czwartek, 24 lutego 2011

Z sesji RG Zblewo. Nowe opłaty za składowanie odpadów. Ryczałty i diety

Nowe opłaty za składowanie odpadów

Ustalono nowe opłaty za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Zblewie przy ul. Sportowej.
M. Draws uzasadniając wzrost stawek poinformował, że spowodowane to jest podwyższeniem opłaty za ważenie pojazdów oraz ze wzrostem opłaty środowiskowej Urzędu Marszałkowskiego.

Radny Boszka zapytał, jakie koszty są za ważenie odpadów, a jakie za spychanie odpadów?

M. Draws odparł, że ta usługa jest zawarta w jednym paragrafie.

Radny Boszka zapytał, czy nie przydałaby się w gminie waga i jaki to byłby koszt.

Koszt wagi - wyjaśnił Draws - to ok 400.000 zł. Do tego utrzymanie, legalizacja.

Radny Cz. Kuczkowski dodał, że sama legalizacja to dziesiątki tysięcy złotych.

Radny Boszka zapytał, czy przeprowadzono rozmowy z firmami wywożącymi odpady, czy to wpłynie na podwyżkę kosztów wywożenia odpadów, bo już jedna podwyżka była od początku roku.

M. Draws odpowiedział, że firmy były informowane, że podwyżka nie będzie większa niż 150zł brutto.


Ryczałty i diety

Podjęto uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości ryczałtu i diet przysługujących radnym Rady Gminy Zblewo.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawy diet i zwrotu kosztów podróży reguluje art. 25 ustawy o samorządzie gminnym. Między innymi art. 25 ust. 4 mówi, że "na zasadach ustalonych przez Radę Gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych".

- Ze zwrotu kosztów podróży służbowych nigdy nie korzystaliśmy. Obecnie radny otrzymuje ryczałt miesięczny 150 zł i za posiedzenie komisji 100 zł (...). Nowe stawki, czyli ryczałt miesięczny 300 zł bez wynagrodzenia za komisje daje kwotę 63900 zł (w budżecie gminy - przyp. red.). To, co proponuje Komisja Finansów, zwiększenie do 350 zł ryczałtu dla członków Komisji Rewizyjnej, to kwota 66300 zł (w budżecie gminy - przyp. red.), czyli wzrost o kwotę 8300 zł. Nie są to żadne duże pieniądze. Według stawek obowiązujących, to jest 0,21 % dochodu budżetu, a po nowych stawkach to będzie 0,23%. "Dziennik Bałtycki" zrobił zestawienie otrzymywanych ryczałtów w poszczególnych gminach i miastach. Do analizy przyjąłem wysokość budżetu i takich gmin, które mają budżet w wysokości 28 mln zł i mniejszy (u nas jest 29 mln zł z liczbą ludności 11000) do 3.200 w gminach najmniejszych, gdzie biorą diety w wysokości 300 zł. Ryczałt radnych średnio wynosi 442 zł w tych gminach, o których mowa, a które w większości mają budżet mniejszy o połowę niż gmina Zblewo. Minimalna kwota ryczałtu wynosi 300 zł, a więc tyle, ile proponujemy, a maksymalna 650 zł. Zgodnie z przepisami w gminach do 15000 mieszkańców ryczałt radnego może wynosić 1324 zł. Średni ryczałt przewodniczących rad w tych gminach wynosi 1190 zł. Ja otrzymuję 1100 zł. Minimalny wynosi 600 zł, a maksymalny 1496 zł. Propozycja Komisji Finansów, co do podwyższenia ryczałtu dla członków Komisji Rewizyjnej jest uzasadniona, gdyż ma w planie 17 posiedzeń, a pozostałe mają 8 posiedzeń.


Radny T. Boszka podziękował przewodniczącemu za przygotowanie tej uchwały w sposób odzwierciedlający stan naszej gminy i potrzeby naszej gminy. Dodał, że w rozmowie z przewodniczącym i wiceprzewodniczącym był przeciw podwyżkom, gdyż był pełen obaw, na jaki poziom "wejdą" te ryczałty. Jednak stawki zaproponowane przez przewodniczącego w jakimś sensie ukrócą motyw biegania na kilka komisji. Podziękował przewodniczącemu Rady za to, że jest to w tej chwili unormowane.

Przewodniczący Rady Gminy dodał, że w uchwale jest również regulacja, że ryczałt to jedna kwota i są uregulowania odnośnie nieobecności na sesjach i komisjach.

Za tym, aby miesięczny ryczałt dla radnych, zgodnie z propozycją przewodniczącego rady gminy, wynosił 300 zł miesięcznie głosowało 3 radnych.

Za propozycją Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, aby miesięczny ryczałt dla członków Komisji Rewizyjnej wynosił 350 zł, a dla pozostałych Radnych 300 zł głosowało 9 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych i 2 radnych wstrzymało się od głosu.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz