niedziela, 24 stycznia 2010

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

W dniu 8 stycznia 2010 r. Prezydent Miasta Starogard Gdański na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z
późniejszymi zmianami) ogłosił otwarty konkurs ofert...


...na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XLVIII/420/2009 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku.
Informacje na powyższy temat znaleźć można na www.starogard.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański w zakładce Rada Miasta.

Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego na temat sposobu wypełniania wniosku - oferty odbyło w czwartek 14 stycznia br. w Urzędzie Miasta Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku określa wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie:
1. pomocy społecznej - 37.000 zł,
2. przeciwdziałania patologiom społecznym - 180.000 zł,
3. ochrony i promocji zdrowia, w tym
działań na rzecz osób niepełnosprawnych - 31.000 zł,
4. edukacji, nauki i wychowania dzieci i młodzieży - 79.000 zł,
5. kultury fizycznej - 470.000 zł,
6. turystyki i krajoznawstwa - 21.500 zł,
7. kultury, sztuki, ochrony i promocji dóbr kultury oraz tradycji - 40.000 zł,
8. ekologii i ochrony zwierząt - 20.000 zł.
Wypełnione maszynowo lub komputerowo oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta pok. 1 w Urzędzie Miasta Starogard Gdański w terminie do dnia 8 lutego 2010 roku.
W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z Wydziałem Spraw Społecznych tel. 530 60 97 lub 530 60 88.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz