niedziela, 6 października 2013

STANISŁAW SIERKO. Obwodnicą po torach (Skórcz - Kopytkowo)

Kociewie w ostatnich latach zyskało kilka obwodnic. Powstały obwodnice Pelplina, Smętowa i Skórcza. Obwodnica Skórcza została jednak wykonana tylko połowicznie. Pozostał problem przebiegu II etapu budowy tej obwodnicy. W ostatnich dniach zajaśniała szansa pozytywnego rozwiązania tego problemu.

Ostro ścierały się dwie wersje. Jedna z nich zakładała, że obwodnica miasta pobiegnie poprzez grunty rolne oraz przez miejscowości Miryce i Mirotki, natomiast druga wersja przewidywała przebieg obwodnicy po trasie zlikwidowanej linii kolejowej. Obie wersje miały swoich zwolenników i przeciwników. Jednak w obu wersjach obwodnica musiałaby przebiegać przez tereny Gminy Skórcz, więc mieszkańcy oraz władze gminy były i są nadal najbardziej zainteresowane satysfakcjonującym rozwiązaniem tego problemu. Rozmawiamy na ten temat z wójtem gminy Skórcz, Sławomirem Czechowskim.

- To dobry moment na rozmowę o trasie przebiegu II etapu budowy obwodnicy Skórcza. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy informację o tym, że nasze starania o to, aby obwodnica przebiegała wzdłuż nieczynnej linii kolejowej Nr 218 Skórcz - Smętowo Graniczne, zostaną najprawdopodobniej zakończone sukcesem - powiedział wójt Sławomir Czechowski.

- Ta sprawa wzbudzała wiele emocji i kontrowersji. Proszę przypomnieć, o co w tej dyskusji chodziło.

- Po oddaniu I etapu obwodnicy Skórcza rozpoczęły się dyskusje nad przebiegiem II etapu. Zarząd Województwa Pomorskiego preferował trasę przebiegu z częściowym wykorzystaniem terenu byłej linii kolejowej na odcinku ok. 1 km na obszarze miasta Skórcza do połączenia z istniejącą drogą wojewódzką 231. Taki przebieg wzbudził wiele kontrowersji, a nawet sprzeciwu mieszkańców. Na spotkaniu w miejscowości Mirotki w dniu 26 października 2012 r. Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski oświadczył, że trasa przebiegu II etapu obwodnicy Skórcza nie jest jeszcze przesądzona i nadal jest sprawą otwartą. Propozycja samorządu gminy Skórcz dotycząca przebiegu trasy obwodnicy po śladzie dawnej linii kolejowej Skórcz - Smętowo Graniczne została przyjęta przez Członka WP jako logiczny i sensowny wariant, godny zainteresowania, przeanalizowania i rozważenia. Członek Zarządu WP zaproponował przedstawicielom samorządu lokalnego przedyskutowanie tego wariantu z mieszkańcami i poinformowanie go o wynikach konsultacji w możliwie najkrótszym czasie z uwagi na harmonogram działań województwa w zakresie infrastruktury drogowej, w tym również dotyczących realizacji II etapu obwodnicy Skórcza.Nieczynne torowisko w Skórczu

- Kto konkretnie uczestniczył w tym spotkaniu i jaki był jego cel?

- Z ramienia samorządu województwa uczestniczyli w spotkaniu: członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Grzegorz Stachowiak, zastępca dyrektora ZDW w Gdańsku ds. inwestycji Włodzimierz Kubiak oraz kierownik Rejon Dróg w Starogardzie Gdańskim Iwona Gir. Powiat Starogardzki reprezentował wicestarosta Kazimierz Chyła. Natomiast z ramienia samorządu gminy Skórcz czynny udział w spotkaniu wzięli wójt gminy Skórcz Sławomir Czechowski, zastępca wójta Krystyna Noga, przewodniczący Rady Gminy w Skórczu Andrzej Klin, radna z okręgu Mirotki Elżbieta Flatau, sołtys sołectwa Mirotki Maria Kłopocka, rada sołecka sołectwa Mirotki.

W tym należy zaznaczyć, że celem zorganizowania spotkania z przedstawicielami samorządu województwa w Mirotkach były liczne wnioski i postulaty mieszkańców tej miejscowości dotyczące konieczności poprawy stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej i chodników.

- W jaki sposób, kiedy i z jakim skutkiem zakończyły się konsultacje z mieszkańcami dotyczące trasy przebiegu obwodnicy przez teren Gminy Skórcz?

- W dniu 5 listopada 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mirotkach zorganizowałem spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami sołectw: Mirotki, Miryce i Ryzowie. Na listach poparcia sporządzonych na tym spotkaniu, jak i w odpowiedzi na mój apel u sołtysów aż 210 mieszkańców wyżej wymienionych sołectw wyraziło pisemne poparcie dla realizacji wariantu przebiegu obwodnicy Skórcza Etap II wzdłuż nieczynnej linii kolejowej relacji Skórcz-Smętowo Graniczne. Kolejne spotkanie na ten temat odbyło się 21 listopada 2012 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. W spotkaniu uczestniczyli z ramienia samorządu województwa: Członek Zarządu WP Ryszard Świlski, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Stachowiak, koordynator projektu Departamentu Infrastruktury UM Krzysztof Chyła; z ramienia Gminy i Powiatu: Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Sołtys Sołectwa Mirotki i Wicestarosta Starogardzki.Sławomir Czechowski

Na spotkaniu tym przedstawiłem stanowisko samorządu Gminy Skórcz w sprawie przebiegu trasy obwodnicy po śladzie nieczynnej linii kolejowej poparte wynikami konsultacji z mieszkańcami Mirotek, Miryc i Ryzowia oraz przedłożyłem kserokopie list poparcia mieszkańców dla tego wariantu przebiegu obwodnicy. Członek Zarządu WP Ryszard Świlski poinformował, że sprawa przebiegu II etapu obwodnicy Skórcza została przesądzona już w 2003 roku, kiedy to zostało wykonane opracowanie "Projekt koncepcyjny usprawnień ruchu na drogach wojewódzkich w Skórczu", zawierające docelowy przebieg II etapu obwodnicy Skórcza: od ronda na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i ul. Pomorskiej w Skórczu poprzez przebieg po byłej linii kolejowej (ok. 1 km) do połączenia z istniejącą drogą wojewódzką nr 231 (ul. Hallera) w km 1+490. Ostateczne decyzje w sprawie przebiegu trasy II etapu obwodnicy Skórcza zapadły w poprzednich kadencjach. Członek Zarządu WP Ryszard Świlski odniósł się także do projektowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 231 od włączenia II etapu obwodnicy do węzła autostrady A1 Kopytkowo. Zadeklarował, że samorząd województwa rozważy możliwość zmiany przebiegu trasy drogi wojewódzkiej nr 231 na wyżej wymienionym odcinku poprzez ominięcie miejscowości Mirotki i Stara Jania z uwagi na gęstą obustronną zabudowę, niebezpieczne zakręty oraz fakt, że szerokość istniejącego pasa drogowego w tych miejscowościach koliduje z obecnymi standardami technicznymi dla infrastruktury drogowej.

- Rozumiem, że cały czas szukaliście argumentów, aby przekonać władze naszego województwa do zmiany decyzji o trasie przebiegu obwodnicy na trasę po dawnych torach?

- Tak. Dlatego zorganizowałem kolejne spotkanie w Mirotkach w dniu 20 lutego 2013 r. W trakcie tego spotkania Radna RG i jednocześnie Sołtys Sołectwa Miryce, Maria Konofał-Smukała poinformowała obecnych, że w dniu 18 lutego 2013 r. grupa mieszkańców Miryc i Ryzowia złożyła petycję do Marszałka Województwa Pomorskiego, w której wyraziła poparcie dla budowy obwodnicy po śladzie linii kolejowej oraz zdecydowany sprzeciw w sprawie budowy obwodnicy przez pola w obrębie Ryzowia, a dalej w ciągu drogi wojewódzkiej 231. Powyższą petycję skierowano także do parlamentarzystów i lokalnych mediów jako apel o poparcie wniosku. Zebranie zakończyło się wspólnym wnioskiem, że zostanie umówione kolejne spotkanie z przedstawicielami samorządu województwa z udziałem większej reprezentacji samorządu gminy, Wicestarosty i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Starogardzkiego w celu przekonania inwestora, tj. Samorządu Województwa Pomorskiego do zmiany przebiegu trasy obwodnicy po nieczynnej linii kolejowej.

W kolejnych miesiącach odbyliśmy jeszcze kilka spotkań w tym temacie. Efektem tych spotkań było moje wystąpienie pisemne dnia 10 maja 2013 r. apelem do Zarządu Województwa Pomorskiego o zweryfikowanie swojego stanowiska w zakresie przebiegu II etapu obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 od miejscowości Skórcz do Autostrady A1 na wysokości węzła "Kopytkowo". Przytoczę tylko fragment tego pisma "Informuję, że przebieg w/wymienionej obwodnicy jest rezultatem ogromnego zainteresowania mieszkańców Gminy Skórcz, w szczególności osób zamieszkujących miejscowości zlokalizowane wzdłuż planowanego przebiegu obwodnicy oraz drogi wojewódzkiej nr 231. W opinii zdecydowanej większości mieszkańców gminy oraz władz gminy najbardziej racjonalna byłaby trasa przebiegu obwodnicy po śladzie zlikwidowanej linii kolejowej, która biegła ze Skórcza do Smętowa Granicznego, na całej jej długości. Kwestia przebiegu obwodnicy jest bardzo doniosła i istotna dla gminy i jej mieszkańców. W tej sprawie odbyło się w ostatnim okresie wiele spotkań zarówno z inicjatywy władz gminy Skórcz jak i jej mieszkańców. Mieszkańcy domagają się od organów gminy Skórcz zdecydowanych działań na rzecz zmiany koncepcji przebiegu obwodnicy Skórcza w ramach II etapu realizacji tej inwestycji." Pod treścią pisma podpisali się także przewodniczący Rady Gminy w Skórczu, wicestarosta starogardzki i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Starogardzkiego.Tak miała przebiegać trasa II etapu obwodnicy Skórcza

- I jak na to pismo zareagował Urząd Marszałkowski?

- Po niecałych dwóch tygodniach bo już w dniu 27 maja 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyło się spotkanie władz samorządowych gminy i powiatu z przedstawicielami Samorządu Województwa Pomorskiego: Członkiem Zarządu WP Ryszardem Świlskim, dyrektorem ZDW w Gdańsku, koordynatorem projektu UM. W spotkaniu z ramienia gminy uczestniczyli: wójt, przewodniczący Rady Gminy, wicestarosta Starogardzki, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Starogardzkiego, naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego, Radna RG i jednocześnie sołtys sołectwa Miryce. Ustalono na spotkaniu, że Zarząd Województwa Pomorskiego rozważy możliwość zmiany przebiegu II etapu obwodnicy Skórcza pod warunkiem partycypacji gminy Skórcz w kosztach wykupu gruntów przewyższających kwotę zarezerwowaną przez Samorząd Województwa na odszkodowania (800 tys. zł). Wybudowanie obwodnicy Skórcza po śladzie nieczynnej linii kolejowej do przejazdu kolejowego w miejscowości Mirotki wymaga przejęcia od PKP SA ok. 3,6 km w granicach administracyjnych Gminy Skórcz oraz ok. 0,8 ha od osób fizycznych, chyba, że samorząd gminy i powiatu przekona PKP do sprzedaży gruntów po cenie nie wyższej niż cena zarezerwowana przez SW na odszkodowania za przejęcie gruntów pod budowę obwodnicy po śladzie nieczynnej linii kolejowej.

- Czyli przeszkodą w podjęciu pozytywnej decyzji przez Urząd Marszałkowski była sprawa przejęcia terenów po dawnym torowisku?

- Tak i dlatego w dniu 7 czerwca 2013 r. wraz z wicestarostą starogardzkim spotkaliśmy się z dyrektorem PKP SA Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz samorządu terytorialnego terenów PKP wzdłuż nieczynnej linii kolejowej Skórcz-Smętowo Graniczne pod budowę obwodnicy Skórcza Etap II. Dyrektor PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku Tomasz Czabański zadeklarował gotowość przekazania na rzecz samorządu terytorialnego wyżej wymienionego terenu za kwotę 400 000,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy), oszacowaną wg cen rynkowych za grunty rolne, niezależnie od wartości wynikającej z wyceny tej nieruchomości. Powyższe ustalenia dyrektor zobowiązał się potwierdzić pisemnie do dnia 20 czerwca 2013 r., pod warunkiem wcześniejszego wystąpienia przez Samorząd Województwa Pomorskiego z wnioskiem do PKP SA o przejęcie pozostałych odcinków nieczynnej linii kolejowej Skórcz - Kopytkowo. Wyżej wymienione pismo do PKP wraz z notatką służbową z ustaleniami ze spotkania podpisaną przeze mnie i Wicestarostę zostały przedłożone Zarządowi Województwa Pomorskiego oraz ZDW w Gdańsku.Lech Kolaska już 13 lutego 2013 roku wskazywał trasę torowiska w Mirotkach po której winna biec obwodnica Skórcza

- A więc ponownie zapytam o reakcję władz wojewódzkich.

- Zarząd Województwa Pomorskiego wystąpił do PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku z prośbą o nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa Pomorskiego nieruchomości gruntowych w ciągu nieczynnej linii kolejowej nr 218 Skórcz - Kopytkowo. W swoim wystąpieniu Zarząd Wojewódzki Zarząd napisał: "W wyniku prowadzonych rozmów z przedstawicielami Gminy Skórcz, Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim oraz sołectw Ryzowie i Miryce, tut. samorząd rozważa możliwość zmiany przebiegu II etapu obwodnicy Skórcza w taki sposób, aby w większym zakresie wykorzystać możliwości wybudowania nowej drogi wojewódzkiej po nieczynnej linii kolejowej. Według nowej koncepcji droga mogłaby przebiegać całkowicie po nieczynnej linii kolejowej od skrzyżowania ul. Dworcowej i Pomorskiej w Skórczu do projektowanego skrzyżowania za miejscowością Stara Jania."

- I co działo się dalej?

- Aż do końca miesiąca sierpnia nie mieliśmy żadnych informacji o podjętych działaniach przez władze wojewódzkie i dlatego w dniu 6 września 2013 r. wraz z przewodniczącym Rady Gminy wystosowaliśmy pismo do Zarządu Województwa Pomorskiego o treści: W nawiązaniu do naszej wcześniejszej korespondencji w sprawie zmiany przebiegu trasy Obwodnicy Skórcza Etap II po śladzie nieczynnej linii kolejowej Skórcz-Smętowo Graniczne oraz w związku z pismem otrzymanym od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z dnia 04.09.2013 Nr ZDW-4J-221/254/20132 (w załączeniu) - uprzejmie prosimy o udzielenie informacji czy Zarząd Województwa Pomorskiego przychylił się ostatecznie do koncepcji zmiany przebiegu trasy Obwodnicy Skórcza Etap II, zgodnie z deklaracją poczynioną w piśmie z dnia 17.06.2013 r. Nr DIF-DD.8010.65.2013 skierowanym do PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku. Chcielibyśmy uzyskać w szczególności informację, czy deklaracja PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku dotycząca nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Pomorskiego nieruchomości gruntowych w ciągu nieczynnej linii kolejowej nr 218 Skórcz-Kopytkowo została potwierdzona pisemnie. Powyższa prośba uzasadniona jest faktem, że z treści wyżej wymienionego pisma Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wynika, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 Etap II" według pierwotnej koncepcji z pominięciem wniosków i sugestii Samorządu Gminy Skórcz w zakresie przebiegu Obwodnicy Skórcza Etap II po śladzie nieczynnej linii kolejowej Skórcz-Smętowo Graniczne."

- I jak zadziałało to ponaglenie?

- Było skuteczne, bo Zarząd Województwa Pomorskiego już po 10 dniach wystosował pismo do PKP SA o udzielenie odpowiedzi na pismo z dnia 17.06.2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz województwa pomorskiego nieruchomości gruntowych wzdłuż nieczynnej linii kolejowej nr 218 Skórcz - Kopytkowo.

PISMO OD PKP

- Teraz wszystko zależało od decyzji PKP?

- Czekaliśmy z niepokojem na tę decyzję. Odpowiedź PKP przyszła błyskawicznie, bo po tygodniu. I była to odpowiedź, która nas w pełni zadowoliła. Pismem z dnia 24.09.2013 PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku Wydział Współpracy z Samorządami wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego nieruchomości po zlikwidowanej linii kolejowej nr 218 na odcinku Smętowo-Szlachta na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych w dziedzinie transportu (art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", prosząc jednocześnie Samorząd Województwa o podjęcie stosownej uchwały z podaniem numerów działek, którymi samorząd jest zainteresowany ze wskazaniem konkretnego celu ich wykorzystania.

- Czy możemy tę decyzję PKP nazwać sukcesem władz gminy i jej zdeterminowanych mieszkańców?

- Tak, ale trzeba pamiętać, że to dopiero pierwszy, pozytywny krok. Władze samorządu gminy Skórcz pragną wyrazić szczególne podziękowania naszym mieszkańcom, Ryszardowi Świlskiemu członkowi Zarządu WP, i Kazimierzowi Chyle, wicestaroście Starogardzkiemu, za dotychczasowe ogromne i wymierne zaangażowanie w działaniach na rzecz przebiegu obwodnicy Skórcza Etap II wzdłuż nieczynnej linii kolejowej nr 218, zgodnie z oczekiwaniami samorządu lokalnego. Liczymy na dalsze wsparcie i teraz będziemy czekać na decyzję władz wojewódzkich o zmianie trasy przebiegu II etapu obwodnicy.

- Dziękuję za rozmowę.

sas

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz