poniedziałek, 24 sierpnia 2009

Sesja Rady Gminy Zblewo - 28.08.2009

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamiam Szanownych Mieszkańców Gminy Zblewo, że dnia 28 sierpnia 2009r. o godz. 13.00 w remizie OSP w Zblewie odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Zblewo.

Porządek obrad:

Sprawy regulaminowe.

Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na Sesjach w dniach 17 czerwca i 5 sierpnia 2009r. oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wręczenie nominacji na stanowisko dyrektora szkoły i nagród dla uczniów.

Interpelacje i wnioski Radnych.

Informacja o wykonaniu budżetu i zadań gospodarczych w I półroczu 2009r.

Ocena pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówek oświatowych w gminie.

Informacja o stanie zaawansowania prac przy budowie sortowni śmiecie w Starym Lesie.

Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji inwestycji.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Zblewo umowy w sprawie współdziałania w przygotowaniu oraz realizacji zadania pn.: Wytyczenie i oznakowanie szlaków konnych - "Kociewie na cztery kopyta".

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/142/2004 Rady Gminy Zblewo z dnia 31.05.2004r. w sprawie nadania Statutu GOPS w Zblewie.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Zblewo umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kleszczewo".

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/78/2007 Rady Gminy Zblewo z dnia 29.06.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wieloletniego
( usługi w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy do szkół).

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego "Wykorzystam swoją szansę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2., nr konkursu 01/PO KL/9.1.2/2009.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wieloletniego( miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zblewo).

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 280/4,283/11,283/10,283/22 wieś Bytonia, gmina Zblewo.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 469,108/2,108/3 wieś Bytonia, gmina Zblewo.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Borzechowo, w gminie Zblewo.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bytonia, w gminie Zblewo.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Miradowo, w gminie Zblewo.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Pinczyn, w gminie Zblewo.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Radziejewo, w gminie Zblewo.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Zblewo, w gminie Zblewo.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/213/08 Rady Gminy Zblewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 469,108/2,108/3 wieś Bytonia, gmina Zblewo oraz Uchwały Nr XXIII/241/09 Rady Gminy Zblewo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/213/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 469,108/2,108/3 wieś Bytonia, gmina Zblewo.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Gminę Zblewo spółki handlowej " Infrastruktura Społeczna Zblewo" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rozpatrzenie skargi Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Bezprawiu i Korupcji STOP na działalność Wójta.

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

Wolne wnioski i zakończenie.Przewodniczący Rady Gminy

mgr Janusz Trocha

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz