czwartek, 15 września 2005

Zblewo. 100-lecie Banku Spółdzielczego

Dożynki Gminno-Parafialne w gminie Zblewo były organizowane przy współudziale Banku Spółdzielczego w Zblewie (który obecnie jest Oddziałem BS w Skórczu), który w tym roku obchodzi 100-lecie istnienia. Niżej przedstawiamy historię banku na podstawie informatora o SGB i zamieszczamy zdjęcia z dożynek związane z obchodami rocznicy.W 1905 roku 100 lat temu przystąpiono w Zblewie do zorganizowania Banku Ludowego.
Zasadniczą rolę w założeniu banku, a później w jego działalności odegrał proboszcz zblewski ks. dr Konstantyn Krefft.

W założeniu banku ks. Krefftowi wiernie sekundował ówczesny miejscowy organista zblewski Jan Czaplewski, który w banku w Zblewie pełnił funkcję sekretarza i kasjera, a bezpłatnie oddał organistówkę na siedzibę tego banku.
Byli również inni działacze, wśród których należałoby wymienić: Zygfryda Popka, Franciszka Jaźdzewskiego, Mariana Łąckiego oraz syna organisty Kazimierza Czaplewskiego.

Pierwszymi członkami zblewskiego banku byli głównie chłopi, rzemieślnicy i polscy kupcy ze Zblewa i okolic.
Znaczenie gospodarczo-polityczne Banku Ludowego leżało nie tylko w tym, że umożliwiał w latach zaboru pruskiego składanie swoich oszczędności ludności polskiej, ale również i w tym, że umożliwiając nabywanie kredytu za niewielkim oprocentowaniem bronił tę ludność przed wyzyskiem i lichwą.


II okres: działalność międzywojenna i lata okupacji i od 1918 do 1945

Patriotyzm ludności polskiej przejawiał się także w pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości.
W skład samorządu wówczas wchodzili Marian Piątek, Bolesław Zaremba, a później Wiktor Piątek (syn Mariana).

Na początku lat międzywojennych bank przeniósł swą siedzibę do własnego lokalu w budynku Pana Szeflera przy ulicy Głównej w Zblewie.


III okres: 30-letnia działalność 1945-1975
1945-1950 to wznowienie działalności po wojnie i stosowanie tych samych metod co w okresie międzywojennym.
Start po strasznych latach okupacji nie był łatwy. Również spółdzielczość bankowa poniosła duże straty.
1950-1956 to działalność Gminnych Kas Spółdzielczych. Na mocy dekretu o reformie bankowej Minister Skarbu decyzją z dnia 7 grudnia 1948 roku powołał w kraju 1256 GKS. Powstały one z przekształcenia większości istniejących Banków Ludowych.
Jak wynika z dokumentów Banku, nasz Bank Ludowy przekształcono w Gminną Kasę Spółdzielczą w 1950 r.

Pierwszy zarząd został zarejestrowany w Sądzie pod datą 27.VI.1950 w składzie: Aleksander Olszewski, Urszula Tochówna i Antoni Borowski oraz zastępcy członków Zarządu - Bernard Wasielewski i Eryk Odya.
1957-1975 to wznowienie działalności samorządu i organizacja w ramach Centralnego Związku Spółdzielczości Oszczędnościowo Pożyczkowych CZSOP.
Gruntowną zmianę sytuacji Kas Spółdzielczych wprowadziła ustawa z dnia 29 maja 1957 r. i nowelizacji dekretu o reformie bankowej.

Krajowy Zjazd Delegatów Spółdzielni Oszczędnościowo Pożyczkowych, który odbył się 24 - 25 sierpnia 1957 r. powołał do życia Związek Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych. W ślad za tym w 1958 r. Walne Zgromadzenie dokonało zmian w Statucie, a Gminna Kasa Spółdzielcza przyjęła nazwę Bank Spółdzielczy - Spółdzielnia Oszczędnościowo Pożyczkowa - "SOP".

Od tego czasu datuje się dynamiczny rozwój w działalności banku. Znacznie wzrosła liczba członków Spółdzielni Oszczędnościowo Pożyczkowej - z 707 do 1850, a tym samym przyrost funduszu udziałowego z kwoty 26 tys. do kwoty 450 tys. Wobec zapoczątkowanego w 1957 r. ożywienia pracy banku i stopniowego rozszerzanie jego działalności koniecznie stało się zwiększenie zatrudnienia z 5 osób do 12 osób. W 1967 r. Bank przystąpił do budowy budynku w samym centrum Zblewa, gdyż dotychczasowe biura już nie odpowiadały potrzebom i wymogom banku. Sama budowa trwała od miesiąca września 1967 do grudnia 1968.
Otwarcie nowej siedziby nastąpiło 27 I1969 r. Warunki pracy w wielkim stopniu się poprawiły.

IV okres: 19-letnia działalność od 1975 do 1994r.

Po reorganizacji systemu administracyjnego państwa w 1975 roku dokonano zmiany ustawy o prawie bankowym tworząc w wyniku połączenia Banku Rolnego i CZSOP-u organizację państwowo-spółdzielczą "Bank Gospodarki Żywnościowej". Podporządkowano mu banki spółdzielcze, które przyjęły całość kredytowania indywidualnego rolnictwa i obsługi finansowej gmin oraz prowadzenie obrotu ziemia i prowadzenie ewidencji produkcji sprzedanej dla potrzeb systemu emerytalnego rolników. Rezultatem tych decyzji był ogromny wzrost działalności i znaczenia Banków Spółdzielczych w życiu gospodarczym kraju.

Nastąpiły też zmiany w zarządzaniu bankami. Ograniczona została rola organów samorządu do funkcji doradczych przy jednoczesnym rozszerzaniu uprawnień osoby kierującej pracą Banku Spółdzielczego.
W 1975 roku na zebraniu Przedstawicieli naszego banku został przyjęty statut.
Terenem działalności BS Zblewo w myśl statutu są objęte gminy Zblewo i Kaliska.
Oprócz działalności gospodarczej Bank rozwijał działalność wychowawczą i kulturalno-oświatową, szczególnie wśród młodzieży i kobiet. Organizowano spotkania z kobietami i młodzieżą, kursy kroju i szycia, gotowania, różnorakie konkursy, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru, prelekcje itp.
Bank nasz z roku na rok rozwijał swą działalność poprzez wprowadzenie nowych produktów, pozyskiwanie strategicznych klientów. Na dobre wyniki działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej banku wpłynęła w dużym stopniu praca samorządu i pracowników banku.V okres: Restrukturyzacja Banków Spółdzielczych i Banków Gospodarki Żywnościowej od 1994

Dnia 24 VI1994 roku Sejm RP uchwalił ustawę o restrukturyzacji BS i BGŻ oraz zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta stworzyła nowy stan prawny dla sektora bankowości spółdzielczej w Polsce.
Jednym z podstawowych celów restrukturyzacji BGŻ i BS było stworzenie silnego ekonomicznie i sprawnego organizacyjnie systemu spółdzielczości bankowej, odgrywającej istotną rolę w społeczno-gospodarczym rozwoju kraju, a więc rolnictwa, gospodarki żywnościowej i drobnej wytwórczości. Zbudowano trójszczeblową strukturę spółdzielczości bankowej. Powstało 9 banków Regionalnych.

Nasz bank został zrzeszony w Banku Regionalnym o nazwie "Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny we Bydgoszczy". W związku z powyższym opracowano i zatwierdzono Statut Banku Spółdzielczego.
Rada Nadzorcza udzieliła pełnomocnictwa jednej osobie do reprezentowania naszego Banku na Walnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Banku Regionalnego.W 1998r. Zarząd i Rada Nadzorcza banku, kierując się perspektywą dalszego rozwoju naszej jednostki, biorąc pod uwagę niewystarczającą wysokość funduszy własnych, podjęła decyzję o przyłączeniu naszego banku do BS Skórcz. Podjęcie uchwał w tym zakresie przez Banki Zblewo i Skórcz i wyrażenie zgody przez Prezesa NBP spowodowało, że w dniu 1 IX1998 nastąpiło połączenie się tych dwóch jednostek.
Zmianie uległ stan organizacyjny Banku - zostaliśmy oddziałem BS Skórcz, który jest naszą centralą. Działalność jest prowadzona w placówce macierzystej, w oddziałach w Pelplinie, Zblewie oraz filiach Osiek, Morzeszczyn, Kaliska, a od 1 IV 2003 r. w filii Czarna Woda.

W wyniku kolejnej ustawy z dnia 7 XII 2000r. Bank Spółdzielczy w Skórczu zrzeszony został w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu i tworzy zintegrowaną, bezpieczną i silną ekonomicznie Spółdzielczą Grupę Bankową.
Bank nasz przeżywał w swojej 100-letniej działalności okresy wzlotów i załamań. Te pierwsze powodowała inicjatywa, ofiarność i patriotyzm polskich działaczy.
Te drugie ucisk zaborcy, dążącego do zniszczenia polskości na Pomorzu, a następnie gospodarcze odrodzonej Polski.

Poważne osiągnięcia w latach 80-tych i 90-tych były wynikiem zaangażowanej pracy działaczy i pracowników placówki.
Na szczególne wyróżnienie w pracy zawodowej oraz samorządowej spółdzielczości bankowej zasługuje Pan Czesław Birna: Ponad 40 lat kierował pracą naszego Banku. Był osobą odpowiedzialną, sumienną, aktywną, angażował się w rozwijaniu trudnych problemów banku.

Wykaz osób pełniących funkcję w samorządzie banku (Rada Nadzorcza Komisja Rewizyjna i Zarząd) w latach 1950 2005

1. Pukała Józef
2. Żołądek Alfons
3. Ceranowski Teodor
4. Dudziński Jan
5. Antków Jan
6. Pancek Roman
7. Grabowski Wiktor
8. Dąbrowska Pelagia
9. Ramion Henryk
10. Spica Leon
11. Osowski Cyryl
12. Narloch Mieczysław
13. Roszak Stanisław
14. Brejza Alfons
15. Rezmer Piotr
16. Kołodziejczyk Gustaw
17. Piotrowski Józef
18.Dzienniak Ignacy
19. Kosecka Cecylia
20. Torłop Jan
21. Zalewska Helena
22. Cerowski Jan
23. Machajewski Franciszek
24. Ryngwelska Bogumiła
25. Balicki Tadeusz
26. Mikulska Jadwiga
27. Modrzejewski Robert
28. Sumowska Władysława
29. Feński Edmund
30. Ziemak Marian
31. Szczęsny Władysław
32. Bizon Kazimierz
33. Gołuński Ignacy
34. Gołuńska Gertruda
35. Antków Tadeusz
36. Dolna Jadwiga
37. Kosecki Stanisław
38. Gwizdała Helena
39. Knopik Edmund
40. Loroch Jan
41. Sumowska Władysława
42. Gamalska Wanda
43. Cieplińska Zofia
44. Fojut Stanisław
45. Skiba Ignacy
46. Bartkowski Krzysztof
47. Trawicki Sławomir
48. Świtała Kazimierz
49. Jendernalik Stanisław
50. Birna Krzysztof
51. Gajewski Andrzej
52. Haftka Hubert
53. Borkowski Zdzisław
54. Jędrzejewski Eugeniusz
55. Kośnik Stanisław
56. Kośnik Mieczysław
57. Drag Kazimierz
58. Pelowska Wanda
59. Baran Andrzej
60. Borzeszkowski Marek
61. Miszewski Jan
62. Kuziemski Aleksander
63. Borowcz Henryk
64. Szarmach Wacław
65. Derza Zdzisław
66. Olszewski Aleksander
67. Tochówna Urszula
68. Borowski Antoni
69. Odya Eryk
70. Wasielewski Bernard
71. Birna Feliks
72. Marchewicz Jan
73. Szybowski Augustyn
74. Klaman Władysław
75. Jędrzyński Paweł
76. Herold Jóżef
77. Rudzińska Bogumiłą
78. Obrał Franciszka
79. Piątek Wiktor
80. Buca Urszula
81. Odya Felicja

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz