czwartek, 31 października 2013

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego"- edycja 2013

Gmina Zblewo przystąpiła do konkursu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego"- edycja 2013 ogłoszonego przez WFOŚ i GW w Gdańsku, podjęliśmy stosowne działania umożliwiające przygotowanie projektu. W tym celu poinformowaliśmy Sołtysów wsi o konkursie, umieściliśmy informacje na naszej stronie internetowej, prosząc o zgłaszanie się właścicieli nieruchomości, którzy chcą zmienić pokrycie dachowe z eternitu.

Złożyliśmy wniosek i po uzyskaniu akceptacji z WFOŚiGW w Gdańsku na wykonanie zadania w roku 2013 podpisaliśmy umowę na zdjęcie płyt azbestowo-cementowych z nieruchomości na terenie gminy Zblewo. Koszt zadania oszacowano na kwotę 25.035,00 zł.

Łączna powierzchnia zdjętych płyt azbestowo-cementowych wyniosła 2.318,2 m2. Zaplanowano efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 31,3 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.


Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 18.582,36 zł. Na powyższe zadanie Gmina Zblewo pozyskała dotację w wysokości 13.007,00 zł, z czego 50% kwoty, tj. 6.503,50 zł pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" i 50 % kwoty, tj. 6.503,50 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ponadto właściciele nieruchomości otrzymali dofinansowanie z budżetu gmin w wysokości 5.575,36 zł. Osiągnęliśmy efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 1.748,70 m2 płyt azbestowo - cementowych. Łączna masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniosła 25,49 Mg.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz