sobota, 19 października 2013

Gmina Zblewo pozyskała ponad milion złotych dla uczniów wszystkich szkół

Gmina Zblewo pozyskała ponad milion złotych dla uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na realizację projektu pod nazwą "Programy rozwojowe szkół gminy Zblewo"

O szczegółach realizacji tego projektu rozmawiamy z Wójtem Gminy Zblewo - Krzysztofem Trawickim


- Panie Wójcie, rok 2013 jest rokiem, który miał kończyć ubieganie się o środki unijne na lata 2007 - 2013, a tu Gmina Zblewo po raz kolejny pozyskała ponad milion złotych.- Z satysfakcją informuję, że wśród ponad 100 projektów zgłoszonych do dofinansowania projektu nasz projekt "Programy rozwojowe szkół gminy Zblewo" został oceniony bardzo wysoko i uplasował się na 7 pozycji oraz został rekomendowany do dofinansowania. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Zblewo. Zaś celami szczegółowymi są: wzrost umiejętności posługiwania się językami obcymi przy wykorzystaniu technologii informatycznych; wzrost wiedzy z: ICT, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, z przedmiotów chemiczno-fizycznych oraz wzrost kompetencji uczniów z zakresu poruszania się po rynku pracy / edukacji / uczenia się na zajęciach specjalistycznych, objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, objęcie wsparciem w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery.

- A kto jest pomysłodawcą i autorem tego wniosku?

- Pomysł napisania wniosku zrodził się wśród dyrektorów szkół. Wniosek napisała i złożyła Anna Płoszyńska-Damaszk - kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zblewie.

- Proszę o kilka słów wyjaśniających szczegóły realizacji tego projektu.

- Projekt "Programy rozwojowe szkół gminy Zblewo" obejmuje 5 szkół podstawowych i 5 gimnazjów z: Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie, Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni, Zespołu Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie, Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie i będzie realizowany w okresie od 2 września 2013 do 30 czerwca 2015 - obejmuje dwa lata szkolne, 2013/2014 oraz 2014/2015. Zakłada on realizację szeregu zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ogółem z zajęć dodatkowych skorzysta 556 uczniów, w tym 250 uczniów szkół podstawowych oraz 306 uczniów gimnazjów. Dla tych uczniów przewidziano następujące zajęcia: język angielski z wykorzystaniem technologii informatycznych, język niemiecki z wykorzystaniem technologii informatycznych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne (dla uczniów szkół podstawowych terapia pedagogiczna, a dla uczniów gimnazjów zajęcia prowadzone metodą projektów), opieka pedagogiczno-psychologiczna, ICT, Szkolne Ośrodki Kariery, zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla uczniów szkół podstawowych i zajęcia chemiczno-fizyczne dla uczniów gimnazjów.

W sumie w okresie dwóch lat szkolnych zrealizowanych zostanie 6770 godzin zajęć pozalekcyjnych.

- Kto będzie realizował ten projekt?

- Zajęcia dla uczniów rozpoczęły się w październiku i realizować będą je wyłonieni w przetargu nieograniczonym nauczyciele i firmy edukacyjne. Zaś obsługą projektu zajmie się Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zblewie.

- Czy projekt zakłada tylko realizację zajęć pozalekcyjnych, czy też zawiera wzbogacenie bazy szkół w pomoce dydaktyczne?

- Na potrzeby realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne i materiały pomocnicze do zajęć. Każda szkoła wzbogaci się o zestaw zawierający: tablicę interaktywną, projektor i laptop. Zakupione zostaną także radiomagnetofony, mikroskopy, laptopy oraz podręczniki, zestawy demonstracyjne i pomoce multimedialne do prowadzenie zajęć. Po zakończeniu projektu wszystkie pomoce pozostaną na wyposażeniu placówek.

- Czy Gmina ma jakiś wkład własny w realizacji tego projektu?

- Wartość projektu łącznie wyniesie 1 139 973,33 złote, w tym 85% to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 15% to wkład własny Gminy Zblewo. Wkład własny lecz w formie niepieniężnej, bo poprzez udostępnienie pomieszczeń szkolnych do prowadzenia zajęć. Tak więc realizacja tego projektu praktycznie nie obciąży naszego budżetu.

Rozmawiał Tadeusz Majewski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz