poniedziałek, 5 września 2005

UM Starogard - informacje 8.09.2005

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 8 września 2005 roku.We wtorek 6 września odbyło się posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego. Radni zapoznali się z bieżącą działalnością merytoryczną Klubu UKS "Ósemka", którą przedstawiła prezes klubu Grażyna Bielińska. Dyrektor OsiR-u Jarosław Sarzało omówił stan prac związanych z modernizacją stadionu K. Deyny. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na najbliższą sesję RM o nadaniu Miejskiej Hali Sportowej w Starogardzie imienia Andrzeja Grubby. Jest to propozycja prezydenta miasta Stanisława Karbowskiego. Komisja dokonała wizytacji boiska sportowego przy ul. Harcerskiej oraz ustaliła termin wizytacji zajęć treningowych w klubach sportowych.

W piątek 9 września o godzinie 13:30 w Urzędzie Miejskim odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych.
W porządku spotkania między innymi omówienie wykonania budżetu Gminy Miejskiej
za I półrocze 2005 r.; omówienie materiałów na sesję.

W poniedziałek 12 września o godzinie 13:00 w Urzędzie Miejskim na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Socjalnej omówione zostaną materiały na XXXV sesję RM.

W środę, 14 września br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej.
W proponowanym porządku obrad między innymi:
Otwarcie sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Zmiany do porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta w okresie od 21.06.2005r. do 2.09.2005r.

Podjęcie uchwał w sprawie przyznania nagrody Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
dla najlepszego maturzysty.

Wykonanie budżetu miasta z I półrocze 2005 r. wraz z oceną stanu zaawansowania inwestycji miejskich.

Realizacja założeń wynikających ze Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Starogard Gdański w Unii Europejskiej. Informacja na temat pozyskiwania środków pozabudżetowych dla miasta.

Ocena funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji, jako jednostki budżetowej.

Ocena realizacji uchwały Nr XX/199/2004 Rady Miejskiej Starogard Gdański z dnia
26 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu rozwoju kultury fizycznej w Starogardzie Gdańskim do roku 2010.

Podjęcie uchwał w sprawie:

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/312/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2005 rok (zmiana 5),

zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2005 r. (zmiana 6),

szczegółowych zasad umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miejskiej Starogard Gd., do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacji podatkowej,

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w rejonie ulic Piłsudskiego, Chopina, Parkowa w Starogardzie Gd. ,

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;

wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej na nieruchomości Gminy Miejskiej Starogard Gdański,

poręczenia spłaty pożyczki na prefinansowanie środków z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia - budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Stary Las,

zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim,

nadania Miejskiej Hali Sportowej w Starogardzie Gdańskim imienia Andrzeja Grubby.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.

Interpelacje i zapytania radnych.

Dyskusja - wolne wnioski.

Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.


Informujemy, że po wakacyjnej przerwie czynny jest już basen.
W dniach:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 - 20:30 (ostatnie wejście)w soboty i niedziele w godzinach od 10:00 do 18:15 (ostatnie wejście)Bilety w cenie:
7 zł - bilet normalny4 zł - bilet ulgowy dla ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum5 zł - bilet ulgowy dla ucznia szkoły średniej, studenta, inwalidy (za okazaniem legitymacji)uwaga - dzieci do lat 6 - pod opieką osoby dorosłej wchodzą za darmo.Telefon kontaktowy na basen 5627955.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz