środa, 26 marca 2008

Wszystko o Stowarzyszeniu "Pogoda"

Zawsze pogodni czyli... słów kilka o Stowarzyszeniu "Pogoda"
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pogoda" w Kleszczewie Kościerskim na terenie gm/ Zblewo powołała do życia w 1996 r. Barbara Klońska. Organizacja powstała jako oddolna inicjatywa społeczna, której głównym celem było zajęcie się osobami z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkującymi gminę Zblewo.

Pani Klońska widząc, iż osoby te funkcjonowały na marginesie życia społecznego, postanowiła zmienić ten stan rzeczy. Zebrała wokół siebie grupę niepełnosprawnych wraz z ich rodzinami, wskazała lokalnym władzom istniejący problem i... rozpoczęła działalność Stowarzyszenia!

Pierwsze lata funkcjonowania Stowarzyszenia były sprawdzianem dla wszystkich osób z nim związanych: jego członków, to znaczy niepełnosprawnych, rodziców, opiekunów oraz dla wolontariuszy, którzy dzielnie wspomagali organizację w tym czasie.

"Pogoda" działa w bardzo trudnym i specyficznym wiejskim środowisku, dla którego zagadnienie niepełnosprawności intelektualnej nie jest sprawą priorytetową. Problem ten był do tej pory wstydliwie pomijany przez lokalną społeczność, a rodziny mające takie osoby nie były w stanie pomóc sobie ani swoim niepełnosprawnym bliskim.
Jednakże zdecydowana, bezkompromisowa i aktywna działalność "Pogody" sprawiła, iż znacząco poprawiła się sytuacja niepełnosprawnych intelektualnie obywateli Gminy Zblewo.

Od 2002 roku Stowarzyszenie "Pogoda" prowadzi w Kleszczewie Kościerskim Środowiskowy Dom Samopomocy, do którego uczęszcza 25 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzimy również Gminny Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych oraz wydajemy biuletyn "Partner", w którym zamieszczamy bieżące informacje z życia Stowarzyszenia oraz materiały pomocne osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Naszą działalnością przyczyniamy się także do zwalczania problemu bezrobocia na terenie Gminy Zblewo, gdyż zatrudniamy w ŚDS 10 pracowników, wśród których są również obywatele tej Gminy. W naszym Środowiskowym Domu Samopomocy funkcjonują następujące pracownie: kulinarna, haftu i szycia, plastyczna, stolarska oraz rehabilitacyjna.

Niepełnosprawni uczestnicy Domu pod okiem wykwalifikowanych terapeutów są usamodzielniani, uspołeczniani oraz aktywizowani zawodowo. Obserwujemy u nich stały rozwój, poprawę funkcjonowania i postępy w zdobywaniu wiedzy.

Stowarzyszenie "Pogoda" świadczy swe specjalistyczne usługi w kleszczewskim Domu na podstawie umowy z Gminą Zblewo, uzyskując na swoją działalność środki ze źródeł budżetowych i pozabudżetowych. Fenomenem naszej organizacji jest to, iż wkład budżetu Państwa Polskiego do jej działalności jest niewielki w porównaniu ze środkami, które "Pogoda" pozyskuje z innych źródeł, takich jak: składki, darowizny, praca wolontariuszy, granty, programy, itp. Usług świadczonych na tak wysokim poziomie, przy tak niskim koszcie dla budżetu Państwa, nie jest w stanie wykonywać żadna inna placówka państwowa!

Nasi podopieczni bywają na wielu imprezach, festynach i uroczystościach; jeżdżą na biwaki, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne; występują na konkursach, festiwalach, aktywnie wpływając tym samym na życie swego regionu oraz kraju. Nasi uczestnicy biorą udział w profesjonalnych przedstawieniach teatralnych, występach wokalno- tanecznych oraz pokazach mody. Mamy w naszym Stowarzyszeniu zespół artystyczny prezentujący i promujący folklor kociewski oraz grupę taneczną, która występuje w dynamicznym pokazie aerobiku.

Sami organizujemy różnorodne przedsięwzięcia, takie jak np. "Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną", "Pogodny Dzień Kobiet" czy też "Pogodny Wieczór Wigilijny", które adresowane są również do wszystkich mieszkańców Gminy Zblewo.

Imprezy organizowane przez "Pogodę" uświetniają zaprzyjaźnione z nami zespoły takie jak "Kuźnia Bracka" ze Starogardu Gdańskiego, Kociewski Zespół Folklorystyczny "Rodzina" ze Zblewa oraz chór młodzieżowy ze szkoły w Pinczynie.

Stowarzyszenie "Pogoda" nie czeka bezczynnie na dotacje, które mogą spłynąć z budżetu, lecz stara się o nie samo. Od wielu już lat współpracujemy z tak poważnymi instytucjami, jak: Pomorski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim.

Współdziałamy również z wieloma organizacjami pozarządowymi, kreując życie społeczne Kociewia oraz kraju. W trakcie tej współpracy zyskaliśmy u tych oraz wielu innych instytucji i organizacji, opinię solidnego, godnego zaufania i fachowego partnera.

Mamy bardzo ambitne plany dalszego rozwijania naszej działalności. Prowadzimy zajęcia hipoterapii, zaś w niedalekiej przyszłości zamierzamy otworzyć Centrum Aktywnej Rehabilitacji, którego działalnością chcemy służyć również lokalnemu społeczeństwu. Zrealizujemy kilka dużych imprez, których głównym celem będzie integracja osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa oraz ich promocja w lokalnym środowisku.

Widząc kolejną potrzebę w Gminie Zblewo, nosimy się z zamiarem budowy mieszkań treningowych, a następnie chronionych, w których będą mogły żyć samotne i starsze osoby niepełnosprawne. Jesteśmy zawsze otwarci na współdziałanie ze wszystkimi, którym zależy na losie osób niepełnosprawnych. My możemy pomóc Wam, a Wy możecie pomóc nam.
Tak więc- "pogodnie" zapraszamy do współpracy!
Wojciech Kloński Prezes SON "Pogoda"

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "POGODA"
83 - 206 Kleszczewo Kościerskie 2
tel/fax (058) 561 67 47
NIP 592-19-67-001
Bank Spółdzielczy Skórcz Oddział w Zblewie
nr. 64 8342 0009 4000 1560 2000 0001
e- mail: son.pogoda.kleszczewo@interia.pl

SON "POGODA" NA ZDJĘCIACH

INNY MATERIAł O SON POGODA - PATRZ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz