niedziela, 7 października 2012

KAJAKOWA IMPREZA NA ORIENTACJĘ "TOPIELEC 2012"

REGULAMIN - PDF


KAJAKOWA IMPREZA NA ORIENTACJĘ "TOPIELEC 2012"

REGULAMIN

Cel Imprezy

popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku

upowszechnienie turystyki wodnej, kultury fizycznej oraz sportu,

wymiana doświadczeń przez sympatyków turystyki wodnej oraz imprez na orientację,

praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

ukazanie uczestnikom szlaków wodnych Pomorza.

Organizator:

Kociewski Klub Turystyczny

83-200 Starogard Gdański, ul. Południowa 60

email: mieszko1313@op.pl

Współorganizatorzy:

www.kajaki.stg.pl - Centrum Aktywnego Wypoczynku, Starogard Gdański

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Termin i miejsce Imprezy:

Impreza odbędzie się 13 październik 2012 r. w okolicach Kościerzyny, województwo pomorskie.

Start Imprezy:

Zbiórka uczestników startujących odbędzie się w Stawiskach, na placu przy sklepie.


Forma i kategorie startowe

Impreza ma formę samodzielnego spływu kajakowego z elementami imprezy na orientację. Można startować w parach lub indywidualnie. Ilość uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kategoria Początkujący

Kategoria Zaawansowani

Spływ 2 etapowy (dzień)

Spływ 2 etapowy (dzień)

Długość trasy ok. 18 km

Długość trasy ok. 22 km

Punkty kontrolne na brzegu oraz do

100 m od brzegu

Punkty kontrolne na brzegu oraz do

300 m od brzegu

Możliwe przenoski

Możliwe przenoski

Osoby niepełnoletnie mogą startować w Imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich oraz za pisemną zgodą opiekunów prawnych ( załącznik 1).

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 pażdziernika 2012 roku.

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie mailem: mieszko1313@op.pl lub smsem: 506 90 80 42

Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora.

Osoby startujące w parach wysyłają jedno zgłoszenie z dwoma nazwiskami uczestników.

W przypadku nie wpłynięcia opłaty startowej zgłoszenie jest nieważne.

Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora, uczestnik zostaje wpisany na listę startową.

Osoby startujące na własnym sprzęcie dopisują na zgłoszeniu: "Własny kajak".

Opłata startowa

Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym do 10 października 2012 roku na konto:

Kociewski Klub Turystyczny, Starogard Gdański, ul. Południowa 60

89 1320 1120 2462 4927 2000 0001

Z dopiskiem: " DAROWIZNA TOPIELEC + IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA"

Wysokość opłaty startowej:

45,00 zł/os. - osoby startujące indywidualnie,

40,00 zł/os. - osoby startujące w parach,

20,00 zł/os. - osoby z własnym kajakiem.

Zniżka rodzinna: za trzecią i każdą kolejną osobę z rodziny: minus 10zł/os.

Mapy

Organizator zapewnia mapy 1:10 000.

Ramowy Program Imprezy

13 pażdziernika 2012 r. (sobota)

od 9.00 przyjmowanie uczestników na starcie Imprezy, Stawiska - plac przy sklepie

9.30 odprawa,

10.00 rozpoczęcie imprezy,

od 11.00 do 12.00 zakończenie I etapu,

ok.17.30 zakończenie II etapu i imprezy

Świadczenia startowe:

kajaki z osprzętem (wiosła, kapoki),

transport sprzętu wodnego,

transport uczestników imprezy,

mapa dla każdego uczestnika,

coś na ząb mecie,

dyplomy i uścisk ręki kierownika imprezy dla zwycięzców,

na życzenie udostępniamy wiosła skrętne (ograniczona ilość), należy to zaznaczyć w zgłoszeniu.

UWAGA!!!

W kwestii użytkowania sprzętu wodnego obowiązuje regulamin wypożyczalni Centrum Aktywnego Wypoczynku na stronie http://kajaki.stg.pl/regulamin_wypoyczalni/regulamin_wypoyczalni.html a zwłaszcza pkt. 4 - 7 ww regulaminu.

Na trasę należy przygotować:

4m linkę do cumowania,

kompas,

linijkę,

długopis,

stosowny strój do pływania kajakiem.

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność wypełniając załączone do regulaminu oświadczenie ( załącznik 2).

Uczestnik przyjmuje na siebie obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Nie gwarantuje się pełnych świadczeń dla osób zgłoszonych po terminie.


Załącznik nr 1 do regulaminu Kajakowej Imprezy na Orientację TOPIELEC


Oświadczenie opiekunów prawnych


Wyrażamy zgodę na udział osoby niepełnoletniej (dziecka)


.....................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

w Kajakowej Imprezie na Orientację TOPIELEC odbywającej się w dniu 13 października 2012 roku, organizowanej przez Kociewski Klub Turystyczny w Starogardzie Gdańskim.

Upoważniamy do opieki nad nim …………………………………..……………………..

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

ur. ………………………. (data urodzenia), legitymującego się dowodem tożsamości nr ………………………………………. (rodzaj i nr dokumentu tożsamości), który będzie ponosić pełną odpowiedzialność za nasze dziecko w czasie trwania imprezy. Jednocześnie oświadczamy, że regulamin Kajakowej Imprezy na Orientację TOPIELEC jest nam znany.


Imię i nazwisko pierwszego opiekuna prawnego

Imię i nazwisko drugiego opiekuna prawnego *
_____________________ ______________________

Data i czytelny podpis Data i czytelny podpis *


* W przypadku posiadania wyłącznie jednego opiekuna prawnego należy w drugiej kratce wpisać stosowną adnotację.


Oświadczenie osoby upoważnianej


Wyrażam chęć i zgodę na wzięcie odpowiedzialności cywilnej za wyżej wymienioną osobę niepełnoletnią i oświadczam, że mam ukończone 18 lat. Jednocześnie oświadczam, że regulamin Kajakowej Imprezy na Orientację TOPIELEC jest mi znany.


Imię (imiona) i nazwisko

Numer PESEL
Rodzaj, seria i nr dowodu tożsamości

Data i czytelny podpis


Załącznik nr 2 do regulaminu Kajakowej Imprezy na Orientację TOPIELEC


OŚWIADCZENIE


Ja niżej podpisany oświadczam, ze nie mam przeciwwskazań do uprawiania turystyki wodnej oraz ze startuję w Kajakowej Imprezie na Orientacje TOPIELEC w dniu 13 października 2012 na własne ryzyko i nie będę rościł wobec organizatora żadnych pretensji z tytułu kontuzji lub wypadku, któremu ulegnę w czasie Imprezy. Biorąc udział w Imprezie akceptuję wszystkie zapisy jego regulaminu.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że przedstawione przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym, co poświadczam własnoręcznym podpisem.


……………………………………………………………. ……………………….……………………………………………

imię i nazwisko data, miejscowość
……………………………………………………………. …………………………………………………………….

podpis uczestnika e-mail (opcjonalnie)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz