do Prezesa Zarządu ZUOK "Stary Las" Piotra Kołakowskiego.


Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Prezesie


Po szczegółowym zapoznaniu się z historią przygotowania Państwa projektu jest mi niezmiernie przykro z powodu sytuacji, w jakiej znaleźliście się Państwo w związku z realizacją przedsięwzięcia "Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las".

Mimo zaangażowania środków finansowych, ogromnego wkładu pracy z Państwa strony, realizacja przedsięwzięcia musi być wstrzymana do czasu przeprowadzenia szeregu analiz merytorycznych i finansowych oraz weryfikowania dokumentów koniecznych do wystąpienia o udzielenie pomocy ze środków Funduszu Spójności.

Wniosek Państwa został wysłany do Komisji Europejskiej w 2005 roku. Przed podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu nastąpiło wyczerpanie środków przeznaczonych na dofinansowanie tego typu projektów w okresie lat 2004 - 2006. Rozpatrzenie wniosku zostało przesunięte na okres programowania 2007 - 2013. Dokumenty programowe oraz wytyczne tej perspektywy wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego nakładają na wnioskodawców przedsięwzięć nowe wymagania. Zmiany dotyczą tak istotnych spraw, jak np. sposób wyliczania poziomu dofinansowania z Funduszu Spójności, kwalifikowalność kosztów oraz interpretacja zagadnień pomocy publicznej w przedsięwzięciach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Mimo że złożyliście Państwo dwie kolejne aktualizacje wniosku (w lutym 2007 r. i marcu 2008 r.), wiążące stanowisko Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej co do sposobu przeprowadzenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oceny formalnej i merytorycznej wniosku sformułowane zostało w połowie maja br. W świetle tego stanowiska wniosek Państwa nie spełnia wymogów formalnych i musi być ponownie aktualizowany. Mimo wcześniejszych obietnic, że przesunięcie przedsięwzięcia do nowego okresu finansowania nie będzie się wiązało ze znaczącymi zmianami dokumentacji, obecnie stawiane są przed Państwa przedsięwzięciem takie same wymagania, jak dla pozostałych projektów aplikujących w tej perspektywie. To oczywiście wiąże się z kolejną analizą przygotowanych już dokumentów i koniecznością dostosowania ich do nowych wymogów. Wniosek musi spełnić wszystkie kryteria oceny formalnej i merytorycznej zatwierdzone przez Komitet Monitorujący, jak również uwzględnić zmiany podejścia, tj. możliwość uznania dofinansowania jako pomoc publiczną czy wzrost cen rynkowych.

Szereg niezawinionych przez Państwa, a niesprzyjających okoliczności, powoduje opóźnienie w realizacji projektu, zwiększenie kosztów całkowitych, jak i ewentualne zmniejszenie pierwotnie planowanego dofinansowania ze środków unijnych.

Jednocześnie projekt, jako jeden z zaledwie piętnastu dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, znajduje się na liście projektów kluczowych. Mam nadzieję, że będzie to stanowiło dla Państwa zachętę do kontynuowania wysiłków w celu realizacji tego ważnego dla regionu przedsięwzięcia uporządkowania gospodarki odpadami na terenie 18 gmin i pozyskania na ten cel środków pomocowych.

Ze swojej strony deklaruję wszelką leżącą w kompetencjach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomoc w postaci współfinansowania, weryfikacji i aktualizacji wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz działań organizacyjnych mających na celu maksymalne skrócenie procedury przedstawienia Państwa wniosku do decyzji o dofinansowaniu projektu.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Jan Rączka

Apla Użyteczna

Wysypisko śmieci na 70 lat

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" będzie kompleksowym obiektem waloryzującym, unieszkodliwiającym i deponującym wydzielone strumienie odpadów. Funkcjonowanie ZUOK będzie się odbywało w oparciu o szereg wzajemnie powiązanych linii sortowniczych, demontażowych i kompostujących, których celem będzie zminimalizowanie objętości odpadów balastowych kierowanych na kwaterę składowania.Lokalizacja

Zakład zostanie wybudowany na terenie działki nr 9, o powierzchni 25,19 ha, w odległości około 3,5 km na północ od drogi krajowej nr 22 Starogard Gdański - Chojnice. Działka nr 9 przeznaczona pod budowę jest własnością Inwestora i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Starogard Gdański przeznaczona jest pod budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów. Gmina Miejska Starogard Gdański wykupiła sąsiadujące działki nr 11, 14/1 i 16 o powierzchni 48,81 ha, z przeznaczeniem ich na dalszą rozbudowę ZUOK. Pozwoli to na składowanie odpadów i działalność ZUOK przez okres ponad 70 lat.


Główne założenia

Projekt obejmuje zasięgiem swego działania obszar o powierzchni 2331 km2, zasiedlony przez ponad 164 tys. mieszkańców. Docelowa liczba mieszkańców 176511 (w 2022 r. z całego terenu oddziaływania projektu). Czas pracy Zakładu 5 dni w tygodniu; średnio 250 dni w roku. Wydajność zakładu 60.000 : 65.000 Mg odpadów. Wydajność sortowni odpadów zmieszanych i zebranych selektywnie 45.000 Mg/a +- 25% na nieprzewidziane duże zmiany strumienia odpadów. Wydajność kompostowni 12.000 Mg/a materiału wsadowego (4 moduły po 3.000 Mg/a każdy).

Oprac. Stanisław Sierko, współpraca Radosław Gilla


Fot.

Na poniedziałkowym zgromadzeniu udziałowców spółki... Wśród zebranych senator Andrzej Grzyb, pierwszy prezes spółki. Sentator łagodził napiętą sytuację zapewniając, że wysypisko powstanie. Fot. Stanisław Sierko

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz