wtorek, 29 stycznia 2013

OGŁOSZENIE. Usuwanie azbestu - 2013 r.

Ogłoszenie!


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs na 2013 r. dla gmin woj. pomorskiego pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego"(edycja 2013).

Konkurs adresowany jest do gmin realizujących program usuwania azbestu. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej : www.wfosigw-gda.pl.

Wysokość dofinansowania zadania wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych, jeżeli wykonawca został wybrany indywidualnie przez ostatecznego odbiorcę dotacji (właściciela nieruchomości).

Koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej i wynoszą nie więcej niż 800 zł za tonę odpadu zawierającego azbest- za demontaż, transport i unieszkodliwienie.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko zadania ujęte w gminnym programie usuwania azbestu, obejmujące między innymi demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowo - cementowych pochodzących z budynków położonych na terenie gminy Zblewo

W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Zblewo, którzy zamierzają w 2013 roku wymienić pokrycie dachowe z płyt azbestowo - cementowych na budynkach, proszeni są o złożenie wniosku osobiście w Urzędzie Gminy w Zblewie, pok. nr 16. Wniosek należy złożyć na przygotowanym druku wraz z załącznikiem nr 1 "oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest".

Druki wniosku i załącznika nr 1 "oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zblewo, www.bip.zblewo.pl w zakładce "Formularze do pobrania" lub w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 28 stycznia 2013 r. do 20 marca 2013 r.

Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz