wtorek, 28 kwietnia 2009

Skarszewy zapraszają na sesję Rady Miejskiej

Z a p r o s z e n i e

Zapraszam na dzień 29 kwietnia 2009 roku godz.12,00 ( sala pos.UM) na XXXII sesję V kadencji Rady Miejskiej w Skarszewach z proponowanym porządkiem obrad :


Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Ustalenie porządku obrad .

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane na poprzednich sesjach.

Zatwierdzenie protokołu z XXX i XXXI sesji Rady

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady, wydanych decyzji, zarządzeń itp.

Informacja Burmistrza z realizacji wniosków zgłoszonych na komisjach Rady Miejskiej.

Interpelacje i zapytania radnych.

Zapytania sołtysów.

Przedstawienie Informacji :

a) ze spotkań z mieszkańcami sołectw w 2009 roku

b) ze stanu dróg gminnych po sezonie zimowym

dot. wprowadzenia "Planu organizacji ruchu drogowego na terenie Skarszew

z pracy Komisji Rewizyjnej za I,II i III /2009 rok

Podjęcie uchwał :

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarszewach ,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Skarszewach ,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach

- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

- opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Rozwoju Społecznego.

12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

a) dyskusja

13. Przedstawienie protokołu i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie

absolutorium dla Burmistrza Skarszew za 2008 rok .

Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Skarszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok

Podjęcie uchwał :

a) w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę budynku mieszkalnego komunalnego w Skarszewach

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku

- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

17. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania z tytułu likwidacji

i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest obowiązujący na terenie

Gminy Skarszewy w 2009 roku

w sprawie utworzenia użytku ekologicznego

- opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Przedsiębiorczości

18. Wolne wnioski .

19. Sprawy różne .

20. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej . Przewodniczący Rady

ANDRZEJ FLIS


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz