poniedziałek, 5 września 2005

UM Starogard - informacje

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 15 września 2005 r.
Prezydent Miasta Starogard Gdański Stanisław Karbowski zaprasza na uroczystości upamiętniające 66. rocznicę agresji wojsk sowieckich na Polskę, które odbędą się 17 września br. na cmentarzu przy ul. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Zapraszamy delegacje wraz z pocztami sztandarowymi do złożenia wiązanek kwiatów przed zbiorową mogiłą starogardzian - ofiar II wojny światowej.

Organizacje pozarządowe, Instytucje i jednostki oświatowe
W związku z pojawiającymi się w ciągu roku pismami o objęcie honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański organizowanych przez Państwa imprez oraz spływającymi wnioskami o zakup nagród i udostępnienie miejskich materiałów promocyjnych, zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie informacji o planowanych w roku 2006 zadaniach/imprezach.
Informacja powinna zawierać:

nazwę zadania/imprezy,

termin i miejsce realizacji,

zakres zadania/imprezy (np. miejskie, powiatowe, ogólnopolskie, międzynarodowe),

spodziewaną liczbę uczestników/odbiorców/widzów,

oczekiwania wobec Gminy Miejskiej, w tym m.in.:

współpracujące jednostki miejskie,

zabezpieczenie organizacyjne (np. sprzęt, służby komunalne),

nagrody (rodzaj, ilość),

patronat.

Powyższe informacje proszę dostarczyć do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim, ul. Gdańska 6, tel. 530-6093.
Informujemy mieszkańców, że Oddział Pomorski Zakład Gazowniczy w Gdańsku przeprowadzi, w dniach 11-13 października 2005 roku na terenie miast i gmin: Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, Pruszcz Gdański, Tczew, Gniew, Starogard Gdański, Pelplin, Żukowo, Kartuzy, Kolbudy i Kościerzyna, akcję przewonienia gazu ziemnego "JESIEŃ 2005", która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.
Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników Oddziału PZG. Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały
w czasie trwania akcji przez całą dobę.
Oddział Pomorski Zakład Gazowniczy w Gdańsku informuje również, że używanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy
do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.

INFORMACJA
STUDIA PODYPLOMOWE AWFiS W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
zapraszamy nauczycieli do podniesienia swoich kwalifikacji na
Podyplomowych Studiach z zakresu wychowania fizycznego.
Cele studiów podyplomowych:

Rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zintegrowanego sprzyjających efektywnemu planowaniu, realizacji i ewaluacji zajęć wychowania fizycznego w placówkach przedszkolnych i szkolnych

Przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu rekreacji ruchowej, zaś w szczególności zajęć z koszykówki. Chodzi o przekazanie i wyposażenie uczestników w wiedzę merytoryczną i umiejętności metodyczne, dydaktyczne, techniczne i taktyczne, niezbędne do realizacji procesu nauczania gry w koszykówkę w rekreacji ruchowej.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wychowania fizycznego dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego oraz legitymację instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością koszykówki
Uczestnicy: pracujący w przedszkolach i szkołach nauczyciele innych przedmiotów - absolwenci wyższych uczelni posiadający tytuł magistra oraz pełne przygotowanie pedagogiczne
Czas trwania: 3 semestry (sesje weekendowe raz w miesiącu) - 350 godzin zajęć
Miejsce: Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
Forma organizacyjna: wykłady, warsztaty metodyczne, ćwiczenia teoretyczne i ruchowe
Formy zaliczenia:

zaliczenia (teoretyczne i praktyczne)

obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach

obrona pracy dyplomowej
Zasady rekrutacji: przesłanie na adres Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu kompletu dokumentów, w skład którego wchodzą:

podanie skierowane do Dyrektora Studiów Podyplomowych AWFiS

kwestionariusz osobowy (druk dostępny na stronie internetowej Uczelni www.awf.gda.pl )

odpis dyplomu magisterskiego (nie kopia!)

dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego

zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w studiach (druk dostępny na stronie internetowej Uczelni)

2 fotografie

oświadczenie dotyczące ubezpieczenia (druk dostępny na stronie internetowej Uczelni)

potwierdzona kopia dowodu osobistego

dowód opłaty za I semestr (w pierwszym dniu I sesji)
Ramowy program studiów:

1. PRZEDMIOTY

1.
Anatomia
15
2.
Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
15
3.
Fizjologia
15
4.
Gimnastyka podstawowa
10
5.
Lekkoatletyka z ćwiczeniami i grami terenowymi
10
6.
Metodyka wychowania fizycznego
60
7.
Metodyka wychowania fizycznego dzieci niepełnosprawnych
10
8.
Podstawy treningu zdrowotnego
15
9.
Rytmika i taniec
15
10.
Mini gry sportowe (bez mini koszykówki)
20
11.
Teoria sportu
50
12.
Teoria wychowania fizycznego
10
13.
Zabawy i gry ruchowe
15
14.
Specjalizacja instruktorska z koszykówki
90
Ogółem godzin
350

2. FORMY ZAJĘĆ:

wykłady,

ćwiczenia teoretyczne,

ćwiczenia praktyczne,

seminaria,

samokształcenie.
3. PRZEWIDYWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA:

zdobycie umiejętności samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji procesu wychowania fizycznego, a w szczególności rozwijania zainteresowań uczniów aktywnością fizyczną i zdrowiem oraz kształtowania sprawności fizycznej,

przyswojenie podstawowych pojęć, zasad teorii i metodyki, niezbędnych do samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć z koszykówki w zakresie rekreacji ruchowej
Termin zgłoszenia: do 23 września 2005r.
Planowana data rozpoczęcia: 30 września 2005r. godzina 16.00 - Hala Sportowa OSiR-u w Starogardzie Gdańskim, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.
Cena: 1.100 zł/semestr - dowód opłaty za każdy semestr uczestnicy przedstawiają w pierwszym dniu sesji
Zgłoszenia: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu - Studia Podyplomowe
ul. Wiejska 1
80-336 Gdańsk
tel. 0 (..) 58 55 47 347
w godzinach 8:00 - 15:00
Numer konta bankowego Uczelni:
AWFiS Gdańsk
BANK PKO BP S.A.
60 1020 1811 0000 0802 0069 8373
z dopiskiem: studia podyplomowe - Starogard Gdański


W środę 21 września o godzinie 9:00 nastąpi uroczyste otwarcie ul. Hubala Dobrzańskiego. Miejsce spotkania skrzyżowanie ul. Dobrzańskiego z ul. Bpa Dominika.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz