wtorek, 8 stycznia 2013

Prace nad nowym systemem gospodarki odpadami w Związku Gmin Wierzyca

W sobotę 29 grudnia ponownie zebrało się Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca, aby dokończyć przerwane obrady z dnia 7 grudnia 2012r. ...

Efektem dwudniowych obrad było przyjęcie podstawowych uchwał konstytuujących Związek i uchwał związanych z jego głównym zadaniem - przejęciem od stowarzyszonych gmin organizacji nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi.

Wybrano Przewodniczącego Zgromadzenia, którym został Burmistrz Kościerzyny Pan Zdzisław Czucha oraz Wiceprzewodniczącego - Pana Henryka Wojciechowskiego, Zastępcę Prezydenta Starogardu Gdańskiego.

Do kierowania Związkiem został wybrany Zarząd w składzie:

- Pan Wojciech Pomin - Przewodniczący Zarządu,

- Panowie: Stanisław Połom i Grzegorz Piechowski - członkowie Zarządu.

Obszar działania Związku pokrywa się z Południowym Regionem Gospodarki Odpadami obejmującym dwadzieścia gmin, z terenu których odpady mają być dostarczane do zlokalizowanego w Starym Lesie koło Starogardu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.

Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła zasadnicze zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotychczas obowiązek zorganizowania odbierania odpadów należał do właścicieli nieruchomości. Według zmienionych przepisów to gminy przejmą od właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Pod tym pojęciem należy rozumieć zorganizowanie odbierania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, a także ich składowania oraz przetwarzania i przygotowania do ponownego użycia. Zadanie to gminy przekazały utworzonemu przez nie Związkowi.

Ustawa nakazuje gminom wykonywanie czynności przygotowawczych w odpowiednich terminach. I tak, przewidując pełne jej wdrożenie z początkiem lipca 2013 roku, gminy były zobowiązane do uchwalenia do końca roku 2012 zasad funkcjonowania nowego systemu na ich terenie:

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin - uczestników Związku Gmin Wierzyca, w zakresie odpadów komunalnych,

- postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

- podziału obszaru gmin - uczestników Związku Gmin Wierzyca na sektory, w których będą wybierani w przetargach odbiorcy odpadów,

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty i ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

- wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczególnie dyskusyjna jest uchwała dotycząca metody ustalenia opłaty. Mimo negatywnej oceny przez samorządy gmin zapisu ustawowego dopiero w grudniu podjęto w Senacie działania na rzecz zmiany sposobu naliczania opłaty. Efekt, w postaci zmian w ustawie, pojawi się prawdopodobnie w marcu 2013 roku, a dotyczy sztywnego zapisu o naliczaniu opłaty według wyłącznie jednego z kryteriów: metrażu nieruchomości, zużycia wody, liczby zamieszkujących osób lub gospodarstwa domowego. Kryteria te są nieprzydatne lub trudne w wykonaniu, stąd wiele anonsów prasowych związanych z próbami posłużenia się nimi przez gminy.

Związek Gmin Wierzyca przyjął zasadę naliczania opłaty od gospodarstwa domowego. W zależności od typu gospodarstwa tzn. czy gospodarstwo jest jednoosobowe, czy wieloosobowe stawki opłaty miesięcznej wynoszą w przypadku segregowania odpadów: 20,00 zł/m-c dla gospodarstw jednoosobowych i 41,00 zł/m-c dla gospodarstw wieloosobowych i będą obowiązywać jednolicie na terenie całego Związku. Stawki opłaty bez selektywnej zbiórki (zmieszane) wynoszą 30,00 zł/m-c dla gospodarstw jednoosobowych i 60,00 zł/m-c dla gospodarstw wieloosobowych. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. instytucje, zakłady usługowe i produkcyjne, domki letniskowe) zapłacą stawki miesięczne w zależności od pojemności pojemnika zgodnie z uchwałą nr I/21/2012 Zgromadzenia Związku z dnia 29.12.2012r.

Czy przyjęta uchwała zyska akceptację organów nadzoru państwowego, czy będzie konieczność jej zmiany pod przewidywane zmiany ustawowe - przekonamy się w najbliższych miesiącach. Jej przyjęcie umożliwia natomiast postęp w kolejnych pracach organizatorskich, w tym przyjęcie budżetu Związku Gmin. Musimy sobie uświadomić, że wysokość obciążenia naszych budżetów domowych opłatami za odbiór odpadów jest pochodną kosztów funkcjonowania nowego systemu: kosztu utylizacji, kosztu odbioru, kosztu tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów i kosztu administrowania systemem.

Ewentualna zmiana metody naliczania kosztu nie zmieni. Może, ewentualnie, inaczej rozłożyć obciążenie naszych rodzin opłatą.


Wojciech Pomin

Przewodniczący Zarządu

Związku Gmin Wierzyca

31.12.2012r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz