poniedziałek, 19 listopada 2012

KATARZYNA SYKUT. Rozpoczęto rekultywację składowisk odpadów w naszym powiecie

Informacja nt. projektu pn. "Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las"".

Rekultywacja jako proces (źródło: Wytyczne dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych, NFOŚiGW)

Rekultywacja jest procesem, w trakcie którego zniszczone tereny przywracane są dla środowiska jako tereny ponownie użyteczne. Rekultywacja składowiska to nie tylko realizacja zaprojektowanych zabiegów technicznych i biologicznych, lecz również ciągła kontynuacja działań, aż do momentu uznania, że teren może być zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem - wyjaśnia Katarzyna Sykut, specjalista ds. technicznych, monitoringu i ewaluacji w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o. - O ile degradacja terenu może nastąpić w bardzo krótkim czasie, to proces naprawczy będzie trwał w skrajnych przypadkach nawet kilkanaście lat. W przypadku rekultywacji terenów zdegradowanych wskutek składowania odpadów przez te lata niezbędny jest stały monitoring efektów rekultywacji obejmujący:

- obserwację stateczności skarp nasypu odpadów,

- analizę zmian ukształtowania nasypu odpadów związanych z osiadaniem

złoża odpadów,

- analizy stanu czystości wód podziemnych i powierzchniowych,

- obserwacje zmian składu gazu składowiskowego oraz intensywności jego powstawania,

- obserwacje stanu szaty roślinnej.

Część tych działań jest zwykle realizowana w ramach obowiązkowego monitoringu składowiska prowadzonego w fazie poeksploatacyjnej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy wprowadzić odpowiednie korekty, których zaniedbanie jest częstym powodem braku zamierzonych efektów rekultywacji.


Grunty składowisk odpadów po zakończeniu ich eksploatacji wymagają, jak wszystkie nieużytki, rekultywacji i ponownego zagospodarowania. Obowiązek rekultywacji składowiska spoczywa na Zarządzającym składowiskiem. Na zarządzającym składowiskiem ciąży również obowiązek kontroli jej wpływu na środowisko przez okres 30 lat od chwili uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów.

Pod pojęciem rekultywacji należy rozumieć całokształt działań zmierzających do odtworzenia starych lub stworzenia nowych walorów użytkowych terenu zajętego przez składowisko odpadów. Docelowym etapem rekultywacji przedmiotowego obiektu jest rekultywacja składowiska w kierunku zakrzewieniowym. Teren zrekultywowanego składowiska ma pełnić rolę wzbogacającą lokalną fizjocenozę.


30 grudnia 2010 r. została podpisana Umowa nr UDA-RPPM.05.01.00-00-003/09-00
o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5, Środowisko i energetyka przyjazne środowisku, Działania 5.1. Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Projektu jest poprawa funkcjonowania regionalnego systemu gospodarki odpadami w wyniku rekultywacji składowisk odpadów na terenie 11 gmin. Wskazany cel osiągnięty zostanie dzięki realizacji działań związanych z rekultywacją składowisk odpadów na terenie gmin: m. Skórcz, Zblewo, Lubichowo, Skarszewy, Kaliska, Karsin, m. Starogard Gdański, Osiek, Osieczna, Liniewo i Smętowo Graniczne. Powierzchnia składowisk poddanych rekultywacji wynosi 19,53 ha.


Beneficjentem Projektu jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o.

Partnerzy: Gmina Miejska Skórcz, Gmina Zblewo, Gmina Lubichowo, Gmina Skarszewy, Gmina Kaliska, Gmina Karsin, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Osiek, Gmina Osieczna, Gmina Liniewo, Gmina Smętowo Graniczne.


Lokalizacja Projektu: powiat starogardzki i kościerski


Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 11 906 459,43 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 9 796 591,15 zł, w tym:

1) środki Funduszu 6 857 613,80 zł (70 %)

2) wkład własny 2 938 977,35 zł (30 %)

Rozpoczęcie realizacji Projektu: wrzesień 2011 r.

Zakończenie: grudzień 2014 r.

W ramach przetargów wybrani zostali wykonawcy odpowiednich kontraktów (składających się na Projekt):

1) Wykonawca prac rekultywacyjnych (łącznie z wykonaniem projektów): Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. ze Świdnicy

2) Inżynier Kontraktu: Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowo-Handlowe "AMM Instalacje" Adam Kukiełka z Puław (nadzorujący prace Wykonawcy)


3) Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. z Kielc - odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu składowisk w okresie prac rekultywacyjnych (czyli do końca 2014 r.)


W III i IV kwartale 2012 r. rozpoczęto prace rekultywacyjne na składowisku Skórcz i Zblewo (p. starogardzki) oraz Osowo, gm. Karsin (p. kościerski).

O rekultywacji składowiska w odpadów w Zblewie - przejdź

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz