niedziela, 17 stycznia 2010

Samorząd II kadencji gminy Zblewo. Materiały

Można odnieść wrażenie- po przeczytaniu materiału dotyczącego samorządu I kadencji - że jego priorytetem było uporządkowanie stanu posiadania gminy (inwentaryzacja gminnego majątku), jeszcze nieśmiałe wyznaczenie kierunków rozwoju gminy oraz rozpoczęcie kilku znaczących inwestycji. Samorządowcy II kadencji kontynuowali dzieła rozpoczęte przez swoich poprzedników, ale przede wszystkim musieli się koncentrować na tym, co niesie trudna i zmienna teraźniejszość. Chodzi tu przede wszystkim problemy dotyczące rolników, służbę zdrowia i bezrobocie.

KADENCJA 1994 - 1998

Wójt Gminy - Jasiński Jan / Gajewski Andrzej

1. Damaszk Bernard - Zblewo - Przewodniczący Rady Gminy
2. Baran Andrzej - Białachowo
3. Czubkowski Henryk - Bytonia
4. Dąbrowska Barbara - Lipia Góra / Jankowski Krzysztof - Kleszczewo
5. Fojut Stanisław - Piesienica
6. Gajewski Andrzej - Zblewo
7. Gila Zenon - Pinczyn
8. Gołuńska Daniela - Radziejewo
9. Jędernalik Rena - Borzechowo
10. Knuta Henryk - Semlin
11. Łojewski Roman - Borzechowo
12. Mischke Marek - Semlin
13. Miszewski Jan- Pałubinek
14. Puttkammer Franciszek - Zblewo
15. Słomińska Renata - Zblewo
16. Trawicki Krzysztof - Bytonia
17. Wildman Jan - Zblewo
18. Woroniecki Waldemar - Pinczyn
19. Zagajewski Wacław - Zblewo
20. Zmura - Krzyżyńska Teresa


Informacja o realizacji planowanych zadań przez Radę Gminy Zblewo w trakcie II kadencji samorządu w latach 1994 - 1998

Wysoka Rado!
Zakończyła się kadencja Rady Gminy. Mieliśmy zaszczyt z woli mieszkańców Gminy Zblewo zasiadać w składzie sprawującego władzę w Gminie Samorządu Gminy w II kadencji jego funkcjonowania.
Dostąpiliśmy tego zaszczytu składając konkretne obietnice i przyjmując do realizacji konkretne zadania. Czas upływu kadencji jest czasem podsumowania i rozliczenia z wykorzystanego kredytu zaufania - co oznacza zdanie relacji z efektów sprawowanej przez nas władzy. Swoje zadania przede wszystkim realizowała - PSL z Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim Oddział Kociewski, sprawująca władzę koalicja wyborcza.
Przez cztery lata tej kadencji Rady Gminy realizowaliśmy program mający na celu dalszy rozwój gminy i poprawę warunków życia jej mieszkańców. Cele i kierunki naszej polityki gospodarczej w głównej mierze zostały zdeterminowane przez aktualne funkcje i zadania gminy, istniejące - najbardziej palące potrzeby mieszkańców i poziom gromadzonych środków na ich załatwienie. W tym miejscu też należy ocenić poziom wykorzystania możliwości realizacji najbardziej potrzebnych inwestycji komunalnych.
Realizacja poszczególnych punktów programu wyborczego - przyjętego jako Program Działania Rady Gminy na obecną kadencję wygląda w sposób następujący:

I. ROLNICTWO
1. "Koordynacja zaopatrzenia w środki produkcji dla rolników indywidualnych i pomoc w pozyskiwaniu zbytu produktów rolnych".
Gmina jako organ samorządowy przyjęła zadania w zakresie stwarzania odpowiednich warunków do poprawy sytuacji rolników, producentów na naszym terenie. W celu realizacji tego zadania współpracujemy z jednostkami obsługującymi rolników takimi jak: Centrala Nasienna, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Zakłady Mięsne, PZZ "Stamo"" i Gminną Spółdzielnią ,.SCh" w Zblewie. Organizowano narady koordynacyjne z w/w jednostkami w celu rozwiązania problemów w zakresie zaopatrzenia rolników w środki do produkcji rolnej oraz zbytu produktów rolnych. Prowadzone są na bieżąco rozmowy bezpośrednio z poszczególnymi zakładami prowadzącymi skup płodów rolnych, jak również poprzez Agencję Rynku Rolnego w Olsztynie, giełdę gdańską i Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Organizuje się także spotkania z samymi rolnikami i prowadzi się rozmowy na temat:
- możliwości zwiększenia struktury obszarowej gospodarstw i prowadzenia produkcji,
- wdrażania i upowszechniania nowoczesnych technologii,
- wykorzystania postępu biologicznego,
- stosowania odpowiedniego poziomu środków, plonotwórczych w produkcji roślinnej,
- racjonalnego żywienia i utrzymania zwierząt,
- udzielania informacji o dostępnych preferencyjnych kredytach,
- poprawy jakości produktów rolnych, kalkulacji i dochodowości,
- uzyskania dodatkowych źródeł dochodów.
Na bieżąco informowano również rolników o cenach zbytu żywca w pobliskich Zakładach Mięsnych i zbóż w PZZ "Stamo" w Starogardzie Gd. Ponadto informuje się o skupie interwencyjnym żywca wieprzowego i zbóż w ramach Agencji Rynku Rolnego. Rolnicy z terenu gminy mogą zaopatrywać się w podstawowe środki do produkcji rolnej w Gminnej Spółdzielni w Zblewie. GS prowadzi sprzedaż pasz i nawozów sztucznych po cenach fabrycznych oraz sprzedaż węgla na raty. Prowadzi także skup zbóż, jednak rolnicy w roku bieżącym nie są zainteresowani sprzedażą zboża. W ramach pomocy rolnikom Rada Gminy obniża corocznie wysokość podatku rolnego. W ostatnich dwóch latach przedstawiało się to następująco:
Okres półroczny Stawka wg GUS Stawka ustalona przez Radę Gminy
I półrocze 1995 r. 23,65zł 22,50zł
II półrocze 1995 r. 29,74zł 22,50zł
I półrocze 1996 r. 29,83zł 27,00zł
II półrocze 1996 r. 38,17zł 30,00zł
rok 1997 34,88zł 32,00zł
Oprócz tego obniżono również wysokość podatku od środków transportu, konkretnie od przyczep: 1998r. 37,65zł 37.65zł.
W 1995 r. - stawka podstawowa wynosiła 63zł, natomiast Rada Gminy podjęła decyzję o obniżce stawki za pierwszą przyczepę w gospodarstwie rolnym do 31,50zł. Analogicznie w roku 1996 stawka podstawowa 78zł została obniżona do 40 zł za pierwszą przyczepę.
Na bieżąco rozpatrywane są również indywidualne wnioski rolników w sprawach umorzenia podatku rolnego lub przesunięcia terminu płatności w szczególnie trudnych sytuacjach. W uzasadnionych przypadkach zawsze były załatwiane pozytywnie.
W celu poprawy sytuacji w rolnictwie w 1995r. opracowana została strategia rozwoju rolnictwa gminy Zblewo na lata 1995-1998. Pomimo podejmowanych działań podjętych w tym zakresie, należy stwierdzić, że sytuacja rolników jest coraz trudniejsza, a strukturalne zmiany, które tu muszą się dokonać - będą jeszcze kosztowały mieszkańców naszej, rolniczej gminy.

2. "Współpraca z Agencją Rynku Rolnego i samorządami wiejskimi w sprawie zagospodarowania ziemi będącej w gestii PGR i PFZ".
W ramach współpracy z Agencją sprywatyzowane zostały trzy Gospodarstwa Rolne Skarbu Państwa: w Kleszczewie, Miradowie i Radziejewie o łącznym areale gruntów 1.500 ha. W wyniku restrukturyzacji tych zakładów rolnicy od AWRSP zakupili około 500 ha gruntów rolnych. Wynikiem tych działań jest zwiększenie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego o około 2 ha. Sprzedaży gruntów dokonano na dogodnych dla rolników warunkach. Spłata należności rozłożona została na. raty o niskim oprocentowaniu 6% w skali roku. Zauważyć można, że rolnicy na terenie gminy zainteresowani są zakupem gruntów rolnych i praktycznie grunty wystawione do sprzedaży są zbywane na bieżąco. Rolnicy pomimo trudności nadal są zainteresowani powiększaniem areału swoich gospodarstw.

3. "Inicjowanie jednostek spółdzielczych i prywatnych w zakresie kompleksowej obsługi rolnictwa".
W zakresie tym podjęta została inicjatywa współpracy z Zakładami Mięsnymi odnośnie skupu trzody chlewnej w oparciu o nową klasyfikację "EUROP". Celem współpracy było poinformowanie przez przedstawicieli jednostek skupujących, od kiedy będą stosowały nowy system skupu i jakie korzyści będzie miał producent żywca wieprzowego. Poinformowano producentów, że zastosowanie tej formy skupu jest uzależnione od stabilizacji na rynku skupu żywca wieprzowego. W chwili obecnej jednak wszystkie Zakłady Mięsne w Kościerzynie podpisują umowy kontraktacyjne z większymi producentami rolnymi żywca wieprzowego. Ponadto inspiruje się rolników do wprowadzenia w strukturę zasiewów wysoko jakościowych odmian roślin gwarantujących zbyt po zbiorze, np. ziemniaki odmiana Sante i Ekra, pszenica wysokoglutenowa, owies. Współpracujemy ze Stacją Hodowli i Unasieniania Zwierząt w zakresie dofinansowania kosztów dojazdów inseminatora do zabiegów unasieniania krów i loch oraz Okręgową Stację Hodowli Zwierząt w zakresie kontroli użytkowości mlecznej krów w pierwszym roku.
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej dopłacamy do analizy prób glebowych. Coraz lepiej układa się współpraca z Centrala Nasienną w Starogardzie Gd., gdyż po przekształceniach wznowiła działalność i prowadzi kontraktację ziemniaków, zbóż, traw nasiennych i roślin strączkowych.
Podjęliśmy współpracę z Zakładem Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego w Kartuzach w zakresie uprawy truskawek i ogórków na podstawie umowy kontraktacyjnej. Kilku producentów podjęło produkcję i uzyskało dodatkowe
źródła dochodu.
Na wszystkich szkoleniach przeprowadzonych z rolnikami uzasadnia się ekonomiczne aspekty samoorganizowania się rolników, np. w Stowarzyszeniu Rolników, Koła Maszynowe itp.

4. "Zorganizowanie pomocy fachowej i opieki w zakresie utrzymania i konserwacji istniejących urządzeń melioracyjnych".
Melioracja na terenie gminy to sprawa, która wymaga radykalnych rozwiązań, przynajmniej na niektórych odcinkach. Sytuacja stale pogarszających się stosunków wodnych ma wiele źródeł, np. wybudowane urządzenia spełniające funkcję odwodniającą nie są na bieżąco odnawiane. Upadek firm melioracyjnych, jak Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Starogardzie Gd., przyczynił się do zaniechania inwestycji na tym odcinku. Do roku 1989 inwestycje te finansowane były ze środków budżetu państwa. Pogarszający się stan finansowy rolników indywidualnych spowodował zaniedbania w konserwacji urządzeń melioracyjnych. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku prowadzi corocznie konserwację bieżącą urządzeń podstawowych: rzeki Piesienicy i Kanału Bytońskiego. Podjęto próbę reaktywowania działalności Gminnej Spółki Wodnej, jednak rolnicy wypowiedzieli się w tej sprawie negatywnie. Podjęliśmy inicjatywę utworzenia grupy pracowników interwencyjnych, która przeprowadza bieżącą konserwację głównych rowów melioracyjnych oraz usuwa drobne awarie. Opracowano też program specjalny zapobiegający degradacji użytków rolnych i przeciwdziałaniu bezrobociu. Powyższe działania są podstawą do podejmowania kolejnych prób rozwiązania problemu z zainteresowanymi rolnikami aby wspólnie wypracować koncepcję rozwiązania tego problemu.
W celu poprawy stosunków wodno-glebowych na terenie gminy wykonano dokumentację techniczną w ramach "Małej Retencji" na utrzymanie średnich rocznych poziomów wód powierzchniowych w jeziorach. Oddano do eksploatacji pięć zastawek przy następujących jeziorach: Ostrowitym, Nienackim, Borzechowskim Małym i dwie przy Szteklińskim. W roku bieżącym są w trakcie realizacji kolejne cztery zastawki przy następujących jeziorach: Gregorek. Semlińskim, Kleszczewskim i Lipiej Górze.
Również po długotrwałych negocjacjach z właścicielką jeziora Borzechowskiego Małego i rozmowach z właścicielami posesji rozwiązaliśmy problem odblokowania rurociągu drenarskiego z niecki w Borzechowie. Działania nasze zmierzają również do poprawy czystości wód w jeziorach Borzechowskim Wielkim w Radziejewie i Kleszczewskim. W celu rozwiązania gospodarki ściekowej z budynków Zasobu Mieszkaniowego Skarbu Państwa w Radziejewie opracowaliśmy pełną dokumentację na oczyszczalnię ścieków. Natomiast w Kleszczewie zostanie wykonana koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej z budynków Zasobu Mieszkaniowego Skarbu Państwa przez Agencję Własności Rolnej SP.
Wykonano także odwodnienie gruntowe parkingu na osiedlu w Zblewie, jak również przebudowano odcinek rurociągu drenarskiego w Zblewie przy stadionie sportowym. Wybudowano rurociąg drenarski w Borzechowie - czym zdrenowano ponad 20 ha gruntów.

5. "Dążenie do zagospodarowania nieużytków rolnych i gleb o niskiej bonitacji poprzez zalesienie i nawiązanie współpracy z Lasami Państwowymi w zakresie właściwej gospodarki leśnej".
Zgodnie z założeniami realizowane są zalesienia gruntów. W minionym okresie zalesiono 60 ha gruntów rolnych - gleb o niskiej bonitacji. Opracowano program zwiększenia lesistości gminy Zblewo do 2020 roku. Należy dodać, że na zalesienie gruntów rolnych rolnicy otrzymują dotację na materiał sadzeniowy z budżetu państwa. Jednocześnie zgodnie z aktualnymi planami urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa prowadzona jest prawidłowa gospodarka leśna pod nadzorem Nadleśnictwa.

II. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6. "Kontynuacja budowy oczyszczalni ścieków w Zblewie z punktem wlewnym dla mieszkańców całej gminy".
Oczyszczalnia ścieków mechaniczno-chemiczna o przepustowości w I etapie l.000 m3 na dobę została zrealizowana i oddana do użytku we wrześniu 1995 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł 2.126.368zł. Ze względu na ograniczone środki finansowe zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Uruchomienie II ciągu technologicznego będzie koniecznością w najbliższych latach, a koszt tych robót na dzień dzisiejszy sięga l mln złotych. Oczyszczalnia posiada punkt wlewny, do którego można dowozić ścieki z pozostałych rejonów gminy, jednak przyjęta technologia zakłada, że ścieki dowożone mogą stanowić jedynie 10% ścieków dosyłanych układem kanalizacji sanitarnej. Od chwili zakończenia budowy została ona przekazana w administrowanie Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Zblewie.

7. "Budowa kolektorów sanitarnych w Zblewie i uporządkowanie infrastruktury technicznej po ich podłączeniu do oczyszczalni ścieków".
Zadanie to jest realizowane na bieżąco zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zakładającą budowę następujących odcinków kanalizacji sanitarnej:
- kolektor sanitarny KS-1 wraz ze zlewnią /wykonany przed 1994r., podłączony został po oddaniu do użytku oczyszczalni/,
- kolektor sanitarny KS-2. SCS-4 ze zlewnią, kolektor tłoczny, przepompownia typu HAMO /wykonano/,
- kolektor sanitarny KS-5 /wykonany/,
- kolektor sanitarny KS-3 wybudowano w latach 1997/98.
Ogólna długość wybudowanych kolektorów wynosi około 7 km. Wybudowanie opisanych wyżej kolektorów sanitarnych powoduje zwiększenie ilości ścieków dosyłanych do oczyszczalni (500m3 na dobę) i zasadnicze zwiększenie liczby obiektów skanalizowanych poszczególnych posesji do już wykonanych kolektorów. Nadmienić należy, że w perspektywie do zlewni istniejącej oczyszczalni gminnej projektowane jest podłączenie wsi Pinczyn i Bytonia.

8. "Uporządkowanie i zalegalizowanie wysypiska śmieci w Zblewie oraz rozwiązanie tego problemu w północnej czyści gminy".
Obecnie funkcjonujące wysypisko śmieci w Zblewie przy ul. Sportowej zabezpiecza nasze najważniejsze potrzeby związane z gromadzeniem odpadów stałych. Regularnie trzy razy w roku przeprowadzana jest niwelacja terenu, a także sprawowany jest ciągły dozór, w bezpośrednim sąsiedztwie planowana jest budowa nowego wysypiska odpadów, jednak z uwagi na duże nakłady finansowe /około l,2mln zł/ zadanie to nie mogło zostać wprowadzone do planu. W związku z taką sytuacją niemożliwa jest budowa następnego wysypiska dla północnego obszaru naszej gminy, rejon ten zostanie w przyszłości obsłużony przez projektowane wysypisko w Starym Lesie. Zostały rozpoczęte prace zmierzające do opracowania koncepcji zobojętniania odpadów stałych na terenie gminy, która będzie podstawą do opracowania dokumentacji służącej uporządkowaniu i pełnej legalizacji wysypiska.

9. "Powołanie zakładu gospodarki komunalnej obejmującego, kompleksową obsługę w tym zakresie /np. remont i budowa chodników, wprowadzenie rurociągu do oczyszczalni ścieków, obsługa wodociągów wiejskich, budowa dróg itp. z uwzględnieniem zatrudnienia bezrobotnych z terenu gminy Zblewo/."
Komunalny Zakład Budżetowy w Zblewie powstał z dniem l kwietnia 1995 r. i do jego kompetencji i nadzoru należały zadania wyszczególnione wyżej, a także gminny zasób mieszkaniowy. Po rocznej działalności zakładu część zadań związanych z utrzymaniem dróg, chodników, przystanków PKS, utrzymaniu czystości, a także inwestycje wodociągowe przeszły do Urzędu Gminy - Referatu Budownictwa i Architektury. Zakład ten w obecnym kształcie nadzoruje i utrzymuje wodociągi, kanalizację sanitarną, oczyszczalnię ścieków, wysypisko śmieci i zasób mieszkaniowy. Wprowadzane zmiany organizacyjne i kadrowe od początku działalności zakładu mają na celu udoskonalenie organizacji i wypracowania optymalnego kształtu zakładu i doprowadzenie do odpowiedniej efektywności działania i wykorzystania zatrudnionych w nim osób i przekazanego w administrację majątku komunalnego.

10. "Kontynuacja budowy wodociągów wiejskich w miejscowościach nieposiadających doprowadzonej wody".
W opisywanym okresie wykonywano następujące odcinki wodociągów wiejskich:
- wodociąg Karolewo - Miradowo - wykonany w 1995 r., długość - 2.300 m.
koszt inwestycji - 40,000 zł,
- wodociąg w Lipiej Górze o długości 3.350 m, koszt wykonania - 58.600 zł,
- wodociąg z Białachowa do Białachówka o długości 930 m, koszt - 21.00 zł,
- w 1996r. wybudowano I etap wodociągu Białachówko - Radziejewo o długości 4.902 m, koszt realizacji - 118.400zł. - a w r. 1997 w ramach realizacji II etapu budowy tego wodociągu - za 75.000 zł wykonano 2.800 metrów wodociągu dostarczającego wodę do 15 gospodarstw w Radziejewie.
Ponadto na odcinku l km wykonano w Pinczynie przy ul. Mostowej i Kwiatowej przyłącza o wartości robót 21.000 zł.
Trzeba stwierdzić, że stopień zwodociągowania gminy Zblewo jest bardzo duży. Pozostały jedynie do wykonania pewne odcinki, które z uwagi na duże odległości do poszczególnych siedlisk i związane z tym koszty będą realizowane w sytuacji braku czy wyczerpania aktualnych źródeł zaopatrzenia w wodę.

11. "Bieżące remonty dróg o nawierzchni żwirowo-żużlowej oraz budowa ulic na nowych osiedlach i dróg dojazdowych do wsi sołeckich".
Na terenie gminy Zblewo mamy ponad 150 km ulic i dróg gminnych o różnym standardzie przejezdności. Drogi gruntowe w związku z coraz większym natężeniem ruchu wymagają bieżących remontów lub odnowy nawierzchni. Potrzeby w tym zakresie są duże, jednak dysponując niewielkimi środkami udało się w stopniu zadowalającym:
- corocznie profilować i równać równiarką wszystkie drogi gminne,
- remontować gruntowe drogi poprzez nawiezienie żużlu /corocznie zwożono ok. 2.000 ton żużlu do wszystkich sołectw gminy,
- na bieżąco uzupełniać oznakowane drogowe,
- corocznie naprawiać masą bitumiczną drogi nawierzchni asfaltowej,
- usunąć lokalne zagrożenia, np. wymiana przepustu drogowego w Białachowie, naprawa po awarii kanalizacji burzowej na ul. Różanej w Zblewie na wysokości nieruchomości P. Zielińskicgo czy budowa przepustu pod drogą Piesienica - Siary Las.
W zakresie budowy ulic wykonaliśmy w kostce betonowej 220 m ulicy Topolowej i 300 m ulicy Kasztanowej na osiedlu w Zblewie.

12, "Współpraca z Telekomunikacją Polską SA w Gdańsku w zakresie uporządkowania łączności telefonicznej w rejonie miejscowości: Zblewo, Pinczyn i Borzechowo oraz spowodowanie połączenia północnej części gminy bezpośrednio z centralą telefoniczną w Zblewie".
Stan telefonizacji gminy Zblewo był naszym zdaniem niezadawalający, dlatego też podjęto szereg działań mających poprawić tę sytuację. W pierwszej kolejności doprowadzono do pozytywnego załatwienia wszystkich wniosków na telefon w ramach działalności pierwszego komitetu telefonizacji Zblewa. Podłączono 160 abonentów.
Następnie w 1995 roku podłączono 60 telefonów w miejscowości Borzechowo
oraz radiotelefon w Jeziorniku.
Na dzień dzisiejszy centrala telefoniczna w Zblewie została rozbudowana do 1000 numerów:
- w I etapie telefonizacji Gminy budowa sieci objęła wsie; Bytonia, Cis, Pinczyn, Pałubinek, Piesienica, Karolewo, Białachowo, Radziejewo i Zblewo.
- w II etapie budowa sieci telefonicznej objęła rejon Kleszczewa, wsie: Kleszczewo, Semlin, Jezierce, Lipia Góra, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada i rejon Borzechowa, wsie: Borzechowo - rozbudowa, Mały Bukowiec, Pazda, Wirty i Miradowo.
Tym samym w trakcie kończącej się kadencji cala gmina Zblewo została stelefonizowana. Zostało podłączonych prawie 1000 numerów do sieci telekomunikacyjnej we wszystkich wsiach gminy, gdzie każdy chętny, który w określonym terminie zgłosił gotowość częściowej (później rekompensowanej bonifikatą z kosztów operacyjnych) partycypacji w kosztach budowy sieci telefonicznej - otrzymał telefon bez względu na odległość jego nieruchomości od centrali czy większego skupiska. Teraz osiągnęliśmy poziom stelefonizowania gminy: prawie 1500 numerów telefonów na 10500 mieszkańców naszych wsi. Jest to już nawet w skali kraju bardzo wysoki stopień stelefonizowania wsi. Pozostaje to także dużym osiągnięciem tej kadencji samorządu gminy.

13. "Rozwiązanie nabrzmiałych problemów kadrowych, lokalowych i administracyjnych w ośrodkach zdrowia w Zblewie i Semlinie".
Zarząd Gminy w dniu 15 czerwca 1994 roku zawierając porozumienie z Wojewodą Gdańskim przejął obowiązek wykonywanych zadań dotyczących
ochrony zdrowia na terenie gminy. Zadania te realizowane są przez Gminny
Ośrodek Zdrowia w Zblewie i Wiejski Ośrodek Zdrowia w Semlinie.
W okresie ostatnich czterech lat w placówkach tych dokonano szeregu zmian
zarówno w zakresie obsady personalnej, jak i spraw administracyjnych.
Z dniem l października 1995r. zatrudniono dodatkowo w wymiarze 1/2 etatu
lekarza pediatrę.
Obecnie zatrudnienie w Poradni D w Zblewie wynosi l 1/2 etatu, co jest
wystarczające i zgodne z obowiązującymi normami. Również w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Semlinie zatrudniono lekarza pediatrę w wymiarze 1/3 etatu. Potrzeba taka sygnalizowana była kilkakrotnie na sesjach Rady Gminy przez Radnych z rejonu Semlina.
Aby zapewnić pacjentom dostęp do lekarzy innych specjalizacji, zawarto także
umowy o pracę z dwoma lekarzami ginekologami po 1/4 etatu. Przyjmują oni
pacjentów przez dwa dni w tygodniu.
Ponadto od 1994 roku w Ośrodku Zdrowia w Zblewie działa gabinet
fizykoterapii, gdzie pracuje Pani Cybula i masażystka Pani Kuras.
dużym problemem było zapewnienie stałej obsady na stanowisku lekarza ogólnego w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Semlinie. W okresie od stycznia 1994r. do października 1997r, pracowało na tym stanowisku aż 6 lekarzy. Obecnie od listopada ub. r. zatrudniono lekarza Piotra Dymnickiego, co chyba zakończy już problemy personalne na tym stanowisku.
W ośrodkach zdrowia na terenie gminy udało się doprowadzić do sytuacji, że są
tam zatrudnieni lekarze o najbardziej potrzebnych na wsi specjalnościach -
wysokiej klasy specjalista; internista kardiolog w WOŹ Semlin i internista
reumatolog w GOZ Zblewo. Powoduje to, że sytuacja pod względem fachowości nie może być powodem narzekań mieszkańców na niski poziom świadczonej ochrony zdrowia.
Dr Dymnicki pełni jednocześnie obowiązki kierownika tegoż Ośrodka.
W zakresie zatrudnienia na stanowiskach lekarzy pozostał jeszcze nierozwiązany problem lekarza stomatologa w Szkole Podstawowej w Zblewie. Do października 1996r. pracowała na tym stanowisku lek. stom. Mariola Śmiech. Od tej pory pomimo starań nie udało się pozyskać lekarza. Czasową pomoc służy tutaj lek. stom. Artur Fręchowicz. który przez jeden dzień w tygodniu zobowiązał się przyjmować dzieci w szkole w Zblewie. Jest to jednak rozwiązanie niewystarczające i będzie się czyniło nadal starania, aby sprawę tę pozytywnie zakończyć. Nie stanowiła natomiast większego problemu obsada personelu średniego, czyli pielęgniarek. Zgodnie z potrzebami i wymogami formalnymi zatrudnienie na tych stanowiskach jest wystarczające. Przedstawia się ono następująco:
Ośrodek Zdrowia w Zblewie: 2 pielęgniarki, l pielęgniarka środowiskowa, 2
higienistki szkolne, l położna, 2 pomoce stomatologa, l rejestratorka, l fizykoterapeutka, l masażystka.
Ośrodek Zdrowia Semlin: l pielęgniarka, l pielęgniarka środowiskowa, l pomoc
stomatologa i 1/2 etatu rejestratorka.
O ile sprawy kadrowe w służbie zdrowia zostały częściowo uporządkowane, to w sprawach administracyjnych pozostało jeszcze dużo do zrobienia. Wszystkie zastrzeżenia wynikające z kontroli Sanepidu, która odbyła się w związku z koniecznością zarejestrowania Ośrodków Zdrowia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Jedna kontrola przeprowadzona była w 1996 roku i po otrzymaniu protokołu przystąpiono niezwłocznie do wykonania najbardziej
koniecznych prac.
W Ośrodku Zdrowia w Semlinie przeprowadzono malowanie wszystkich pomieszczeń i założono nową instalację elektryczną w gabinecie stomatologicznym.
Ponadto w 1996 roku oddano do użytku nowy gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej w Pinczynie, gdzie wyposażenie zakupiono przy współudziale środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.
Do szkolnego gabinetu stomatologicznego w Zblewie zakupiono zaś autoklaw, co było warunkiem otrzymania z Sanepidu zezwolenia na dopuszczenie gabinetu do użytku.
W Ośrodku Zdrowia w Zblewie wykonano następujące prace:
l. Zakupiono nowe meble do gabinetów:
- stomatologicznego.
- zabiegowego,
- rejestracji ogólnej,
- szczepień,
- dzieci chorych,
- poradni K
- lekarza ogólnego.
Zakupiono także sprzęt do poszczególnych gabinetów i tak do gabinetu stomatologicznego umit, zaś do gabinetu ogólnego laser. Planuje się także zakup aparatu ultrasonograficznego, który będzie służył zarówno pacjentom rejony Zblewa, jak i Semlina.
W Ośrodku w Zblewie ponadto przeprowadzono prace remontowe w całym budynku, wymieniono instalację elektryczną, malowanie wszystkich pomieszczeń oraz wymieniono okna na parterze.
Pomimo wszystkich podjętych czynności, Ośrodek Zdrowia w Zblewie nie spełnia jeszcze wymagań określonych przez Sanepid do dokonania formalnej rejestracji. Jednym z głównych zastrzeżeń jest umiejscowienie na piętrze Poradni Kobiet i Poradni Dzieci. Jest to przeszkoda w dniu dzisiejszym nie do pokonania, gdyż warunki lokalowe nie pozwalają na przeniesienie tych poradni na parter. Decyzja o rozpoczęciu prac związanych z budową nowego Ośrodka w Zblewie jest tutaj najlepszym rozwiązaniem. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji centrum handlowego w Zblewie, gdzie ma być uwzględniona także działka pod nowy Ośrodek.

14. "Kontynuowanie współpracy z Akademią Medyczną w Gdańsku celem sprowadzenia specjalistów w ramach organizowanych "Białych Sobót".

Od lipca 1994r. do czerwca 1998 r. Zarząd Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Zblewie zorganizował sześć "Białych Sobót" w dniach 15.10.1994r., 24.06.1995r., 16 i 30.03.1996r., 24.05.1997r. i 7.03.1998r.
15 października 1994r. odbyła się kolejna, już czwarta wizyta lekarzy specjalistów z Akademii Medycznej i innych placówek służby zdrowia Wybrzeża. W Ośrodku Zdrowia w Zblewie i w Semlinie przyjmowali lekarze takich specjalności jak: interniści, neurolodzy, okuliści, dermatolodzy, laryngolodzy, reumatolog, pediatra, ortopeda, psychiatra. O dużym zapotrzebowaniu na tego rodzaju opiekę zdrowotną świadczyła wysoka frekwencja ze strony pacjentów. Podczas tej "Białej Soboty" przyjęto 375 osób. Tak jak poprzednio, wielu pacjentów skierowano na dalsze badania i leczenie.
W 1995 roku odbyła się jedna "Biała Sobota". Miała ona miejsce 24 czerwca. Z porad w tym dniu skorzystało ponad 340 osób, z tego 27 skierowano na dalsze badania specjalistyczne i obserwacje kliniczne. Najbardziej oblegane były gabinety lekarskie: okulistyczny, laryngologiczny, neurologiczny, kardiologiczny i dermatologiczny. Dzięki życzliwości Kierownika Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej dr Ewy Solskiej w dniach 16 i 30 marca 1996 r. odbyły się dwie "Białe Soboty", których celem było wczesne wykrycie zmian onkologicznych u kobiet. Badania odbyły się w Ośrodku Zdrowia w Zblewie i w Semlinie. O potrzebie tego typu badań świadczy wysoka frekwencja, która w obu spotkaniach wyniosła 610 pacjentek. Z tej liczby około 10% pań skierowano na dalsze badania, a jedenaście na leczenie w placówkach specjalistycznych na Wybrzeżu. Ponadto z ramienia Wojewódzkiego Ośrodka Analiz i Promocji Zdrowia zorganizowane zostały w dniu 11.06.1996r. profilaktyczne badania piersi wśród kobiet oraz badania cytologiczne. Badania te przeprowadziły dwie lekarki specjalistki z dziedziny onkologii ze Szpitala w Gdyni Redłowie. Ogółem przebadano 110 kobiet oraz przeprowadzono 43 badania cytologiczne. Do dalszej diagnostyki i leczenia zakwalifikowało się 25 kobiet. Kolejna "Biała Sobota" odbyła się 24.05,1997r. Porad w Ośrodkach Zdrowia w Zblewie i Semlinie oraz w salkach katechetycznych w Zblewie udzielali lekarze następujących specjalności: kardiolog, internista, okulista, dermatolog, neurolog, urolog, chirurg, pediatra, ortopeda, psycholog i laryngolog. Łącznie z darmowych usług medycznych skorzystało 330 osób.
7 marca br. zorganizowano dziesiątą już z kolei tzw. "Białą Sobotę". Z porad w tym dniu skorzystało ponad 500 osób. Po raz dziesiąty przyjechali do naszej gminy lekarze specjaliści z Akademii Medycznej w Gdańsku oraz innych placówek medycznych Trójmiasta, aby bezpłatnie udzielić porad mieszkańcom gminy. Przyjmowało 20 lekarzy 11 specjalności. Kilku z nich brało udział we wszystkich "Białych Sobotach", Liczna frekwencja świadczy o potrzebie organizowania tego typu spotkań. Około 60 pacjentów skierowano na dalsze badania i leczenia. Najbardziej oblężone byty gabinety: okulistyczny, laryngologiczny, kardiologiczny i ortopedyczny. Dla niektórych mieszkańców naszej gminy jest to jedyna szansa, aby trafić do lekarza specjalisty i w razie potrzeby mieć zapewnione dalsze leczenie w klinikach i szpitalach specjalistycznych, dlatego też organizowanie "Białych Sobót" nie zostanie zaprzestane.

15. "Rozwiązanie problemu opieki stomatologicznej dla dorosłych i młodzieży szkolnej we wszystkich placówkach wychowania przedszkolnego i szkolnego".
Dla młodzieży szkół podstawowych oprócz istniejącego gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Zblewie przygotowano i wyposażono w niezbędny sprzęt gabinety w szkołach \v Borzechowie i Pinczynie. Część sprzętu za 4.000zł zakupiono ze środków własnych, natomiast wyposażenie w postaci foteli stomatologicznych, wiertarek i autoklawów uzyskano z Wojewódzkiej Poradni Stomatologicznej.
Gorzej przedstawia się sprawa opieki stomatologicznej. Obecnie okresową opieką objęte są dzieci ze szkoły w Bytoni, korzystające raz w tygodniu z gabinetu w Ośrodku Zdrowia w Zblewie, dzieci ze szkoły w Pinczyme. które raz w tygodniu korzystają z opieki stomatologa we własnym gabinecie, oraz dzieci ze szkoły w Kleszczewie leczące zęby w Ośrodku Zdrowia w Semlinie,
Stałą opieką stomatologiczną nie są objęte dzieci ze szkół w Zblewie i Borzechowie ze względu na brak stomatologa. Pomimo wielu starań o
zatrudnienie odpowiedniego lekarza rozmowy kończą się na przedstawieniu
warunków pracy.
Powodem jest brak mieszkania o odpowiednim standardzie.

16. "Rozważenie otwarcia punktu aptecznego przy Ośrodku Zdrowia w Semlinie".
Zrealizowanie tego zamierzenia okazało się niemożliwe. Przeprowadzono szereg rozmów na ten temat i okazało się, że nie są to odpowiednie warunki lokalowe do utworzenia punktu aptecznego. Ponadto do sprzedaży leków i obsługi punktu aptecznego należałoby zatrudnić magistra farmacji, gdyż ani lekarz, ani też pielęgniarka nie są upoważnieni do sprzedaży leków. Opinia CEFARM-u sprawującego nadzór nad aptekami była w tej sprawie negatywna.

17. "Rozbudowa szkól podstawowych w Bytoni i Kleszczewie".
Realizacja tych inwestycji podyktowana jest złym stanem technicznym i małą pojemnością istniejącej bazy lokalowej. W przypadku Bytoni po zasięgnięciu opinii biegłego ze względów ekonomicznych nie wchodzi w grę rozbudowa, a jedynie budowa nowej szkoły. W tej materii przeprowadziliśmy procedurę związaną z ustaleniem lokalizacji projektowej szkoły w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zblewo.
Odnośnie Kleszczewa nadmieniamy, że po opracowaniu koncepcji, a następnie dokumentacji projektowej przystąpiliśmy do jej realizacji. Całkowity koszt zadania w cenach 1997 roku wyniósł 1.901.512zł. Dodatkowo koszt opracowania dokumentacji i nadzoru nad inwestycją wyniósł 30.000 zł. Wykonawcą było Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane "S-Bud", budowę zakończono w sierpniu 1997r. W bieżącym roku przystąpiliśmy do realizacji budowy nowej szkoły podstawowej w Bytoni.

18. "Spowodowanie nauczania w szkołach podstawowych języków zachodnich".
Nauczanie języka niemieckiego w pełnym wymiarze w klasach V-VI1I odbywa się w szkołach w Borzechowie, Bytoni, Zblewie i Pinczynie. W szkole w Kleszczewie dzieci uczą się do tej pory języka rosyjskiego. Od początku wprowadzenia do programów nauczania języków zachodnich występują trudności z pozyskaniem lektorów. Pomimo licznych ofert składanych w prasie, zgłoszonych zapotrzebowań w Kuratorium Oświaty, Delegaturze KO i wywieszonych ogłoszeń w uczelniach, do pracy w szkołach podstawowych nie ma chętnych. Wraz z ofertą w Szkole Podstawowej w Kleszczewie proponowano mieszkanie w Semlinie. To również nie przyniosło oczekiwanych efektów. Dyrektorzy szkół w dalszym ciągu czynią starania o pozyskanie odpowiednich nauczycieli, w tym także anglistów, ze względu na zwiększającą się liczbę godzin, a także pod potrzeby przyszłych gimnazjów.
Aktualnie w szkołach naszej gminy zatrudnionych jest dwóch nauczycieli germanistów na umowach stałych oraz jeden na umowie okresowej uczących w wyżej wymienionych szkołach.

19. "Uporządkowanie boisk szkolnych i wiejskich dla potrzeb młodzieży szkolnej".
W ostatnich dwóch latach poczyniono znaczne starania o polepszenie bazy
sportowej szkół podstawowych.
W czerwcu 1996 roku zamontowano urządzenia do koszykówki i siatkówki w
szkole w Bytoni.
W czerwcu 1997 roku oddano do użytku boisko asfaltowe przy szkole w Zblewie.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 81 tys. zł, z czego na przygotowanie
podłoża wylewką asfaltową oraz urządzenia boiskowe wydano 57 tys. zł, natomiast pozostała część wartości to prace społeczne młodzieży, rodziców, uzyskane materiały, sprzęt i transport od sponsorów.
Na początku bieżącego roku w szkołach w Borzechowie i Pinczynie zamontowano urządzenia do koszykówki na istniejących tam boiskach ziemnych. W przyszłości podjęte będą starania o utwardzenie tych boisk. Ze względu jednak na znaczne koszty rozłożenie prac należy planować w okresie co najmniej 3-letnim.

20. "Działalność GOK-u w Zblewie i WDK w Pinczynie ukierunkować na popularyzację tradycji regionu kociewskiego".
"Zobowiązać ośrodki kulturalne do zorganizowania zespołu muzycznego, teatralnego i różnego rodzaju kółek zainteresowań".
Gminny Ośrodek Kultury w Zblewie w ramach swej działalności rozwijał zainteresowania dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych tradycją naszego regionu. Czterokrotnie przeprowadzono Konkurs Kultury Kociewskiej dla uczniów ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. Dzieci przedstawiały prozę, piosenkę i poezję kociewską oraz wykonywały prace plastyczne, rzeźbiarskie oraz haft. Także w szkołach naszej gminy kładzie się nacisk na popularyzację regionu kociewskiego. Powstają izby regionalne przybliżające uczniom nasze tradycje. W ramach regionu byliśmy współorganizatorami wojewódzkich warsztatów nauczycieli regionalistów. Z tej okazji sami wykonaliśmy folder o naszej gminie, który wręczyliśmy uczestnikom warsztatu.
Kółko teatralne przy GOK "Badziewie" przygotowało 3 sztuki teatralne w gwarze kociewskiej, które wielokrotnie wystawialiśmy z różnych okazji zarówno mieszkańcom naszej gminy, jak i Starogardu, Tczewa i Gdańska. Sukcesem było zajęcie I miejsca w Szrankach Teatralnych w SCK Starogardzie Gd. Nagrodę za zwycięstwo był występ "Badziewia" z okazji "Milenium" Gdańska przed Kościołem Mariackim oraz w Teatrze Kameralnym w Sopocie.
Powstał również zespół folklorystyczny "Rodzina", który w strojach kociewskich występuje z różnych okazji: zarówno dla mieszkańców naszej gminy, jak i gmin ościennych.

21. "Udostępnienie dla potrzeb LZS i szkół istniejące sale gimnastyczne i boiska szkolne".
Sale gimnastyczne zlokalizowane są przy szkołach w Pinczynie, Borzechowie i Zblewie. W godzinach przedpołudniowych wykorzystywane są przez młodzież tych szkół na zajęcia wychowania fizycznego i rekreacyjno-sportowe. W godzinach popołudniowych z sal korzystają głównie sportowcy LZS wymienionych miejscowości. W sezonie jesienno-zimowym organizowane są treningi siatkarzy i piłkarzy nożnych. Nie ma żadnych przeszkód, które utrudniałyby dostęp sportowców i młodzieży do sal gimnastycznych. Poszczególne kluby LZS zawierają umowy z dyrektorami szkół, które określają oprócz dni i godzin wykorzystania sal również zobowiązania klubów dotyczące pokrycia kosztów energii elektrycznej i sprzątania sal po zajęciach. Nie zawsze są to wpłaty pieniężne, często świadczenie usług konserwacyjnych i remontowych na rzecz szkół.

22. "Nawiązanie ścisłej współpracy ośrodków kulturalnych i sportowych z ośrodkami wypoczynkowymi na terenie gminy celem zorganizowania większej ilości pól biwakowych i lepszego wykorzystania istniejącej bazy dla naszej młodzieży".
Współpraca z ośrodkami wypoczynkowymi na naszym terenie polega na regulowaniu spraw wypoczynku mieszkańców gminy i udostępnianiu urządzeń i sprzętu wodnego będącego w posiadaniu ośrodków.
Ośrodki nie są zainteresowane dodatkowym ruchem turystycznym w postaci
blisko położonych pól namiotowych ze względu na występujące przy tej okazji
różne niedogodności.
Przez kilka lat z powodzeniem funkcjonowało dobrze zorganizowane pole
namiotowe i kąpielisko gminne prowadzone przez GOK. Wraz ze zmianą
właściciela ośrodka wypoczynkowego i terenu, na którym było pole namiotowe, zmienił się również sposób wykorzystania pola. Obecnie kąpielisko jest udostępnione dla wszystkich chętnych, jednak bez opieki ratowniczej. Również pole namiotowe udostępniane jest turystom i zorganizowanym grupom, np. młodzieży szkolnej, jednak ze znacznie większą odpłatnością. Właściciel pola zadeklarował się pobierać symboliczną opłatę od grup biwakowych ze szkół naszej gminy.
Rozważono możliwość przygotowania pola namiotowego w innym miejscu. Ze
względu na wymaganą czystość wód dla kąpielisk zorganizowanych oraz
atrakcyjność turystyczną na ten cel nadaje się tylko Jezioro Niedackie i
Borzechowskie Wielkie.
Nad wymienionymi jeziorami nie ma jednak wolnych terenów nadających się na pole namiotowe wraz z jednoczesnym dostępem do strefy wody nadającej się na kąpielisko.
Nie bez znaczenia są również koszty przygotowania pola biwakowego, które jeżeli ma być prawidłowo wykonane i przynosić zyski, musi być zaopatrzone w wodę bieżącą, prąd, sanitariaty itp.

23. ,,Dla popularyzacji pracy gminnego i samorządów wiejskich przekształcić gazetę MOJA ZIEMIA w gazetę samorządową o zasięgu naszej gminy".
W początkowym okresie gazetka "Moja Ziemia" była czasopismem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału Kociewskiego w Zblewie i obejmowała gminę Zblewo i Lubichowo. Od sierpnia 1994 roku zmieniła się w dwumiesięcznik Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego i Samorządu Gminy Zblewo. Szata graficzna gazetki nie zmieniła się, jednak treść poszerzyła się o wiadomości dotyczące pracy Rady Gminy. Zarządu Gminy oraz szeregu spraw związanych z życiem gminy Zblewo.
Jest ona chętniej czytana przez mieszkańców, gdyż zawiera więcej wiadomości i dotyczy naszych wspólnych spraw.

24. "Wybudowanie szaletu ogólnodostępnego oraz parkingu na działce przylegającej do magazynu zbożowego w Zblewie".
Zgodnie z miejscowym planem szczegółowym wsi Zblewo działka ta przewidziana jest pod parking. Do tej pory wykonaliśmy jedynie prace wstępne polegające na utwardzeniu wjazdu, wycięciu krzewów i utwardzeniu szlaką. Docelowe zagospodarowanie parkingu łącznie z budową szaletu wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych. Zadanie będzie możliwe do | wykonania z chwilą wybudowania na ulicy Kościelnej kolektora sanitarnego wraz z modernizacja nawierzchni, chodników i kolektora burzowego na ulicy Głównej.

Reasumując wykonanie zadań omówionych wcześniej działów należy stwierdzić, że oprócz zadań ujętych w programie wyborczym wykonano szereg innych, takich jak:
1. Opracowano kompleksową dokumentację na budowę oczyszczalni ścieków w Radziejewie - koszt - 47.200zł.
2. Wykonano trzy wiaty przystankowe w Małym Bukowcu, Miradowie i Zblewie.
3. Wykonano chodnik przy ulicy Kościerskiej w Zblewie.
4. Opracowano "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zblewo".
5. Zakończono roboty zewnętrzne - utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Borzechowie.
6. Wykonano remont Chaty Kociewskiej w Borzechowie.
7. Zrealizowano budowę salki wiejskiej w Małym Bukowcu.
8. Wykonano zasilanie energetyczne działek rzemieślniczych w Zblewie.
9. Wykonano chodnik przy ulicy Głównej, Sportowej i Semińskiej w Pinczynie.
10. Odwodniono ulicę Gajową w Pinczynie.
11. Wznowiono działalność przedszkola w Pinczynie.
12. W dużej części zrealizowano budowę szatni na stadionie w Zblewie.
13. Wybudowano chodnik na ulicy Szkolnej w Borzechowie.
14. Rozpoczęto realizację zadania pod nazwą "Modernizacja ulicy Głównej w Zblewie".
15. W roku 1997 został wybudowany deptak łączący osiedle domków jednorodzinnych w Zblewie.
15. Przystąpiono do budowy zasilania energetycznego działek w Pinczynie.

OPIEKA SPOŁECZNA
25. "Powołać Społeczne Zespoły Charytatywne do współpracy z wyspecjalizowanymi służbami opieki społecznej w Urzędzie Gminy i zespołami charytatywnymi przy parafiach rzymsko-katolickich".
W zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej szczególny nacisk położono na zacieśnienie współpracy z kołami charytatywnymi przy parafiach. W gminie funkcjonują cztery takie koła. Wspólnie organizuje się zbiórki odzieży, obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego oraz rozprowadza się te rzeczy wśród osób potrzebujących tego rodzaju pomocy, dla osób starszych i samotnych organizuje się spotkania wigilijne. Ponadto z okazji świąt dzieciom z rodzin wielodzietnych wręcza się paczki ze słodyczami. W tradycji jest też odwiedzanie osób starszych i obłożnie chorych i składanie im życzeń świątecznych wraz ze skromnymi upominkami. Nie powołano społecznych zespołów charytatywnych, gdyż te działające przy parafiach wystarczająco współpracują z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i w sposób zadowalający świadczą pomoc potrzebującym.

26. "Zapewnić jak najwięcej miejsc pracy przy robotach interwencyjnych i współdziałać z każdym sektorem w sprawie tworzenia nowych miejsc pracy dla bezrobotnych z terenu gminy".
Na przestrzeni roku ubiegłego i bieżącego przeprowadzono szereg działań zmierzających do pomocy osobom bezrobotnym. W tym celu powołano Gminny Klub Pracy przy Urzędzie Gminy. Przez wyszukiwanie ofert o wolnych miejscach pracy w roku 1995 zatrudnionych zostało 120 osób, natomiast w roku 1996 - 133 osoby, w 1997 r. - 96 osób, a do m-ca maja 1998 r. - 47 osób bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Klubie Pracy w Zblewie. zawsze więcej miejsc pracy pojawia się w sezonie wiosenno-letnim, co związane jest z pojawiającym się wtedy zwiększonym zapotrzebowaniem na pracowników w zawodach budowlanych.
Lider Klubu Pracy na bieżąco współpracuje z pracodawcami z naszego terenu. Zgłaszają oni do klubu zapotrzebowanie na pracowników w określonych specjalnościach i zawodach.
Odbyły się cztery spotkania, na których przedstawiony zastał "program przeciwdziałania bezrobociu oraz łagodzenia jego skutków" zatwierdzony przez Radę Gminy.
Informuje się na bieżąco pracodawców o przysługujących im ulgach podatkowych i innych przywilejach wynikających z programu. Z ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Rejonowym Urzędzie Pracy z terenu naszej gminy od początku 1995 r. do chwili obecnej zatrudnienie podjęło 876 osób. Na zatrudnienie takiej ilości osób składa się szereg czynników. Było to możliwe dzięki:
- upowszechnianiu informacji o wolnych miejscach pracy
- szkoleniom i przekwalifikowaniom
- prowadzeniu zajęć nauki aktywnego poszukiwania pracy
- współpracy z pracodawcami
- organizowaniu miejsc pracy w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych.
We współpracy z Rejonowym Urzędem Pracy w Starogardzie Gdańskim utworzyliśmy 70 miejsc pracy:
- w ramach prac interwencyjnych - 33 i
- robót publicznych - 47 miejsc.
Do tych prac zatrudniano przede wszystkim osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Prowadzone są także zajęcia z bezrobotnymi mające na celu nauczanie poszukiwania pracy. Od 1996r. przeprowadzono 25 sesji klubowych, z których korzystało 145 osób. Należy stwierdzić, że po przeszkoleniu około 50 % uczestników takiego klubu podejmuje zatrudnienie. Lider Klubu Pracy kieruje do Rejonowego Urzędu Pracy na organizowane nieodpłatnie kursy, w czasie których osoby bezrobotne nabywają potrzebne kwalifikacje. W trakcie przekwalifikowań zdobywano umiejętności w takich zawodach, jak spawacz z dodatkowymi uprawnieniami, szwaczka konfekcyjna, szwaczka - obuwnik, zawody budowlane, nowoczesny sprzedawca, obsługa komputera z różnymi programami, samodzielny księgowy, sekretarka, ABC przedsiębiorczości dla osób ubiegających się o pożyczkę z Funduszu Pracy.
W ramach współpracy z pracodawcami zorganizowano trzy szkolenia w formie warsztatów prowadzonych przez trenerów Izby Rzemieślniczej w Gdańsku. Następnym działaniem pomocy bezrobotnym było zorganizowanie od miesiąca sierpnia 199ór. sześciu miejsc pracy dla absolwentów z terenu naszej gminy w celu dokształcenia oraz nabywania praktyki i kwalifikacji przydatnych w przyszłej pracy zarobkowej.
Efekty podejmowanych działań w celu zmniejszenia bezrobocia na terenie gminy dają się zauważyć przez analizę danych statystycznych. W roku 1995 na terenie gminy było 814 bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła 18,8 %. Na dzień dzisiejszy, czyli na koniec maja b.r., liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Rejonowym Urzędzie Pracy wynosi 492 osoby, a stopa bezrobocia została obniżona do 9,5 %.
Na podstawie analizy roku 1997 sporządzonej przez RUP gmina Zblewo należy do gmin, gdzie nastąpił znaczny spadek bezrobocia, bo aż o 177 osób w porównaniu z r. 1996 i znajduje się na II miejscu w rejonie po gminie Starogard.

Zaprezentowane wykonanie zadań musi zadowalać i świadczy o konsekwentnej realizacji programu wyborczego przez Radę Gminy obecnej kadencji. Wykonanie tych zadań było możliwe dzięki staraniom o płynną realizację dochodów budżetowych i wykorzystywaniu możliwości pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych. Ilość i rozmiar podejmowanych przedsięwzięć nie mogły być do końca satysfakcjonujące - ale to głównie z powodu niedostatecznej ilości środków - co determinował rolniczy charakter gminy, gdzie głównym źródłem dochodów jego mieszkańców, a co za tym idzie i samorządu, pozostawały produkcja rolna i obsługa rolnictwa, ponoszącego koszty poważnych przekształceń. Kosztów tych - problemów rozwiązać mimo opisywanych wyżej działań samorządu na poziomie gminy nie można poważnie zmniejszyć. Stan ten powodował, że musieliśmy pracować i realizować zadania w bardzo trudnej sytuacji dochodowej. Jednak mimo tych niełatwych warunków zewnętrznych i perturbacji organizacyjno-kadrowych, ze zmianą na stanowisku wójta włącznie i zmianami w Zarządzie Gminy, program wyborczy praktycznie został zrealizowany.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz