niedziela, 17 stycznia 2010

Samorząd I kadencji gminy Zblewo – materiały

Na 2010 rok przypada 20-lecie samorządu w III RP. W związku z tą okrągłą rocznicą warto przypomnieć, co działo się w gminie Zblewo w poszczególnych kadencjach. Na tej stronie dajemy wykaz radnych I kadencji Rady Gminy Zblewo oraz "Informację o stanie gminy", jaką złożył wójt gminy w latach 1990 - 1994 Wiesław Ossowski.

Skład Rady Gminy Zblewo I kadencji (1990 - 1994)

Wójt Gminy - Ossowski Wiesław

1. Danecka Teresa - Wałówko - Przewodnicząca Rady Gminy
2. Chraniuk Tadeusz - Kleszczewo
3. Dunajski Zdzisław - Zblewo
4. Fojut Stanisław - Piesienica
5. Gajewski Andrzej - Zblewo
6. Gołuński Tadeusz - do 16.06.1992r.
7. Jankowski Jan - Miradowo
8. Klein Kazimiera - Pałubinek
9. Knuta Henryk - Semlin
10. Kośnik Mieczysław - Borzechowo
11. Kowalczyk Henryk - Kleszczewo
12. Leszczyński Roman - Pinczyn
13. Marchewicz - Pawlina Barbara - Pinczyn
14. Modrzejewski Hubert - Pinczyn
15. Mokwa Rajmund - Zblewo
16. Rożek Anna - Borzechowo
17. Słomińska Renata - Zblewo
18. Suchorzebski Jacek - Radziejewo
19. Szarmach Wacław - Bytonia
20. Trawicki Krzysztof - Bytonia
21. Wildman Jan - Zblewo


Informacja o stanie Gminy

Wybory w dniu 19 czerwca br. rozpoczęły pracę dla nowego grona radnych w Radzie Gminy Zblewo. Dlatego też na wstępie chciałbym serdecznie pogratulować nowo wybranym radnym.
Wysoka Rado, Szanowni Goście!
Moje wystąpienie ma na celu zapoznanie Radnych ze stanem gospodarczym i finansowym gminy.

I. Dane ogólne:
Gmina Zblewo zajmuje powierzchnię 13.796 ha, z tego ponad 60 % stanowią użytki rolne. Większość użytków rolnych znajduje się w sektorze prywatnym 78,2 %. Pod względem bonifikacji gleb gmina zajmuje 18 miejsce w województwie. Przeważają gleby w kompleksach żytnim dobrym oraz gleby słabe w klasie V i VI. Wsi ogółem jest 21 w 16 sołectwach. Ogólna liczba stałych mieszkańców gminy wynosi 9-864.

II.Rolnictwo:
Gmina posiada 8.347 ha użytków rolnych, w tym grunty orne zajmują 7.220 ha, sady 86 ha, trwałe użytki zielone 1.041 ha. Inne grunty to lasy i grunty leśne o powierzchni 3.743 ha, w tym 594 ha zajmują lasy prywatne oraz 569 ha powierzchni pod wodami (jeziora). W roku bieżącym 539,33 ha jezior zostało wydzierżawionych osobom prywatnym. Z ogólnej powierzchni użytków rolnych gospodarka indywidualna zajmuje powierzchnię 5.717 ha i 813,1 ha użytkują spółki prywatne powstałe na bazie Zakładów Rolnych Skarbu Państwa w Radziejewie i Miradowie. Na terenie gminy nie ma już gruntów Państwowego Funduszu Ziemi.
Na terenie gminy jest: 834 gospodarstw indywidualnych, 2 spółki prywatne oraz jedno gospodarstwo rolne Skarbu Państwa w Kleszczewie. Średnia wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosi 8,12 ha. W strukturze zasiewów dominują 3 podstawowe rodzaje upraw: zboża - zajmują ogółem 62 % powierzchni upraw, ziemniaki - 15 % powierzchni, pastewne - 21 % powierzchni i pozostałe uprawy zajmują 2 % powierzchni upraw.
Ostatnie lata były niekorzystne dla rolnictwa pod względem opłacalności produkcji rolnej, uwarunkowań ekonomicznych oraz warunków wilgotnościowych w glebie. W latach 1990-94 średnia wydajność zbóż wynosiła 24q/ ha, a ziemniaków 153 q/ha.
Niepokojącym zjawiskiem w rolnictwie ostatnio jest spadek zużycia środków do produkcji rolnej, tj. nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Systematyczny spadek dochodów rolników ze sprzedaży artykułów rolnych powodował ciągłe niedobory finansowe w gospodarstwach - w wyniku czego wzrasta zainteresowanie rolników kredytami niskoprocentowymi.
Usługi na rzecz rolnictwa świadczone są przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych i Gminną Spółdzielnię "S.CH.". SKR wykonuje u rolników prace polowe - głównie rozrzut obornika i kombajnowanie zbóż (...)

(...) Usługi z zakresu kombajnowania zbóż świadczą również indywidualni rolnicy posiadający własny sprzęt zmechanizowany. Gminna Spółdzielnia natomiast zaopatruje rolników w środki do produkcji rolnej, tj. pasze i nawozy mineralne.
Ważnym kierunkiem działania na rzecz rozwoju rolnictwa jest ścisła współpraca z jednostkami obsługującymi rolnictwo - głównie w zakresie:
- propagowania postępu i nowoczesności w rolnictwie przy współpracy z ODR-em,
- zaopatrywanie w kwalifikowany materiał siewny i sadzeniakowy we współpracy z Centralą Nasienną i zakładami nasiennymi,
- pozyskiwanie materiału hodowlanego poprzez Stację Unasienniania Zwierząt,
- prac melioracyjno-konserwacyjnych we współpracy z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych i innymi związkami branżowymi.
W zakresie melioracji prowadzi się konserwację cieków podstawowych, tj. rzeki Piesienicy i Kanału Bytońskiego.
Ponadto sukcesywnie usuwa się awarie rurociągów drenarskich i rowów melioracyjnych.

III. Zaopatrzenie wsi w wodę:
Na terenie gminy 17 wsi posiada wodociągi wiejskie i 1 wieś (Tomaszewo) posiada studnię publiczną. Długość magistralnej sieci wodociągowej wynosi 111,3 km i zaopatruje ona w wodę 92 % wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy. Przyłączy jest 2.081, 1.050 odbiorców wody (na ogólny stan 1800) posiada zamontowane wodomierze. Aby cała gmina w 100 % objęta była siecią wodociągową, w roku bieżącym opracowano plan realizacyjno-perspektywiczny (do 2005 roku), w którym ujęto w poszczególnych latach budowę brakujących jeszcze odcinków wodociągów, tj.
- Karolewo - wybudowanie (budowa tego odcinka jest realizowana i jest na ukończeniu),
- Pinczyn ul. Mostowa,
- Miradowo - wybudowania,
- Lipia Góra,
- Cis - wybudowania,
- Tomaszewo i Wałdówko.
Łączna długość odcinków sieci wodociągowej pozostającej do wybudowania wynosi 22,7 km.

IV. Komunikacja i gospodarka komunalna:
Na terenie gminy znajdują się drogi krajowe, wojewódzkie i gminne o łącznej długości ponad 150 km. Drogi krajowe i wojewódzkie utrzymywane są ze środków budżetu państwa przez Zarząd Dróg w Kościerzynie, natomiast drogi gminne utrzymywane są przez gminę i z budżetu gminy. Potrzeby w zakresie drogownictwa są ogromne, natomiast środki budżetowe są niestety zbyt skromne, aby zapewnić budowę dróg gminnych o utwardzonej nawierzchni. (...)

(Gmina musi się skupić tu na zadaniach dotyczących) bieżącej poprawy nawierzchni dróg gminnych - poprzez równanie ich nawierzchni i nawożenia żużlem. Radykalnej poprawie winne ulec również chodniki w centrum Zblewa oraz winna być rozwiązana sprawa budowy chodników na osiedlu w Zblewie. Poprawy i budowy wymagają też chodniki w innych miejscowościach - ale niestety na ten cel zabrakło środków. Z powodu braku środków nie zostały wykonane również (pomimo już opracowanego planu) droga Bytonia - Cis oraz nie zakończono budowy nawierzchni twardej na drodze Pinczyn - Semlin.
W gospodarce komunalnej urządzono w Zblewie gminne targowiska (handlowe i zwierzęce) oraz tymczasowe wysypisko śmieci. Nadal problemem nierozwiązanym do końca pozostaje wywóz śmieci z gospodarstw domowych oraz problem nielegalnych wysypisk. Pozostają również niezrealizowane potrzeby w zakresie zainstalowania na terenie gminy dodatkowych punktów świetlnych. W ostatnich latach zamontowano 55 lamp, a dodatkowo zgłaszane (przez Rady Sołeckie) wnioski dotyczyły jeszcze 20 punktów.
Dużym problemem na terenie gminy jest brak mieszkań. Obecnie gmina jest właścicielem 20 budynków, w których znajduje się 68 mieszkań. Zarząd nad 9 budynkami z 46 mieszkańcami sprawowany jest (na podstawie umowy) przez Spółkę STARKOM ze Starogardu Gd., nad pozostałymi budynkami zarząd prowadzi gmina. Generalnie należy stwierdzić, że stan techniczny budynków, w których znajdują się mieszkania gminne, nie jest najlepszy i w niektórych przypadkach jest wręcz zły. Niestety z uwagi na skromne środki finansowe nieplanowane są w tych budynkach remonty kapitalne, przeprowadzono tylko najpilniejsze bieżące naprawy.

V. W dziale gospodarki gruntami:
- odnotowuje się zwiększenie zainteresowania obrotem ziemią wśród prywatnych właścicieli oraz w zasobach gminnych. W ostatnich 4 latach sprzedano ogółem 12,47 ha gruntów za kwotę 2.789.482.000 zł. Gmina również w miarę potrzeb nabywała niewielkie enklawy gruntów, które były niezbędne dla prawidłowej gospodarki gruntami. Załatwiono także bardzo ważny problem związany z zadłużeniem PGR z tytułu podatku rolnego za lata 1991-93. W zamian za zadłużenie w wysokości 932 mln zł. przejęto 37 ha gruntów z gospodarstw rolnych Skarbu Państwa w Kleszczewie, Miradowie i Radziejewie. Grunty te z punktu strategicznego gminy - będą miały duży wpływ zarówno na sprawy finansowe, jak i na zabezpieczenie terenów budowlanych.

VI. W zakresie ochrony środowiska
- najważniejszą sprawą jest budowa gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Zblewie o przepustowości docelowej 1800 m3 na dobę. Oczyszczalnia, która pozwoli na rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej na terenie gminy, budowana jest w oparciu o technologię szwedzką ze środków własnych, środków Wydziału Ochrony Środowiska, dotacji Wojewody, a ostatnio także z zaciągniętego kredytu. Wartość inwestycji zgodnie z ZZK (ceny z 1992) wynosi 15.128 mln zł. Dotychczas poniesione wydatki łącznie wyniosły 12,4 mld zł, w tym środki własne 5,7 mld, dotacje Wojewody 1,7 mld, środki WFOS i GW 3 mld zł, i 2,0 mld zł kredyt. Obecnie oczyszczalnia jest w trakcie rozruchu i trwa proces optymalizacji. Całkowite zakończenie budowy i osiągnięcie parametrów wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym przewidziana jest na grudzień 1994r. Oprócz oczyszczalni ścieków wybudowano kolektor sanitarny KS-1 w Zblewie o długości 1.518 mb (koszt 2.339 mln zł), którym obecnie doprowadza się już ścieki do oczyszczalni z podłączonych na osiedlu budynków. Wybudowane również zlewnię kolektora KS-1 (koszt 1.375 mln zł).

VII. Budownictwo:
- w ostatnich 4 latach ogółem w gminie wydzielono:
55 działek budowlanych (pod budownictwo mieszkaniowe, rzemiosło i handel) - sprzedano do tej pory 36 oraz 16 działek letniskowych (w Cisie), z których sprzedano wszystkie. Ponadto uwzględniając wnioski mieszkańców gminy - pięciokrotnie wprowadzano zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego gminy dot. Wsi Zblewo, Semlin, Bytonia, Cis i Kleszczewo oraz opracowano plan szczegółowy dla wsi Zblewo. Ruch budowlany w ostatnich 4 latach przedstawia się następująco: oddano do użytku 96 budynków mieszkalnych, 9 inwentarskich i 50 pozostałych. Nie odnotowano w ostatnich latach budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez zakłady pracy. Zakończono natomiast budowę i oddano do użytku budowę Szkoły Podstawowej w Borzechowie, która to inwestycja realizowana była ze środków gminy oraz środków uzyskanych z puli Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Telefonizacja: oddano do użytku budynek Poczty w Zblewie, co umożliwiło zainstalowanie centrali automatycznej (o 400 numerach), poprzez którą częściowo na terenie gminy rozwiązano problem telefonizacji. Zblewo zostało włączone do automatycznej sieci telekomunikacyjnej, podłączono 90 nowych abonentów. Obecnie kontynuowana jest rozbudowa kanalizacji kablowej we wsi Zblewo. Założono telefon wiejski we wsi Biały Bukowiec. Nie udało się rozwiązać problemu telefonizacji we wsi Pinczyn, Bytonia i Borzechowo, tak jak to było pierwotnie planowane.

VIII. Handel, usługi, rzemiosło:
- ostatnio większość placówek handlowych została przekształcona w sklepy ajencyjne, uruchomiono także na terenie gminy nowe zakłady rzemieślnicze i spółki stosownie do zapotrzebowania społeczeństwa. Obecnie na terenie gminy działa 69 sklepów prywatnych, zarejestrowano także 10 osób prowadzących handel obwoźny.
Działalność gastronomiczną prowadzi 10 osób. Na terenie gminy działa 196 zakładów produkcyjno-usługowych różnej branży.

IX. Ochrona zdrowia
- opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy zapewniają dwa ośrodki zdrowia w Zblewie i w Semlinie. W obu ośrodkach zdrowia od chwili ich przejęcia przez gminę przeprowadzono remonty bieżące, doposażono je w niezbędny sprzęt i materiały medyczne. Obecnie w Ośrodku Zdrowia w Zblewie trwa remont kapitalny finansowany ze środków NFOZ. Trzeba podkreślić, że osiągnięciem jak na nasze warunki było zakupienie do Ośrodka Zdrowia w Zblewie nowoczesnego sprzętu do badań serca oraz utworzenie gabinetu fizykoterapii. Gabinet ten obecnie (dodatkowo uzupełniony) spełnia oczekiwania szeregu chorych z terenu naszej gminy.

W obu ośrodkach zdrowia zatrudnia się aktualnie: 2 lekarzy ogólnych, 1 pediatrę, 2 stomatologów, 2 lekarzy - ginekologów (w niepełnym wymiarze czasu pracy), 7 pielęgniarek, 1 położną i personel pomocniczy. Problemem, którego nie udało się rozwiązać, jest zapewnienie prawidłowej opieki lekarsko-dentystycznej nad uczniami szkolnymi. Sprawa ta winna być możliwie szybko rozwiązana jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

X. Opieka społeczna:
- pomoc społeczna na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który zatrudnia obecnie wraz z kierownikiem 5 osób. GOPS realizując swoje zadania współpracuje stale z Radami Sołeckimi oraz Komisją Rady Gminy. Aktualnie z pomocy społecznej korzysta: 36 osób z zasiłków stałych, 251 osób z zasiłków okresowych, 96 osób z zasiłków dla ciężarnych, 55 osób z zasiłków dla matek z dziećmi, 139 dzieci korzystało z dożywiania w szkołach, z usług opiekuńczych świadczonych przez Firmę SOS korzysta 60 osób.
Ponadto świadczy się pomoc w zakresie utrzymania mieszkań oraz w przypadkach losowych (pożary, pogrzeby), która to pomoc realizowana jest w miarę potrzeb i środków pieniężnych.

XI. Oświata, wychowanie
- na terenie gminy istnieją 4 ośmioklasowe
szkoły podstawowe we wsiach Zblewo, Pinczyn, Borzechowo i Kłeszczewo: l szkoła siedmioklasowa w Bytoni oraz 3 szkoły 3-klasowe w Radziejewie, Karolewie i Pałubinku. Szkoły te utrzymywane są i prowadzone przez: Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku. Zatrudniona kadra nauczycielska liczy w sumie 116 nauczycieli, w tym nauczycieli z wyższym wykształceniem jest 51, ze średnim pedagogicznym (po SN) jest 63 nauczycieli oraz 2 osoby z niepełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi. Faktem niepokojącym w tym zakresie jest to, iż we wszystkich 8-klasowych szkołach podstawowych brak nauczyciela języka angielskiego lub niemieckiego - co obecnie dla uczniów jest sprawą niezmiernie ważną. W maju br. odbyły się konkursy na dyrektorów szkół, w wyniku których dyrektorami zostali: w Zblewie mgr Jan Kamysz, w Borzechowie mgr Maria Tomana, w Pinczynie mgr Stanisław Knuth, w Kleszczewie mgr Marek Mischke i w Bytoni p. Gertruda Stanowska.
Jeśli chodzi o substancję budynków szkolnych (oprócz Borzechowa) są one w złym stanie technicznym i wymagają remontów bieżących i kapitaInych. We wszystkich szkołach zorganizowano oddziały przedszkolne, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy i finansowane są one z budżetu gminy, podobnie jak dowozy dzieci do szkół. W sumie na terenie gminy prowadzi się 13 oddziałów przedszkolnych dla 210 dzieci, a dowozem obejmuje się przeciętnie 270 dzieci. Dowozy dzieci do szkół realizowane są przez właścicieli sprywatyzowanych środków transportu szkolnego.
Na terenie gminy działa obecnie 1 przedszkole gminne w Zblewie, do
którego uczęszcza 33 dzieci. W pozostałych przedszkolach: w Bytoni, Kleszczewie i Pinczynie z uwagi na systematyczny spadek liczby dzieci w tych placówkach - zawieszono ich działalność, a budynki przekazano na prowadzenie w nich oddziałów przedszkolnych, tzw "zerówek".

XII. Kultura, sport, turystyka
- na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Kultury w Zblewie oraz będący obecnie w dzierżawie Wiejski Dom Kultury w Pinczynie. Działalność GOK-u finansowana jest z budżetu gminy oraz z własnych wypracowanych dochodów, m.in. z dzierżaw lokali, wynajmu sali itp. Wiejski Dom Kultury w Pinczynie wspierany jest natomiast dotacją ze strony Rady Sołeckiej Wsi Pinczyn. Dzierżawca tego obiektu płaci miesięcznie czynsz do budżetu gminy w wysokości 500 tys. zł oraz ponosi koszty podatku od nieruchomości. Działalność merytoryczna GOK-u obejmuje:
- organizowanie imprez masowych, okolicznościowych oraz obchodów rocznic
- organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie kółek zainteresowań (plastyczne, taneczne, sportowe, klub komputerowy), Klub Seniora i naukę języków obcych (angielski, niemiecki). Ponadto w okresie letnim GOK prowadzi pole biwakowe w Twardym Dole.
W wydatnym stopniu kulturze masowej służy też czytelnictwo organizowane przez działające na terenie gminy biblioteki, tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Zblewie, jej dwie Filie w Borzechowie i Pinczynie oraz 6 punktów bibliotecznych w Kleszczewie, Miradowie, Białachowie, Bytoni, Cisie i przy Firmie SOS dla osób chorych i starszych wiekiem.
Działalność sportowa prowadzona jest w oparciu o organizację Kół Ludowych Zespołów Sportowych, których obecnie na terenie gminy jest 7. W Borzechowie i Bytoni zakończono budowę boisk, a w fazie ukończeniowej jest boisko w Jeziercach. LZS-y zrzeszają ogółem 237 członków, w tym 18 kobiet. Sportowcy osiągają coraz lepsze wyniki - LZS Zblewo uczestniczy w rozgrywkach klasy wojewódzkiej A, natomiast drużyny LZS Bytonia, Borzechowo, Kleszczowo, Miradowo, Jezierce i Pinoczyn - uczestniczą w rozgrywkach klasy wojewódzkiej B.
W zakresie rozwoju turystyki - gmina nasza jest członkiem Związu Gmin Regionu Kociewsko-Borowiackiego, poprzez co mamy możliwość propagowania naszych walorów turystycznych w kraju i za granicą. W roku ubiegłym oddano do użytku społeczeństwa gminne pole biwakowe w Twardym Dole (wyposażone w bieżącą wodę, energię elektryczną, WC) wraz z kąpieliskiem strzeżonym nad jeziorem. W celu propagowania turystyki wydano również foldery i widokówki z ujęciem najbardziej atrakcyjnych zakątków naszej gminy.


XIII. Ochrona przeciwpożarowa
- na terenie gminy prowadzona jest przez organizację wyższej użyteczności Ochotniczą Straż Pożarną, która zrzesza ogółem 134 druhów, w tym organizacja młodzieżowa w Pinczynie 40 osób. Strażacy są zrzeszeni w jednostkach OSP we wsiach Zblewo, Bytonia , Pinczyn, Semlin, Karolewo, Borzechowo i Jezierce. W ostatnich latach celem poprawy zabezpieczenia p. pożarowego - wszystkie jednostki doposażono w sprzęt strażacki (motopompy, uzbrojenie osobiste i bojowe), zakupiono samochód pożarniczy JELCZ, a ponadto jednostka OSP Zblewo otrzymała w darze ze Szwecji pojazd INTERNATIONAL z wyposażeniem do usuwania
skutków katastrof drogowych. OSP Zblewo otrzymała również nową stację selektywnego wywoływania.

XIV. Ład, porządek publiczny
- na terenie gminy w ostatnim okresie odnotowuje się wzrost liczby przestępstw. Zmniejszyła się ilość kradzieży i kradzieży z włamaniem, ale równocześnie znacznie wzrosła liczba wykroczeń. Zmniejszeniu uległa także wykrywalność przestępstw.

XV. Bezrobocie - na przestrzeni ostatnich lat coraz poważniejszym problemem staje się sprawa systematycznego wzrostu bezrobocia na terenie gminy z 469 osób w 1991 r. do 700 osób na dzień 31 maja 1994 r. Początkowo bezrobotnych obejmowano pomocą finansową realizowaną poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej, ale w miarę wzrostu liczby bezrobotnych poszukiwano innych form pomocy. Urząd Gminy na miarę swoich możliwości podejmował działania we własnym zakresie poprzez organizowanie krótkotrwałych prac dorywczych, a następnie w porozumieniu z Rejonowym Urzędem Pracy podejmował działania zmierzające do ograniczenia liczby bezrobotnych.
Od 1993 r. uruchomiono prace interwencyjne i roboty publiczne, przy których zatrudniano bezrobotnych w okresach 6-ciomiesięcznych. Z tej formy zatrudnienia skorzystało w 1993 r. ogółem 66 osób, a obecnie zatrudniamy grupę 31 osób i planuje się zatrudnienie podobnej liczbowo grupy, o ile Urząd Pracy podpisze z gminą umowę. Ponadto prowadzony jest na terenie gminy Klub Bezrobotnego, gdzie zainteresowani mogą skorzystać ze wskazówek i doradztwa w zakresie poszukiwania pracy oraz możliwościach zmiany dotychczasowych kwalifikacji.
Kończąc informację o stanie gminy i najważniejszych jej problemach pragnę jeszcze przed przedstawieniem stanu budżetu zapoznać Wysoką Radę ze stanem majątku gminy na dzień 30.06.1994 r.
Do dnia 30.06.br skomunalizowane 775 nieruchomości o łącznej powierzeń - 3.553.552 m2, tj 355 ha, wartość gruntów wg cen z 1990 r. wynosi 267 mln zł, natomiast wartość obiektów - 5 mld 922 min zł.
Szczegółowo wartości oraz wielkości skomunalizowanego mienia przedstawia się następująco:

1. Drogi - 508 działek o pow. 1.774.054 m2 (177 ha) - bez wart. szacunk.
2. Tereny zabudowane obiektami stanowiącymi własność gminy, jest ich 45 o pow. 92.456 m2 - wartość gruntu 1 mld 144 min zł
a) budynki mieszkalne - 19 obiektów o wartości 1 mld 348 mln zł
b) budynki administracyjne - 1 obiekt - 382 mln zł
c) świetlice wiejskie - 5 obiektów - 80 mln zł
d) ośrodki zdrowia - 2 obiekty - 438 mln zł
e) hydrofornie - 5 obiektów - 945 mln zł
f) ujęcia wodne - 13 obiektów - 485 mln zł
g) chata kociewska - 1 obiekt - 34 mln zł
h) remizy strażackie - 4 obiekty - 872 zł
i) domy kultury - 2 obiekty - 646 mln zł
j) przedszkola - 3 obiekty - 500 mln zł

3. Tereny niezabudowane 66 nieruchomości o pow. 508.816 m2 i wartości gruntu 3 mld 260 min zł, w tym tereny mieszkaniowe 258,789 m2, natomiast pod rzemiosło i przemysł 245.527 m2 i letniskowe 35.000 m2.

4.Tereny będące w użytkowaniu osób trzecich to 78 nieruchomości o powierzchni 326.632 m2 i wartości gruntu 2 mld 289 min zł, w tym: 103.100 m2 - jezioro (PZW),
8.459 m2 - Wytwórnia Wód Gazowanych GS Zbiewo,
3.100 m2 - zlewnia mleka OSM
155.400 m2 - ośrodki wczasowe (ELTOR, NEPTUN, POLFA, POK),
13.200 m2 - bazy SKR (Pinczyn i POM),
2.100 m2 - Poczta,
41-273 m2 - osoby prywatne (wieczyste użytkowanie)
5. Użytki rolne - 23 działki o pow. 692.200 m2 i wartości gruntu 786 mln zł.
6. Nieużytki - 13 działek o pow. 52.600 m 2 i wartości gruntu (bagna stanowiące mienie wiejskie),
7. Nieruchomości o użytkowaniu innym, jak:
- basen p.pożarowy 8000 m2 (5 działek),
- park - 7.400 m2 (1 działka),
- byłe studnie wiejskie - 451 m2 (8 działek),
- tereny zielone - 4.000 m2 (3 działki),
- boiska - 7.600 m2 (2 działki),
- żwirownia - 23.800 m2 (2 działki),
- targowisko zwierzęce - 8000 m2 (1 działka),
- parking 1000 m2 (3 działki obok posesji p. Stopy),
- śmietniki 12.300 m2 (2 działki),
- oczyszczalnia - 15.339 m 2 (7 działek).
Poprzez wpisy w księgach wieczystych załatwiono ostatecznie 254 działki o powierzchni 756.543 m2 i wartości gruntu 4 mld 535 min zł oraz wartości obiektów 2 mld 380 min zł, w tym:

- tereny niezabudowane 68 działek o pow. 260.719 m2 i wartości gruntu 2 mld. 536 mln zł,
- tereny zabudowane - 22 działki o pow. 51.400 m2, wart. gruntu 509 mln zł i wartości obiektów 2 mld 380 min zł
- tereny zabudowane będące w użytkowaniu osób trzecich - 63 działki
o wartości gruntu 903 min zł i pow. 91.200 m2,
- drogi - 91 działek o pow. 305.024 m2,
- tereny różne, jak (żwirownia, boiska itp.) 10 działek o pow. 48.200m2
i wartości gruntu 482 mln zł.
Wpisy te stanowią 50 % decyzji wydanych przez Wojewodę Gdańskiego.

Sprawy finansowe - budżet gminy - podstawą realizacji zadań gospodarczych jest budżet gminy. Jego podstawowa funkcja polega na gromadzeniu dochodów z tytułu i źródeł określonych w prawie budżetowym. Mają one zapewnić realizację zadań i celów wynikających z planów gospodarczych.
Budżet na 1994 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXXII/223/94 z dn. 21 marca 1994 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 22.658.195.000 zł, natomiast po stronie wydatków kwota 23.360.000.000 zł. Pokrycie niedoboru budżetu stanowi nadwyżka budżetowa za 1993r. w wysokości 701.805. tys. zł. Z ogólnej kwoty dochodów 22.658.195 tys. zł. 82 % stanowią dochody własne, tj.18.430.195 tys. zł, a 18 % jest to dotacja na zadania zlecone i stanowi kwotę 4.228.000 tys. zł. Największa pozycję, bo stanowiącą 44,6 % udziału w dochodach własnych, stanowią udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Udział pozostałych pozycji wynosi poniżej 10 %, a nawet w wielu przypadkach zaledwie ułamki procentu.
Wykonanie dochodów ogółem za okres 5-ciu miesięcy br. Wynosi 11.341 mln zł, tj. 50 % planowanych. Szczegółowo planowane dochody przedstawiają się następująco:
1) podatki i opłaty lokalne - 5.260.500.000 zł, w tym:
a) podatki pobierane na podstawie odrębnych ustaw - 413.500.000 zł
b) opłaty lokalne - 800.000.000 zł
c) odsetki za nieterminowe należności - 50.000.000 zł
2) dochody komunalne - 1.703.000.000 zł,
w tym dochody z majątku gminy 1.703.000.000 zł
3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 8.200.000.000 zł
w tym:
a) z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.180.000.000 zł
b) z podatku dochodowego od osób prawnych 20.000.000 zł
4) subwencja ogólna 1.098.595.000 zł
5) pozostałe dochody 6.388.100.000 zł
w tym:
a) dotacje celowe na zadania administracji rządowej: 4.228.000.000 zł.
B) odsetki od środków finansowych gminy gromadzone na rachunkach bankowych - 100.000.000 zł.
c) inne wpływy - 2.060.000.000 zł.
Jeśli chodzi o wydatki budżetowe, to planowane są one w następujący sposób: na wydatki ogółom zaplanowano kwotę 23.300.000.000 zł z tego
a) rolnictwo - 2.264.000.000 zł
b) leśnictwo - 5.000.000 zł
c) transport (utrzymanie dróg) - 1.230.000.000 zł
d) gospodarka komunalna - 3.420.000.000 zł
e) gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - 1.243.000.000 zł
f) oświata i wychowanie - 3.710.000.000 zł
g) kultura i sztuka - 475.000.000 zł
h) ochrona zdrowia - 1.855.000.000 zł
w tym zadania z administracji rządowej - 1.000.000.000 zł
i) opieka społeczna - 3.880.000.000 zł
j) kultura fizyczna i sport - 310.000 zł
k) turystyka i wypoczynek - 80.000.000 zł
l) różna działalność - 240.000.000 zł
ł) administracja państwowa i samorządowa - 4.448.000.000 zł

w tym zadania administracji rządowej - 450.000.000 zł
m) różne rozliczenia finansowe - 200.000.000 zł.
Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 10.113 mln zł, tj 43 % planowanych
W wydatkach budżetowych gminy wydzielono środki do dyspozycji
samorządów wsi w wysokości 240 mln. zł. Podział środków na poszczególne sołectwa kształtuje się w zależności od wpływów z tytułu podatku rolnego.
Do dyspozycji obecnej Rady pozostawiamy niewykorzystane środki
w zaplanowanym budżecie gminy w wysokości 57% oraz zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku kredyt na budowę oczyszczalni ścieków w wysokości 2.300 mln zł.

Wysoka Rado, Szanowni Goście !
Przedstawiłem najważniejsze dane dotyczące aktualnego stanu gminy. By stan ten był taki, jaki jest, złożyło się wiele czynników, głównie zaś realizacja wielu zaplanowanych i przyjętych przez Radę Gminy w planach gospodarczych zadań rzeczowych. Wykorzystane one były przy udziale różnych sił i środków i w tym miejscu trudno nie wspomnieć o przychylnym stosunku Wojewody, Urzędu Wojewódzkiego, który wspierał finansowo gminę przede wszystkim w zakresie realizowanych inwestycji, tj budowy oczyszczalni ścieków i budowy wodociągów. W ostatnich latach dużą rolę w rozbudzaniu aktywności społecznej odegrały Rady Sołeckie w poszczególnych wsiach na terenie gminy, które mając do dyspozycji wydzielone środki finansowe po gospodarsku podchodziły do potrzeb swoich mieszkańców. Głównym zadaniem, jakie Rady Sołeckie przyjmowały sobie do wykonania, to poprawa stanu dróg. To właśnie sołtysi i rady sołeckie byli inicjatorami prac w zakresie ich nawożenia żużlem. Oni też kontrolowali wykonanie tych prac. Słowa uznania należą się Radzie i Zarządowi Gminy I kadencji jako inicjatorom całości działań w gminie. Ich wytężona praca nie była spowodowana chęcią poklasku czy prywatą, ale dobrem ogółu, dobrem naszej wspólnej gminy. Reagowali szczególnie na nieprawidłowości w życiu codziennym, a realizowane zadania rozpatrywali bardzo dokładnie. Należy również zaznaczyć, że kierowano się potrzebami całej gminy, o czym świadczy chociażby ogromne zaangażowanie w program zaopatrzenia wsi w wodę. Chciałbym na tej I uroczystej Sesji Rady Gminy wszystkim wymienionym i niewymienionym autorom obecnego stanu gminy serdecznie pogratulować. Ukoronowaniem mego stwierdzenia jest fakt, w 1993 r. gmina Zblewo otrzymała I miejsce i nagrodę pieniężną w konkursie "Piękna Wieś" na najbardziej uporządkowaną gminę w województwie gdańskim, a pięć wsi - Zblewo, Pinczyn, Borzechowo, Kleszczewo i Bytonia otrzymało wyróżnienia z rąk Wojewody.
Kończąc wystąpienie chciałbym raz jeszcze podziękować za dobrą i owocną współpracę w realizacji zadań gospodarczych służących rozwoju gminy, a nowo wybranym Radnym, zarządowi i przyszłemu Wójtowi zadowolenia z pracy, zaś na niwie osiągnięć gospodarczych jeszcze lepszych wyników niż dotychczas osiągniętych.
Wójt gminy lek. wet. Wiesław Ossowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz