wtorek, 22 marca 2011

Gmina Zblewo. Wybrano sołtysów i rady sołeckie 1

Bytonia. Marcin Pienschke


W wyborach sołtysa na ogólną liczbę 653 uprawnionych do głosowania obecnych było 56. Zebraniu przewodniczyła Ewa Jędrzejewska. W skład komisji skrutacyjnej weszli: Henryk Czubkowski, Jadwiga Wildman, Dorota Urbanowicz. Jako kandydatów na sołtysa zgłoszono Marcina Pienschke i Janusza Schutzmanna.

Jako kandydatów na członków rady sołeckiej zgłoszono 6 osób. Wydano 56 kart, zebrano 55. Sołtysem został Marcin Pienschke - 48 głosów. Janusz Schutzmann otrzymał 5 głosów. W wyniku tajnego głosowania na członków rady sołeckiej większością głosów zostali wybrani: Andrzej Urbanowicz, Mirosław Para, Gabriela Rząska i Ireneusz Wildman.


Przebieg spotkania

W zebraniu uczestniczyli Krzysztof Trawicki (wójt, mieszkaniec), Bogdan Męczykowski (mieszkaniec), Hanna Puttkammer, Marian Dera i Małgorzata Głodek.

Zebranie otworzyła sołtys wsi Teresa Milewska i przekazała przewodniczenie Ewie Jędrzejewskiej. Po tym sołtys wsi przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej. Wójt Krzysztof Trawicki przedstawił sytuację gospodarczą, planowane inwestycje oraz budżet gminy (podsumowanie 2010 r. oraz plany na rok 2011).

W punkcie "wolne wnioski i dyskusja" Zygmunt Michalak przedstawił problem złego stanu drogi Bytonia - Cis. Andrzej Urbanowicz zaprezentował zdjęcia ukazujące stan tej drogi. Wójt wyjaśnił sytuację. Mówił o I etapie prac związanych z jej polepszeniem.

Zdzisław Fota zapytał, ile pieniędzy przeznaczyła gmina na drogi. Wójt odpowiedział, że na gminę Zblewo przeznaczono 1 127 000 zł. Andrzej Urbanowicz złożył propozycję zaangażowania własnych środków dla polepszenia stanu dróg w gminie. Zaproponował udostępnienie sprzętu, stwierdził też, że jest gotowy do współpracy z gminą. Wójt odniósł się do tej propozycji z uznaniem.

Kazimierz Scharmach zapytał o realizację kanalizacji we wsi Bytonia. Jest ona wykonywana etapowo. Wieś Bytonia - Etap III - usłyszał od wójta.

Zdzisław Fota prosił o wyjaśnienie uwzględnienia istniejącego boiska sportowego w projekcie (według projektu w miejscu istniejącego boiska ma być kort tenisowy). Po burzliwej dyskusji Bogdan Męczkowski przedstawił, jaki jest stan faktyczny projektu, jak przebiegał proces pozyskiwania funduszy na kompleks "centrum sportowo-rekreacyjne" w Bytoni i zaproponował głosowanie: czy mieszkańcy są za realizacją projektu, który dostał dofinansowanie, czy przeciw. Propozycja głosowania została przyjęta. Za projektem głosowały 53 głosy, dwie osoby były przeciwne, jeden wstrzymała się od głosowania.


Białachowo. Krzysztof Włoch

Na ogólną liczbę 214 uprawnionych do głosowania obecnych było 28. Zebraniu przewodniczył Andrzej Baran. Zebranie powołało komisję skrutacyjną w składzie: Sebastian Zientarski, Dorota Pek, Renata Kuśnierz. Jako kandydata na sołtysa zgłoszono Krzysztofa Włocha, który otrzymał 18 głosów. W wyniku tajnego głosowania członkami rady sołeckiej zostali: Andrzej Baran, Tadeusz Dolny i Tadeusz Kołodziejczyk.


Borzechowo. Joanna Wierzba

Obecnych było 181 osób uprawnionych do głosowania. Skład komisji skrutacyjnej tworzyli: Piotr Zakrzewski - przewodniczący, Wojciech Schneider, Maria Tomana, Mateusz Sender i Lucyna Lorkowska. Sołtysem została Joanna Wierzba - 156 głosów (jedyna zgłoszona). W wyniku tajnego głosowania na członków rady sołeckiej większością głosów zostali wybrani: Piotr Glanert - 144, Beata Kornela - 131, Leszek Bąkowski - 127, Bożena Zamońska - 122, Małgorzata Kitowska - 121 i Roman Łojewski - 118.

Przebieg spotkania

W zebraniu wzięło udział 181 mieszkańców. Przewodniczącym zebrania był radny Mieczysław Kośnik. Przedstawicielami urzędu byli: Artur Herold, Jerzy Scharmach, Barbara Turkiewicz i Justyna Sturmowska. Zebranie otworzył sołtys Edward Jędernalik i przekazał prowadzenie Mieczysławowi Kośnikowi. Wybrano komisję skrutacyjną w składzie podanym wyżej. Zastępca wójta przedstawił sytuację finansową gminy. Omówił, jakie zostały zrealizowane inwestycyjne w 2010 r. oraz pokrótce przedstawił plany inwestycyjne na 2011 r.

W punkcie "wolne wnioski i dyskusja" pani Wróblewska w imieniu emerytów przedstawiła problem braku świetlicy (później podnosił ten problem również p. Grabowski) oraz problem bagna przy ulicy Źródlanej, gdzie zalęgły się szczury. Pan Lindenau pytał, ile pieniędzy w ubiegłym roku przeznaczono na rozwój wsi. Mieczysław Kośnik odpowiedział, że rolę świetlicy ma odgrywać szkoła i wobec tego nie ma potrzeby lokowania pieniędzy w świetlicę. Lepiej je przeznaczyć na inne cele. Pan Jurkiewicz pytał, kiedy będzie chodnik. Radny Kośnik odpowiedział, że w tym roku będzie przy ulicy Szkolnej. J. Scharmach dodał, że również przy ulicy Kociewskiej. Urząd czeka na pozwolenie, a w czerwcu powinna nastąpić realizacja tej inwestycji. Przy okazji J. Scharmach wspomniał o nowym projekcie na rozwój agroturystyki i działalności gospodarczej, i zaprosił mieszkańców na zebranie. Pan Doering wystąpił z problemem braku agregatu prądotwórczego w hydroforni. M. Dera odpowiedział, że jest nowy projekt, w którym ujęto problem braku tego urządzenia. Pytano również o budowę chodnika przy ulicy Wczasowej. Zastępca wójta odparł, że jest to przy drodze wojewódzkiej i w związku z tym będzie tu większy problem z realizacją, ale urząd się postara.

Oprac. tm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz