sobota, 10 lutego 2007

UM Starogard - informacje - 8.02.

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gd. z dnia 9 lutego 2007 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta, zamieszkujących
w okolicach przebudowywanej obecnie drogi 22, we wtorek, 30 stycznia prezydent miasta Edmund Stachowicz oraz zastępca prezydenta Eugeniusz Żak spotkali się osobami zainteresowanymi trwającymi robotami drogowymi.
Mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi, dotyczące przebudowy, do inwestora, którego przedstawicielem na spotkaniu był Robert Marszałek zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg. Wyraził on przekonanie, że spotkanie i rozmowy pozwolą dojść do takich rozwiązań, by wszyscy byli zadowoleni. I choć liczne ustalenia odbierane są przez mieszkańców jako ograniczenia, zapewnił o działaniach zgodnych z wymogami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi dla dróg krajowych. Na spotkaniu na bieżąco wyjaśniano niektóre wątpliwości, inne pozostawiono do konsultacji. Najwięcej uwagi poświęcono: zastosowaniu ograniczenia możliwości włączania się do podstawowego ciągu drogi krajowej oraz zarzutom dotyczącym parametrów (szerokości) dróg serwisowych, które powodują utrudnienia przy wjeździe i wyjeździe z przylegających posesji, a w szczególności do placówek prowadzących działalność gospodarczą.

W okresie ferii zimowych (12-25.02.2007 r.) uczniowie starogardzkich szkół mogą skorzystać z oferty zorganizowanego wypoczynku przedstawionego przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja w Starogardzie Gdańskim, a także Ośrodek Sportu i Rekreacji, Starogardzkie Centrum Kultury i Spółdzielnie Mieszkaniową "Kociewie".
Propozycje organizatorów wypoczynku zawierają wiele atrakcyjnych zajęć, z których każdy znajdzie coś dla siebie.
Szczegółowy harmonogram prowadzonych zajęć dostępny jest w miejscach organizacji wypoczynku.
W imieniu organizatorów zapraszamy do aktywnego spędzenia wolnego czasu podczas ferii zimowych.

R E G U L A M I N
przyznawania dofinansowania z tytułu likwidacji
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
obowiązujący na terenie Gminy Miejskiej
Starogard Gdański w 2007 r.

1. Niniejszy regulamin jest zgodny z "Programem Ochrony Środowiska na lata 2003 - 2010 "
oraz " Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu starogardzkiego i gmin powiatu na lata
2003-2010 "zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Starogardu Gdańskiego
nr XX/200/2004 z dnia 26 maja 2004r.

2. Cel dofinansowania

a/ likwidacja zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców miasta oraz osób tu
przebywających związana z klasyfikacją azbestu jako odpadu niebezpiecznego
zawierającego substancje rakotwórcze,

b/ likwidacja zagrożenia dla środowiska naturalnego.

3. Przewidywane efekty

Poprzez dofinansowanie zamierzeń związanych z likwidacją odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest, a w szczególności prac budowlanych dotyczących wymiany pokryć
dachowych ( likwidacji płyt eternitowych ) i np. płyt elewacyjnych, przewiduje się
uzyskanie :

likwidację źródeł źródeł występowania odpadu niebezpiecznego,

ograniczenie ilości występowania azbestu szczególnie w budynkach prywatnych,

poprawę jakości powietrza i minimalizacja występowania azbestu zawierającego związki rakotwórcze,

eliminacja odpadu niebezpiecznego stwarzającego zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,

poprawę stanu środowiska na terenie miasta.

4. Kto może ubiegać się o środki finansowe

osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości,
podmioty gospodarcze , placówki oświatowo - wychowawcze oraz inne jednostki
i instytucje .

5. Szczegółowe warunki udzielania dofinansowania

a/ częściowe dofinansowanie poniesionych kosztów związanych z wymianą pokryć
dachowych i płyt elewacyjnych mogą otrzymać osoby i jednostki wymienione w pkt. 4
pod warunkiem :

złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ( załącznik nr 1),

podpisania umowy na wykonanie prac związanych z utylizacją odpadu
niebezpiecznego - azbestu,

zlecenia realizacji prac w zakresie demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest firmie posiadającej stosowne koncesje i zezwolenia,

spełnienia warunków ustalonych w niniejszym regulaminie.

b/ dofinansowanie będzie zrealizowane pod warunkiem przedłożenia
Prezydentowi Miasta:

rozliczenia finansowego zadania
kserokopii faktur za wykonane prace,
podania informacji o uzyskanym efekcie ekologicznym,
potwierdzenia odbioru odpadów niebezpiecznych zawierających azbest do utylizacji przez jednostkę posiadającą stosowną koncesję,
kserokopii zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim zamiaru wykonania prac budowlanych polegających na wymianie np. pokrycia
dachowego,

6. Wysokość dofinansowania wynosi :

a/ za demontaż, transport i utylizację materiałów zawierających azbest

10 zł/m2 powierzchni dachu lub elewacji jednak nie
więcej niż 2000 zł

7. Pozostałe warunki uzyskania dofinansowania

a/ Po otrzymaniu dokumentacji wymienionej w pkt 5, Urząd Miejski w Starogardzie
Gdańskim ( Wydziału Techniczno - Inwestycyjny ) dokona sprawdzenia zakresu
wykonanych prac,
Sporządzony protokół wraz z pozostałą dokumentacją zostanie przedstawiony
do akceptacji Prezydentowi Miasta.

b/ po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta, kwota ustalona w zawartej umowie
zostanie przelana na podane indywidualne konto wnioskodawcy lub wypłacona
w kasie tut. Urzędu.

8. Dofinansowanie będzie dotyczyło robót wykonanych wyłącznie do końca 2007 r. i
będzie płatne z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.

9. Inne nie wymienione w regulaminie przypadki będą indywidualnie rozpatrywane
przez Wydział Techniczo - Inwestycyjny i przedkładane do akceptacji Prezydentowi
Miasta.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższy regulamin został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego dnia 23.01.2007 r.


R E G U L A M I N

Regulamin przyznawania dofinansowania z tytułu zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia atmosfery poprzez zmianę systemów grzewczych na proekologiczne,
obowiązujący na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w 2007r.

1. Niniejszy regulamin dotyczy prac związanych z przebudową systemów grzewczych i
przejściem na ogrzewania proekologiczne w 2007 roku na terenie Gminy Miejskiej
Starogard Gdański.


2.Cel refundacji

Likwidacja zagrożenia środowiska związana z zanieczyszczeniem atmosfery
powodowana przez tzw. " niską emisję " z gospodarstw domowych i innych podmiotów
gospodarczych. Działanie to jest zgodne z Programem Ochrony Środowiska na lata 2003
- 2010 zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Starogardu Gdańskiego nr X/X/200/2004
z dnia 26 maja 2004 r.

3.Uzasadnienie

Wymienione zagrożenie to spalanie w indywidualnych paleniskach domowych węgla
kamiennego a także różnego rodzaju " paliw zastępczych " butelek i opakowań z mas
plastycznych, ścinek gumowych, folii itp.
Z badań monitoringowych wynika, iż w ostatnich latach w okresie grzewczym na
terenie miasta występują stosunkowo wysokie stężenia SO 2 i pyłu zawieszonego.
" Niska emisja "występuje na ok.30 % powierzchni miasta.

4. Przewidywane efekty

Poprzez dofinansowanie zamierzeń związanych z likwidacją źródeł tzw. "niskiej emisji "
przewiduje się uzyskanie :
likwidację źródeł " niskiej emisji " w budynkach komunalnych,
ograniczenie ilości źródeł " niskiej emisji " w budynkach prywatnych,
poprawę jakości powietrza w mieście w okresie grzewczym,
ograniczenie emisji pyłu, SO 2 i sadzy / WWA / z niskich emitorów,
optymalizację wykorzystania miejskich systemów zaopatrzenia w ciepło, .
poprawę efektywności wykorzystania energii.

Kto może ubiegać się o środki finansowe

osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości,
osoby będące administratorami nieruchomości / mieszkań / za pisemną
zgodą właściciela,
podmioty gospodarcze, placówki oświatowo - wychowawcze, inne jednostki i instytucje.6. Szczegółowe warunki udzielania dofinansowania

a/ częściową refundację poniesionych kosztów( dofinansowanie ) można otrzymać za
fizyczną likwidację :
- kotła w instalacji centralnego ogrzewania opalanego węglem,
minimum 2 pieców kaflowych / trzon kuchenny zalicza się jako 1 piec / przy założeniu, że wszystkie istniejące piece w mieszkaniu zostaną zlikwidowane,
wykonanie przebudowy systemu grzewczego na ogrzewanie olejowe, gazowe, elektryczne lub podłączenie się do sieci miejskiej.

b/ w celu uzyskania dofinansowania każdy chętny spełniający warunek likwidacji
istniejącego źródła zanieczyszczenia powietrza i przejścia na inny system ogrzewania
bardziej przyjazny dla środowiska, między innymi ogrzewanie gazowe, olejowe,
elektryczne lub podłączenie się do istniejącej sieci cieplnej, musi wystąpić ze stosownym
wnioskiem podając między innymi:
imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, instytucji / pożądany tel. kontaktowy /
adres lokalizacji likwidowanego źródła emisji,
opis przewidzianych prac modernizacyjnych wraz z ewentualnym podaniem typu kotła i wydajności,
kserokopie faktur i rachunków za zakupione materiały i wykonane prace instalacyjne
( po zakończeniu prac),
protokół odbioru instalacji wraz z przyłączem( po zakończeniu prac),
zgodę administratora obiektu np. ZBM, lub wspólnoty mieszkaniowej na
przeprowadzenie modernizacji systemu ogrzewania mieszkania.

c/ przed rozpoczęciem prac należy podpisać stosowną umowę na wykonanie przebudowy
systemu grzewczego określającą termin i wartość dofinansowania,

Do wniosku należy załączyć także oświadczenie, że :

w przypadku otrzymania refundacji właściciel, zarządca mieszkania przez okres 5 lat nie zmieni rodzaju ogrzewania na zanieczyszczające atmosferę,
budynek nie jest w budowie, został oddany do użytku i jest zamieszkały co najmniej 1 sezon grzewczy.

7. Wysokość kwot dofinansowania w przypadku zmiany systemu ogrzewania wynosi:

ogrzewanie gazowe - 800 zł

ogrzewanie olejowe - 800 zł

ogrzewanie elektryczne - 1000 zł

podłączenie się do istniejącej sieci cieplnej występującej na terenie miasta
- 1000 zł

8. Pozostałe sprawy formalno - prawne

a/ Z chwilą zakończenia prac zgodnie z umową wnioskodawca przedłoży komplet
dokumentacji do Urzędu Miejskiego a inspektorzy Wydziału Techniczno -
Inwestycyjnego dokonają sprawdzenia stanu faktycznego. Na powyższą okoliczność
zostanie spisany protokół z oględzin a następnie całość dokumentacji zostanie
przedłożona do akceptacji Prezydentowi Miasta,

b/ Po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta, ustalona w regulaminie i podpisanej
umowie kwota zostanie przelana na podane indywidualne konto wnioskodawcy lub
wypłacona w kasie tut. Urzędu.

9 . Powyższe dofinansowanie będą płatne z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na 2007 r.

10. Inne nie wymienione w regulaminie przypadki będą indywidualnie rozpatrywane
przez pracowników Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego i przedstawiane do akceptacji
Prezydentowi Miasta.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższy regulamin został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta
Starogardu Gdańskiego dnia 23.01.2007 r.

R E G U L A M I N
Miejskiego Konkursu Zadrzewieniowego
obowiązujący na terenie miasta
STAROGARD GDAŃSKI
w 2 0 0 7 r.

I. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wdrożenie i realizacja "Programu Ochrony Środowiska na
lata 2003 - 2010 dla miasta Starogard Gdański "zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/200/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 maja 2004 r.

Celem konkursu jest :

wzbogacenie struktury ekologicznej,

wzbogacenie wartości kulturalnych przez podnoszenie estetyki, piękna otoczenia i
krajobrazu,

polepszenie warunków zdrowotnych w miejscu zamieszkania,

zwiększenie odporności środowiska na ujemne skutki oddziaływania przemysłu,

zwiększenia struktury terenów zielonych,

budowa ekosystemu miasta o właściwej jakości, różnorodności i o właściwościach buforujących inne ujemne działania antropogeniczne.

II. UCZESTNICY KONKURSU

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne z terenu miasta
Starogard Gdański.

III. OCENA KONKURSU

Ocenie podlegają zadrzewienia i zakrzewienia wysadzane jesienią roku poprzedzającego
ocenę oraz wiosną roku bieżącego, z obiektu dotychczas nie zgłaszanego do konkursu, a
także posesje posiadające szczególne walory estetyczne .

Preferuje się nasadzenia następujących drzew: brzoza, wierzba, lipa, jarząb pospolity,
klon, dąb czerwony, modrzew, sosna czarna.

1. Ocena będzie dokonywana w dwóch kategoriach :

- nieruchomości prywatne,
- szkoły , placówki oświatowo - wychowawcze i inne jednostki.

2. Punktacja za posadzenie drzewostanu :

1 - go drzewa liściastego - 1 pkt

4.1 - go drzewa iglastego - 0.5 pkt

1 - go metra bieżącego żywopłotu - 0.2 pkt

1 - go krzewu - 0.2 pkt

3. Punktacją nie obejmuje się nasadzeń:

- drzew niezgodnych z siedliskiem,

- występujących na istniejącym uzbrojeniu podziemnym,

- drzew i krzewów owocowych za wyjątkiem stosowanych do żywopłotów,

- drzew i krzewów mających charakter plantacji.


IV. PRZEBIEG KONKURSU

1. Do 15 lipca 2007 r. Miejska Komisja Konkursowa przyjmuje pisemne zgłoszenia,

2. Do 31sierpnia 2007 r. Miejska Komisja Konkursowa wyłoni po 3 nagrodzonych z każdej
z grup konkursowych oddzielnie, a wyniki przekaże do publicznej wiadomości.

3. Zgłoszenia w formie pisemnej z ewentualnymi załącznikami graficznymi (w tym
fotografie) winne zawierać :

- nazwę uczestnika konkursu ( imię i nazwisko ), adres, nr telefonu,

- lokalizację i opis wykonanych nasadzeń z wyszczególnieniem gatunków,

- termin rozpoczęcia i zakończenia nasadzeń,

- wyszczególnienie elementów małej architektury.

V. NAGRODY

1. Najlepsze nasadzenia zostaną nagrodzone nagrodami pieniężnymi ze środków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Niezależnie od nagród pieniężnych Komisja może przyznać uczestnikom konkursu
nagrody rzeczowe.

3. Nagrody pieniężne zostaną przyznane za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej z
grup konkursowych i wynoszą :

w kategorii nieruchomości prywatnych

a/ za zajęcie I miejsca - 1000 zł

b/ za zajęcie II miejsca - 500 zł

c/ za zajęcie III miejsca - 200 zł

w kategorii szkół, placówek oświatowo -wychowawczych i innych jednostek

a/ za zajęcie I miejsca - 2000 zł

b/ za zajęcie II miejsca - 1000 zł

c/ za zajęcie III miejsca - 400 zł


VI. POWOŁANIE MIEJSKIEJ KOMISJI KONKURSOWEJ

Skład osobowy Miejskiej Komisji Konkursowej jest następujący :

1. Leszek Zadurski - przewodniczący komisji

2. Roman Lempkowski - sekretarz komisji

3. Maria Brzozowska - członek komisji

4. Stanisław Kubkowski - członek komisji

5. Teresa Makiła - członek komisji

6. Piotr Wesołowski - członek komisji
Powyższy regulamin został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego

dnia 23.01.2007 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz