środa, 4 lutego 2009

Gm. Osiek "Za rękę z Einsteinem - edycja II"

Rozstrzygnięty został konkurs w ramach projektu "Za rękę z Einsteinem-Edycja II" prowadzonego przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość oświaty.Na konkurs wpłynęło łącznie 305 wniosków z trzech objętych programem województw:wnioski

województwo

wpłynęło

pozytywnie rozpatrzonych

zakwalifikowanych do realizacji

pomorskie

142

123

60

kujawsko-pomorskie

90

73

60

warmińsko-mazurskie

73

66

60


Z ogromnym zadowoleniem informujemy, że wśród zakwalifikowanych do projektu szkół znalazło się Publiczne Gimnazjum w Osieku.


Projekt będzie realizowany od 1.09.2008 r. do 30.06.2012 r.

Celem ogólnym projektu "Za rękę z Einsteinem - Edycja II" jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT) oraz języków obcych.


Celami szczegółowymi projektu są:

Zmiana zainteresowania matematyką, fizyką i chemią oraz nauką języków obcych wśród uczniów gimnazjów objętych projektem;

Zmiana aktywności i motywacji uczniów na lekcjach przedmiotów ścisłych i języków obcych;

Doskonalenie u nauczycieli uczących języków obcych, fizyki, matematyki i chemii, umiejętności w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji klu­czowych objętych projektem;

Podniesienie jakości nauczania w zakresie kształcenia kompetencji kluczo­wych, objętych projektem;

Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i języków obcych.


Projekt "Za rękę z Einsteinem - edycja II" proponuje interesujące zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z wyżej wymienionych przedmiotów. Zajęcia te pozwolą przekazać, korzystając z nowoczesnych metod edukacyjnych, różnorodne treści programowe w celu podniesienia kompetencji kluczowych w zakresie projektu, wzbogacenia wie­dzy ucznia, zainteresowania go samodzielnym zdobywaniem wiedzy, jak również w szczególnych przypadkach wyrównania różnic edukacyjnych powodowanych warunkami środowiskowymi czy rodzinnymi. Istotną nowością projektu będzie wy­korzystanie internetowej platformy "e-learningowej", do której dostęp będą miały wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie. Połączenie tradycyjnych metod nauki z nowoczesnym kształceniem na odległość jest wyjątkowo efektywnym i atrakcyj­nym sposobem przekazywania wiedzy. Platforma internetowa udostępni uczniom i nauczycielom "e-lekcje" - interaktywne lekcje internetowe, które będą wykorzysty­wane przez nich w czasie trwania projektu. Ponadto, w celu dalszego motywowania uczniów do uczestniczenia w projekcie, organizowane będą konkursy przedmioto­we oraz wycieczki edukacyjne. Ważnym elementem projektu będzie również udział uczniów w szkołach letnich i feriach organizowanych corocznie przez Politechnikę Gdańską oraz w różnych festiwalach nauki.

Gimnazja otrzymają specjalistyczny zestaw multimedialny do prowadzenia zajęć. W ramach projektu będą organizowane przez trzy wymienione wyżej uczel­nie seminaria i warsztaty dla nauczycieli umożliwiające wzbogacenie umiejętności i stosowanych metod nauczania, które są niezbędne do rozwijania u uczniów kom­petencji kluczowych objętych projektem.

Dyrektor ZSP w Osieku

Elżbieta Lipke


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz