czwartek, 29 kwietnia 2004

Protest pedagogów

Rada Powiatu Przewodniczący Rady Powiatu Pan Wiesław Brzoskowski W związku z informacjami dochodzącymi do pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - o konkursie na dyrektora naszej placówki, w dniu 31.03.2004 roku wystąpiliśmy do Zarządu Powiatu z pismem o odstąpienie od konkursu i powierzenie stanowiska dyrektora na kolejną kadencję obecnej dyrektor pani Aleksandrze Wiczyńskiej .
Zasada odstępowania od konkursu jest praktykowana w naszym powiecie od początku jego istnienia. Jest to słuszna zasada w placówkach oświatowych dobrze wykonywujących swoje zadania. Nasza poradnia do takich należy. Świadczą o tym wyniki kontroli Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz kontroli finansowej organu prowadzącego. Poza tym nasza praca jest pozytywnie oceniana przez rodziców , nauczycieli oraz dyrektorów placówek współpracujących z nami.To wszystko potwierdza też przeprowadzona w marcu bieżącego roku kontrola ministerialna poradni województwa pomorskiego.
Praca pani dyrektor Wiczyńskiej została oceniona w końcu 2002 roku. Ocena cząstkowa, której dokonał organ prowadzący wskazywała na wzorowe prowadzenie placówki we wszystkich obszarach. Ocenę tę podpisał pan Starosta Sławomir Neumann. Praca dyrektor Wiczńskiej oraz sprawowany przez nią nadzór pedagogiczny przez Kuratorium Oświaty został oceniony bardzo wysoko. Szczególnie podkreślony został dobry klimat pracy poradni sprzyjający specyfice zadań nam powierzonych.

Jako zespół dbamy o stałe podnoszenie jakości naszej pracy. Realizujemy plan rozwoju placówki, który na bieżąco jest dostosowywany do potrzeb środowiska lokalnego. Do tego planu dostosowane są nowe formy naszej pracy. Rozszerzono specjalistyczną pomoc psychologiczno- pedagogiczną w zakresie rewalidacji i diagnozy dzieci słabo słyszących i słabo widzących, do tej pory zadania te były realizowane przez Poradnie Wojewódzką w Gdańsku, objęto terapię dzieci niepełnosprawne ruchowo, od 2000 roku realizujemy warsztaty dla rodziców "Szkoła dla rodziców", od 2000 roku realizujemy warsztaty dla nauczycieli, kształcące umiejętności wychowawcze, wprowadzono nową formę zajęć: warsztaty twórczo- rozwojowe dla młodzieży, ze względu na wciąż rosnące i realne zagrożenie patologiami wśród dzieci i młodzieży znacznie rozszerzono ofertę zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień oraz udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej młodzieży z grup ryzyka, wprowadzono specjalistyczną fachową pomoc dla ofiar przemocy fizycznej, psychicznej i wykorzystywania seksualnego, ze względu na zwiększające się zapotrzebowanie, rozszerzono zakres świadczonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i logopedyczne, specjalistyczną opieką logopedyczną objęte są szczególnie trudne przypadki zaburzeń mowy, spowodowane uszkodzeniami mózgu, coraz częściej udzielamy nagłej pomocy interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych, np. : próby samobójcze, ucieczki z domu.

Dyrektor Wiczyńska nieustannie motywuje nas do doskonalenia zawodowego, pozyskuje środki pozabudżetowe, aby pomóc nam w sfinansowaniu szkoleń. Dba o bazę stale modernizując pomieszczenia, szczególnie dba o wyposażenie poradni w specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Nasza poradnia jest jedynym tego typu ośrodkiem w powiecie o tak szerokim zakresie świadczonych usług oraz o tak dużym zasięgu oddziałowywania. Stanowimy zespół wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników o różnorodnych specjalizacjach zawodowych.

Dnia 13 kwietnia bieżącego roku delegacja pracowników naszej poradni odbyła spotkanie ze starostą Sławomirem Numanem. Chciałyśmy usłyszeć argumenty przemawiające za potrzebą ogłoszenia konkursu na dyrektora naszej placówki. To co usłyszałyśmy z usta pana starosty bardzo nas poruszyło i zbulwersowało! Cytujemy podawane przez starostę argumenty:

1)"Poradnia źle pracuje."
2)"W poradni nic się nie dzieje i potrzebny jest ferment intelektualny!"
3)"Zadbałem o karierę zawodową pani Wiczyńskiej i zaproponowałem jej stanowisko wicedyrektora II LO. Czekam tylko na jej odpowiedź"
4)"Moja żona nie ma wpływu na te decyzje, bo już za rok nie będzie pracowała w poradni tylko w kuratorium!"
5)"Zmiany, które chcę przeprowadzić w poradni może zrobić tylko dyrektor z zewnątrz."

Spotkanie z panem starostą spowodowało wielki niepokój o przyszłość poradni. Właśnie to jest głównym powodem przedstawienia tego problemu na posiedzeniu Rady Powiatu.
Protestujemy przeciwko takiemu traktowaniu naszego zespołu! Protestujemy przeciwko sposobom dokonywania bliżej nieokreślonych zmian!

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniami:
1, Jakie są konkretne zarzuty do naszej pracy?
2 Na podstawie, jakich przesłanek zarzuty te są wysuwane?
3 Czy propozycja pracy dla dyrektor Wiczyńskiej nie był próbą eliminacji jednego z kandydatów przystępujących do konkursu?
4, Jaki sens ma konkurs, w którym z góry zakłada pan, że wygra go ktoś z, zewnątrz, bo tylko taki gwarantuje przez pana starostę zmiany?

Marzena Krześniewska-psycholog, M. Mahrocka- Paul -psycholog, Danuta Osowska- pedagog,Dorota Gorczyca- psycholog,Iwona Kuca- psycholog, Katarzyna Malinowska- nudotyflooligofrenopedagog, Małgorzata Aszyk- psycholog- logopeda, Maria Kurowska- Gwizdoń- neurologopeda, Magdalena Radzewicz- pedagog, Ewa Bunikowska- tyflopedagog, Zofia Haftka- pedagog, Elżbieta Dziemińska- psycholog, Anna Breska- psycholog - logopeda, Krystyna Buohanowska- logopeda, surdotyflopedagog, Edyta Pliszka- Kuraszewicz- psycholog kliniczny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz