niedziela, 30 sierpnia 2009

Gmina Skarszewy. Fundusz sołecki w nowej odsłonie

W dniu 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, na podstawie której w ramach budżetu gminy można wyodrębnić pulę środków na wydatki poszczególnych jednostek pomocniczych. Istotną cechą funduszu sołeckiego jest jego fakultatywny charakter.O tym, czy w kolejnym roku będzie funkcjonował fundusz sołecki, decyduje corocznie rada gminy w stosownej uchwale. Treścią uchwały jest wyrażenie zgody lub odmowa wyrażenia zgody na funkcjonowanie w roku następnym funduszu sołeckiego. Należy jednak pamiętać, że wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu wiąże się z postępowaniem zgodnie z określoną w ustawie procedurą.

W Gminie Skarszewy procedura wprowadzania zadań sołeckich do budżetu gminy na przyszły rok została rozpoczęta przez burmistrza Dariusza Skalskiego, który wystąpił do Rady Miejskiej z wnioskiem o utworzenie i funkcjonowanie w roku następnym funduszu sołeckiego. Rada Miejska w Skarszewach podjęła taką uchwałę 29 kwietnia 2009 r.

Kolejnym krokiem było powiadomienie sołtysów o wysokości środków funduszu sołeckiego - wszyscy sołtysi otrzymali stosowne zawiadomienia na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 15.07.2009 r. w Urzędzie Miejskim. Ustawa o funduszu sołeckim ściśle określa wzór, wg którego nalicza się kwotę przypadającego na dane sołectwo funduszu. Biorąc pod uwagę lata poprzednie, trzeba przyznać, że sołectwa korzystają na tym, ponieważ
w każdym przypadku jednostki pomocnicze otrzymały większe środki na realizację swoich zadań (średnio środki te są dwukrotnie wyższe niż dotychczas). Ogólny budżet przypadający na sołectwa w Gminie Skarszewy w 2009 r. wynosił ponad 140 tys. zł, natomiast planowany na 2010 r. - blisko 260 tys. zł (szczegółowe dane zamieszczono w tabeli).

Na podstawie danych zawartych w zawiadomieniu każde sołectwo opracowuje własny wniosek do projektu budżetu. Wniosek ten musi zostać uchwalony przez zebranie wiejskie. Funkcjonowanie funduszu sołeckiego wiąże się ze zmianą dotychczasowego harmonogramu zebrań sołeckich, które do tej pory zazwyczaj odbywały się na początku roku budżetowego. Konieczność zwołania zebrania wiejskiego w sezonie letnim wynika z wprowadzonej w życie ustawy, która narzuca pewne terminy po to, aby wszystkie wypracowane wnioski trafiły do projektu budżetu na kolejny rok.

Po uchwaleniu wniosku przez zebranie wiejskie - sołtys do dnia 30 września przekazuje ten wniosek burmistrzowi. Każdy wniosek podlega ocenie pod kątem:

- wymogów formalnych i merytorycznych (a zatem: czy wniosek pochodzi od zebrania wiejskiego i czy zawiera kalkulację kosztów oraz uzasadnienie celowości),

- czy łączna kwota wszystkich przedsięwzięć jest zgodna z kwotą wydatków budżetu gminy przypadającą na dane sołectwo,

- czy wszystkie przedsięwzięcia stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i czy są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Burmistrz w terminie 7 dni od otrzymania wniosku sołeckiego może odrzucić ten wniosek informując o tym sołtysa. Odrzuceniu podlega przedsięwzięcie, które nie mieści się w zakresie zadań własnych gminy bądź nie przyczynia się do poprawy życia mieszkańców, albo przedsięwzięcie, które jest sprzeczne z planem odnowy miejscowości lub strategią gminy.

Jeśli burmistrz odrzuci wniosek, sołtys w terminie 7 dni od otrzymania informacji odmownej może podtrzymać wniosek, kierując go do Rady Miejskiej za pośrednictwem burmistrza. Rada Miejska rozpatruje wniosek sołecki w terminie do 30 dni od dnia
jego otrzymania. Burmistrz jest związany wydaną w tej sprawie uchwałą Rady Miejskiej.

Skutkiem odrzucenia przez Radę Miejską wniosku sołeckiego jest niezaplanowanie
w budżecie gminy wydatku wnioskowanego przez sołectwo. Na dzień dzisiejszy ustawodawca nie określił sposobu dokonywania ewentualnych zmian w planowanych przedsięwzięciach, ani sposobu postępowania w przypadku odrzucenia wniosku sołectwa przez Radę Miejską, dlatego niezmiernie istotne jest ujęcie we wniosku zebrania wiejskiego, najistotniejszych, przemyślanych przedsięwzięć, z ich pełnym uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów.


Lp.

Nazwa miejscowości

Wysokość funduszu sołeckiego na 2009 r.

Wysokość funduszu sołeckiego na 2010 r.

1.

Bączek

8.603

15.164

2.

Bolesławowo

10.542

16.989

3.

Bożepole Królewskie

6.832

10.402

4.

Czarnocin

4.039

10.212

5.

Demlin

14.532

17.179

6.

Godziszewo

12.908

20.780

7.

Jaroszewy

6.860

16.207

8.

Junkrowy

2.688

7.653

9.

Kamierowo

5.579

10.615

10.

Kamierowskie Piece

4.032

11.042

11.

Koźmin

8.155

16.515

12.

Malary

1.757

7.322

13.

Mirowo

4.746

9.407

14.

Nowy Wiec

7.798

13.032

15.

Obozin

5.460

9.407

16.

Pogódki

9.989

21.633

17.

Szczodrowo

7.266

15.994

18.

Więckowy

10.521

18.055

19.

Wolny Dwór

9.464

11.753


RAZEM:

141.771

259.361


Oprac. : Sabina SpierewkaBurmistrz Skarszew powiedział :


Procedury są sztywne - wynikają z Ustawy o funduszu sołeckim, jednak nie po to byłem inicjatorem wprowadzenia w nowym układzie funduszu sołeckiego, żeby następnie odrzucać wnioski. Każdy sołtys uczestniczył w spotkaniu szkoleniowym w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, ma także wszystkie drzwi otwarte do poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego. Toteż w tym momencie mogę założyć, że wnioski sołeckie będą poprawnie, w zgodności z prawem przygotowane i złożone na moje ręce.

Wszyscy się razem uczymy tej nowej odsłony funduszu sołeckiego.

Gorące podziękowania kieruję w tym miejscu dla p. Skarbnik Eugenii Łąckiej za to, że fundusz sołecki wzrósł o 83 % , a także Radnym Rady Miejskiej, że zechciała mój wniosek - a więc projekt uchwały w sprawie nowego funduszu sołeckiego - przyjąć.Życzę wszystkim powodzenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz