wtorek, 9 grudnia 2008

Gm. Zblewo. Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W województwie przyznano 200 stypendiów, z czego trzy przypadły uczniom ze Zblewa i jedno uczennicy z Pinczyna.


Do Projektu systemowego "Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie

uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego" na rok szkolny 2008 / 2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, przystąpiły dwie szkoły w gminie Zblewo: Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie i Publiczne Gimnazjum im. Ks. Stanisława Hoffmanna w Pinczynie.

W województwie przyznano 200 stypendiów, z czego trzy przypadły uczniom ze

Zblewa i jedno uczennicy z Pinczyna.

Z PG im. W. Kwaśniewskiego w Zblewie stypendium otrzymali: Adrian Gumiński

uczeń kl. II b, Szymon Kłos uczeń kl. II a i Judyta Weisbrodt uczennica kl. III b, a z PG im. Ks. Stanisława Hoffmanna w Pinczynie - Dominika Wołoszyn uczennica kl. I a.

Uczniowie Ci spełnili kryteria regulaminu stypendialnego - osiągnęli bardzo wysoką

średnią ocen (powyżej 5,5) w ubiegłym roku szkolnym zarówno z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych jak i wszystkich przedmiotów w danej klasie, uzyskali bardzo wysoki wynik sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI (37 - 40 pkt. na 40 pkt.) oraz wzorową ocenę zachowania.

W ramach przyznanego stypendium, każdy z uczniów będzie realizować pod

kierunkiem nauczyciela opiekuna Indywidualny Program Edukacyjny Ucznia z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych rozwijając swoje zainteresowania i uzdolnienia. I tak: Adrian Gumiński - z matematyki pod kierunkiem mgr Beaty Zalewskiej-Belka, Judyta Weisbrodt - z matematyki pod kierunkiem mgr Iwony Konieczka, a Szymon Kłos i Dominika Wołoszyn - z chemii pod kierunkiem mgr Bronisławy Bardziszewskiej. Nadmienić należy, że w/w uczniowie z obu szkół są chlubą naszej gminy a ich osiągnięcia dowodem na to, że warto się uczyć, rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Na szczególne uznanie zasługują ich Rodzice, którzy wspierają swe dzieci na drodze edukacji.

mgr Bronisława Bardziszewska

n-el ZSP w Zblewie i ZKiW w Pinczynie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz