piątek, 14 września 2012

Konkurs pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego"- edycjaW związku z możliwością przystąpienia gmin do konkursu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego"- edycja 2011 ogłoszonego przez WFOŚ i GW w Gdańsku, podjęliśmy stosowne działania umożliwiające przygotowanie projektu. W tym celu poinformowaliśmy Sołtysów wsi o konkursie, umieściliśmy informacje na naszej stronie internetowej, prosząc o zgłaszanie się właścicieli nieruchomości, którzy chcą zmienić pokrycie dachowe z eternitu.Z terenu gminy Zblewo deklaracje złożyło 16 właścicieli, którzy chcieli przystąpić do konkursu i mogli uzyskać dofinansowanie na demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo - cementowych. Łączna powierzchnia pokryć dachowych na budynkach wyniosła 5062,00 m2, co daje 68,34 Mg odpadów niebezpiecznych. Na taką wielkość Gmina Zblewo przygotowała wniosek i złożyła projekt pt. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zblewo"- edycja 2011 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Po uzyskaniu akceptacji z WFOŚiGW w Gdańsku na wykonanie zadania w roku 2012 podpisaliśmy umowę na zdjęcie płyt azbestowo-cementowych dla 16 właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zblewo. Koszt zadania oszacowano na kwotę 101.627,00 zł.

Właściciele nieruchomości wykonali zadanie w całości. Łączna powierzchnia zdjętych płyt azbestowo-cementowych wyniosła 5062 m2. Osiągnięto efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 69,37 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Koszt realizacji zadania wyniósł 102.985,48 zł. Na powyższe zadanie Gmina Zblewo pozyskała dotację w wysokości 70.576,00 zł, z czego 50% kwoty, tj. 35.288,00 zł pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" i 50 % kwoty, tj. 35.288,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ponadto właściciele nieruchomości otrzymali dofinansowanie z budżetu gmin w wysokości 30.281,98 zł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz