wtorek, 11 maja 2010

XXXIX sesja Rady Gminy Zblewo

O G Ł O S Z E N I E
Zawiadamiam Szanownych Mieszkańców Gminy Zblewo, że dnia 14 maja 2010r. o godz. 13.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Zblewo.


Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 31 marca 2010r. oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i wnioski Radnych.
4. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej o podejmowanych działaniach w zakresie pomocy i opieki socjalnej dla mieszkańców gminy.
5. Informacja Gminnego Ośrodka Kultury o realizacji zadań w zakresie kultury.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zblewo do realizacji wspólnego projektu pt: "Zwiększenie efektywności systemu ratownictwa w regionie poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek ratownictwa z powiatu starogardzkiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Zblewo na stałe obwody głosowania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Zblewo na okręgi wyborcze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/331/10 Rady Gminy Zblewo z dnia 12.02.2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy Zblewo w 2010r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w formie bezprzetargowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w formie bezprzetargowej
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Zblewo - etap I".
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charaktery cywilnoprawny, przypadających Gminie Zblewo i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wieloletniego.
20. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
21. Wolne wnioski i zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Janusz Trocha

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz