sobota, 3 stycznia 2004

Podatki i opłaty lokalne na 2003 r.

Podatki i opłaty lokalne na 2003 r. stanowiące dochody gminy ustalone na sesji RG Zblewo 10.12.2002Stawki podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,38 zł od 1 ha powierzchni,
c) użytkowanych do celów letniskowych - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni
d) pozostałych - 0,20 zł od 1 m2.

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych - 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) przeznaczonych i użytkowanych na cele letniskowe - 5,78 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
f) pozostałych - 3,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli - 2 % ich wartości.


Ustala się podatek od posiadanych psów:

1.Za posiadanie jednego (pierwszego) psa utrzymanego do celów innych niż pilnowanie gospodarstw rolnych lub stad na pastwisku, ani też nie będącego pomocą dla osób kalekich (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych) w wysokości 25,00 zł w stosunku rocznym.

2. Za posiadanie drugiego lub kolejnego, a w gospodarstwie rolnym trzeciego psa w wysokości 25,00 zł w stosunku rocznym.

3. Osoby zwolnione od podatku na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 z późniejszymi zmianami) uiszczają podatek za każdego psa ponad zwolnionego z podatku w wysokości 25,00 zł w stosunku rocznym.

Ustala się wysokość dziennej opłaty targowej na terenie Gminy Zblewo:
a) przy sprzedaży z samochodu, ciągników, wozów konnych i innych pojazdów z przyczep i stoisk w wysokości 30,00 zł
b/ przy sprzedaży na targowisku zwierzęcym w wysokości 12,00 zł
c/ przy sprzedaży z koszy, worków, ręki w wysokości 6,00 zł

Ilekroć w ust. 1 jest mowa o stoiskach należy przez to rozumieć wszelkie stragany, stoły, namioty, łóżka i inne przedmioty, z których można prowadzić sprzedaż.
Opłatę targową w wysokości określonej w ust. 1 pobiera się od każdej
osoby prowadzącej handel.
Poboru opłaty dokonują na targowiskach lub innych miejscach wyznaczonych przez Zarząd Gminy do prowadzenia handlu, pracownicy Urzędu Gminy, którzy z chwilą pobrania opłaty, wydają każdorazowo dowód uiszczającemu opłatę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz