czwartek, 15 lipca 2010

Ogłoszenie Wójta Ggminy Zblewo

Zblewo, dnia 2010-07-14

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Zblewo przypomina właścicielom utrzymującym zwierzęta domowe,że zgodnie z § 17 Rozdział VII, Uchwały Nr XLII/332/06 Rady Gminy Zblewo z dnia 25 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r., Nr 56, poz.843) w sprawie ustalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zblewo", cytuję: osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

Ponadto w § 18 mówi się, że do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy między innymi:

- natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających rozkładowi torbach mogą być deponowane w komunalnych urządzeniachch do zbierania odpadów;postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników,

- wyposażenie psa w obrożę i kaganiec w przypadku ras agresywnych,

- prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznanej za agresywne lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu,

- niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników,

- niewprowadzanie zwierząt domowych i gospodarskich na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk i miejsc zwyczajowo przyjętych za kąpieliska przy jeziorach oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy,

- niedopuszczanie do zakłócenia ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

Przypomina się, że kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w ustawie z dnia 28 listopada 2005 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) podlega karze grzywny ( art. 10 ust. 2). Karze grzywny podlega również ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie (art. 10 ust. 2 a).Brak komentarzy:

Prześlij komentarz