sobota, 23 lutego 2013

OGŁOSZENIE w sprawie wypuszczania psów.

W związku z nasilającymi się interwencjami mieszkańców gminy w sprawie wypuszczania psów przez właścicieli bez opieki poza teren nieruchomości oraz zagrożeniem bezpieczeństwa dla dzieci uczęszczających do szkół Wójt Gminy Zblewo przypomina...


W związku z nasilającymi się interwencjami mieszkańców gminy w sprawie wypuszczania psów przez właścicieli bez opieki poza teren nieruchomości oraz zagrożeniem bezpieczeństwa dla dzieci uczęszczających do szkół, Wójt Gminy Zblewo przypomina właścicielom utrzymującym zwierzęta domowe, że zgodnie z § 5 Rozdział 4. Uchwały Nr XXIV/229/2012 Rady Gminy Zblewo z dnia 30 listopada 2012 r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., Poz. 4514) w sprawie ustalenia " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zblewo", cytuję : " Określa się następujące obowiązki dla osób utrzymujących zwierzęta domowe - mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Ponadto w § 5 mówi się, że do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy między innymi :


- właściciel nieruchomości utrzymujący psa, przebywającego na niej swobodnie, zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar;

- na terenach ogólnie dostępnych należy tak sprawować nadzór nad psem, aby nie powodował on zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt;

- na terenach ogólnie dostępnych psa należy prowadzić na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznanej za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu - na smyczy i w kagańcu;

- należy nie dopuszczać psa do stanu, np. poprzez umyślne szczucie, w którym może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia;

- należy nie pozostawiać psa bez skutecznego dozoru na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku;

- zwolnienie psa z uwięzi na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku może się odbywać wyłącznie, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem

- osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do niezwłocznego uprzątnięcia
zanieczyszczenia spowodowanego przez zwierzę w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku
- obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych z psem przewodnikiem;

Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późniejszymi zmianami) podlega karze grzywny. Karze grzywny podlega również ten kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.

W razie stwierdzenia, że na danym terenie znajduje się bezpański pies, taki fakt należy zgłosić do Urzędu Gminy w Zblewie pok. nr 16 w celu podjęcia przez organ dalszego postępowania i przekazania go do schroniska dla zwierząt.

Zblewo, dnia 2013-02-21


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz