sobota, 23 lutego 2013

"KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE ZBLEWO – ETAP I"

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH ZWIĄZANYCH Z ZADANIEM PN. "KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE Z


30 października 2012 r. zakończyły się prace budowlano-montażowe związane z realizacją zasadniczej części największej inwestycji Gminy Zblewo w ostatnich latach, tj. z zadaniem pn. "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Zblewo - etap I". Zawarta w listopadzie 2009 r. umowa z wykonawcą, tj. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Instalacyjno-Sanitarnym i Remontowo-Budowlanym "SKIBIŃSKI" z Sierakowic, jako liderem konsorcjum, w którego skład wchodziły ponadto firmy "KORPOS" Sp. z o.o. z Kartuz i Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych "EKOMETRIA" Sp. z o.o. z Gdańska, obejmowała zarówno zaprojektowanie jak i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Pinczyn, Pałubinek, Miradowo, Białachowo, Radziejewo i Zblewo wraz z systemem przepompowni ścieków, modernizację istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Łąkowej w Zblewie oraz przebudowę części osadowej istniejącej oczyszczalni ścieków. Inżynierem Kontraktu dla powyższego zadania był Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. w Człuchowie jako lider konsorcjum z Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim.
Odbioru części 2 i 3 zadania, których wykonawcą było PWISiRB "Skibiński" z Sierakowic, dokonano 27 listopada 2012 r.

Na realizację tej inwestycji Gmina uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 (Oś Priorytetowa 8.Lokalna infrastruktura podstawowa, działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska.". Przy ogólnej wartości inwestycji ok. 11,6 mln PLN, udział EFRR w finansowaniu wyniósł 5.285.470,30 PLN. W części inwestycja jest też finansowana z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W ramach inwestycji wykonano m.in.:


- ok. 21,65 km kanalizacji grawitacyjnej,
- ok. 7,90 km kanalizacji tłocznej,
- ok. 2,54 km przyłączy sanitarnych,
- 11 nowych sieciowych przepompowni ścieków oraz modernizację przepompowni przy ul. Łąkowe
- 18 przydomowych przepompowni ścieków wraz z ok. 1,14 km przyłączy,
- modernizację oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej, w tym wymiana prasy do odwadniania osadu oraz budowa zadaszonego placu składowego osadu o pow. 247 m2.

Realizacja inwestycji pozwoli na podłączenie do sieci kanalizacyjnej ok. 2 tys. mieszkańców. Zmniejszyło to dysproporcję w wyposażeniu Gminy między siecią kanalizacyjną a wodociągową. Inwestycja ta wpłynie w sposób zasadniczy na poprawę jakości życia mieszkańców naszych miejscowości poprzez:

- ograniczenie ilości ścieków nieczyszczonych przedostających się do gleby i rzek, a tym samym poprawę jakości wód powierzchniowych i gruntowych,

- poprawa warunków sanitarnych, środowiskowych co wpłynie na poprawę ogólnej jakości życia,

- wzrost konkurencyjności Gminy poprzez zwiększenie powierzchni terenów potencjalnie przeznaczonych na inwestycje,

- zwiększenie roli turystyki w Gminie jak i w całym regionie,

- aktywizacja społeczną i gospodarczą mieszkańców obszarów wiejskich poprzez stworzenie warunków do tworzenia przedsiębiorstw i znalezienia w nich pracy.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Władz Gminnych, aktywności lokalnej społeczności, wysiłkowi wszystkich zaangażowanych w powyższe przedsięwzięcie oraz pomocy finansowej Unii Europejskiej Gmina Zblewo staje się coraz nowocześniejsza, bardziej przyjazna środowisku naturalnemu i swoim mieszkańcom. Zakończony rok 2012 był więc dla naszej Gminy, pod względem inwestycji, bardzo udany.ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH ZWIĄZANYCH Z ZADANIEM PN. "KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE ZBLEWO - ETAP I" - PDF


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz