niedziela, 10 maja 2009

HONOROWI OBYWATELE MIASTA SKÓRCZ

1995 - Łucja Ciesielska i Piotr Maruchacz - w uznaniu zasług w kształceniu młodzieży i rozwoju szkolnictwa ekonomiczno-rolniczego w mieście Skórcz. Nadanie tytułów związane było z jubileuszem 75-lecia istnienia w Skórczu placówki oświatowej, której tradycje kontynuował Zespół Szkół Rolniczych.


1996 - Bazyli Przybylski - w uznaniu zasług za działalność społeczną, kulturalną i sportową w latach 1949-1965 na terenie miasta Skórcz. Nadanie tytułu związane było z 70-leciem urodzin.

1999 - Jego Świątobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II. Tytuł nadano niecałe pół roku po pielgrzymce papieża do Polski, w tym także do Pelplina.

2004 - Jan Duch, który nieprzerwanie, w latach 1980-1991 przez 11 lat pełnił funkcję włodarza Skórcza jako Naczelnik Miasta i Gminy Skórcz oraz jako Burmistrz Miasta i Gminy Skórcz.

2009 - Zygfryd Anhalt - w uznaniu zasług dla rozwoju kultury, oświaty i sportu w Skórczu.
Ur. 1941r. Absolwent Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Nauczyciel historii i wychowania fizycznego w Zespole Szkół Rolniczych (dzisiejszy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych). Ceniony w regionie trener wielu dyscyplin sportowych posiadający w swoim dorobku wiele nagród i dowodów uznania. Współorganizator wielu imprez sportowych. Szanowany wychowawca młodzieży. Redaktor naczelny "Tygodnika Parafialnego". Szafarz. Przyjaciel ludzi. Człowiek o wręcz charyzmatycznej osobowości. Wyjątkowo zaangażowany w przedsięwzięciach, które realizował i realizuje.

Z okazji 75 rocznicy nadania praw miejskich
"ZASŁUŻONY OBYWATEL MIASTA SKÓRCZ"
nadano

Janowi Grzankowskiemu - (pośmiertnie) w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju gospodarczego i kulturalnego.
Żył w latach 1886-1942. W latach 1927-1934 pełnił funkcję sołtysa i jednocześnie wójta gminy Skórcz. Dzięki jego staraniom 15 maja 1934 roku Skórcz otrzymał prawa miejskie. Starania te mimo występującego bezrobocia uzasadniane były ożywionym rozwojem gospodarczym gminy a także faktem przekroczenia liczby 3000 mieszkańców przez Skórcz. Zabiegi te zostały zakończone sukcesem. Grzankowski został pierwszym burmistrzem miasta Skórcz. W 1939 r. wybrano go na drugą kadencję. Wykazywał ojcowską troskę i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów miasta i jego mieszkańców. Podjął działania zmierzające do uporządkowania Skórcza, podniesienia poziomu jego estetyki i urbanizacji. Dzięki jego inicjatywom rozpoczęto budowę dróg i ulic, co dało zatrudnienie znacznej liczbie bezrobotnych. Utwardzono między innymi ulicę Starogardzką, tzw. Maślany Rynek wyłożono płytami, a ulice otrzymały chodniki. Pełnił funkcje sędziego niezawodowego przy Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Starogardzie Gd., członka Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej dla funkcjonariuszy samorządowych i publicznych. Był też prezesem Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia", czynnym członkiem PCK i Ochotniczej Straży Ogniowej. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i brązowym medalem "Za Długoletnią Służbę". Zamordowany w obozie KZ Oranienburg-Sachsenhausen.

Alojzemu Koseckiemu - w uznaniu zasług w dziedzinie kultury i oświaty.
Ur. 1935r. Rodowity mieszkaniec Skórcza. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1990-1994 przewodniczący Rady Miasta i Gminy Skórcz oraz Rady Miejskiej Skórcza. W latach 1994-2002 burmistrz Skórcza. W czasie kadencji burmistrza Alojzego Koseckiego m.in. zostały wybudowane i oddane do użytku dwa bloki mieszkalne przy ulicy Wojska Polskiego, została wybudowana nowoczesna oczyszczalnia ścieków przy ulicy Gniewskiej, przy współpracy z parafią zostały oddane do użytku dwa parkingi w centrum miasta. Członek honorowy OSP w Skórczu. Działacz Towarzystwa Przyjaciół Skórcza i Ziemi Kociewskiej. Współautor cennych pozycji książkowych: "100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w dziejach Skórcza", "Dzieje Skórcza", "Historia parafii pw. Wszystkich Świętych w Skórczu".

Janinie Kuligowskiej - w uznaniu zasług w dziedzinie kultury i oświaty.
Osoba o charyzmatycznej osobowości realizującą się w pracy z młodzieżą. Emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej w Skórczu, Harcmistrz ZHP, Komendant Hufca ZHP w Skórczu. Od początku swej pracy nauczycielskiej, aż do przejścia na emeryturę cały swój wolny czas przeznaczyła na pracę z młodzieżą. Liczne zimowiska, obozy wędrowne, zloty, kolonie zuchowe, biwaki, które organizowała przez wiele lat, wpłynęły na ukształtowanie się postaw prawości i życzliwości całej rzeszy młodzieży, która dziś wspomina tamten okres swojego życia jako czas szczęśliwy. Pozostaje w pamięci młodych jako tytan pracy i wyjątkowy wychowawca.

Włodzimierzowi Mykietynowi - (pośmiertnie) w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju kultury i oświaty.
Żył w latach 1902-1980. Lwowiak. Od 1924 roku, rok po zdobyciu zawodu nauczyciela, mianowany nauczycielem tymczasowym w szkole powszechnej w Skórczu. W 1929 roku zorganizował poza Starogardem pierwszą drużynę harcerską im. Władysława Łokietka, w której początkowo pełnił funkcję drużynowego a od 1936 roku opiekuna drużyny. Swoje zdolności techniczne przekazywał na zbiórkach, podczas których wykonywano drobne przedmioty użytkowe. Sprzedawano je na kiermaszach a zdobyte w ten sposób środki przeznaczano na akcję obozową wspieraną także przez kupców, rzemieślników oraz sympatyków.Od 1945 roku nauczyciel w Szkole Powszechnej oraz skórzeckiej szkole średniej o profilu rolniczym. Uczył rachunkowości oraz opracowywał programy szkolne z zakresu rachunkowości dla szkół średnich i zasadniczych. Założył pierwszą w województwie Spółdzielnię uczniowską "Iskra". Działacz spółdzielczości wiejskiej. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej GS w Skórczu oraz długoletnim członkiem Komisji Budżetowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Dzięki staraniom Pana Mykietyna utworzono Dwuletnią Szkołę Rachunkowości Rolnej, pierwszą tego typu placówkę w Polsce. Współautor podręcznika "Rachunkowość kółek rolniczych". Uhonorowany odznaką "Zasłużony Ziemi Gdańskiej", "Złotym Krzyżem Zasługi", medalem XXX-lecia PRL oraz Złotą Odznaką Pszczelina.

Księdzu prałatowi dr Eugeniuszowi Stenclowi, proboszczowi parafii "Wszystkich Świętych" w Skórczu - w uznaniu zasług w dziedzinie kultury.
Ur. 1958r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1983 roku. W 1998 mianowany został proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Skórczu. Przeprowadził szereg ważnych inicjatyw mających na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa naszych przodków poprzez przeprowadzenie wielu inwestycji i remontów oraz prac restauratorskich skórzeckiej parafialnej świątyni oraz terenu wokół kościoła. Dzieła księdza prałata są godne naśladowania. Wielkość jego dokonań, polega na tym, że stały się nowym wyznacznikiem estetyki w Skórczu. Nie tylko budzi zachwyt jego dzieło, ale również jest impulsem do inspiracji dla innych osób. Od kwietnia 2000r. kapelan honorowy Jego Świątobliwości Jana Pawła II oraz prałat. Od 2003 roku dziekan dekanatu skórzeckiego. Wykładowca w Instytucie Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Autor i współautor książek o służbie ministranckiej oraz dotyczących posługi lektora. Prowadzi kursy dla szafarzy, kursy dla fotografów i filmowców, którzy chcą uwieczniać w świątyniach.

Romanowi Światczyńskiemu - w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju gospodarczego miasta.
Ur. 1938r w Skórczu. Naukę rozpoczął w 1944 roku w czasie okupacji. Naukę w zawodzie malarza rozpoczął w 1953r. W 1955r. złożył egzamin czeladniczy. W latach 1955-1961 pracował w Spółdzielni Meblarskiej Jedność w Starogardzie Gd., 1961-1963 w zakładzie PGKM w Skórczu. W 1963 roku rozpoczął działalność we własnym Usługowym Zakładzie Malarskim w Skórczu. Po złożeniu egzaminu mistrzowskiego w Izbie Rzemieślniczej w Gdańsku oraz ukończeniu kursów pedagogicznych uzyskał prawo do szkolenia uczniów w zawodzie malarza budowlanego i tapeciarza. W okresie prowadzenia działalności w latach od 1965-1997 naukę ukończyło egzaminem czeladniczym 36 praktykantów. W latach od 1956-1981 roku był członkiem OSP Skórcz gdzie do 1974 roku grał w orkiestrze. Wieloletni członek Rady Parafialnej w Skórczu.

Zygmuntowi Wilczewskiemu - w uznaniu zasług w dziedzinie kultury.
Ur. 1924 w Skórczu. Po maturze w 1948 przez okres pół roku pełnił funkcję nauczyciela w średniej szkole zawodowej w Skórczu. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach przez okres 5 lat pracował w sadownictwie a następnie przeszedł do adwokatury. Zawód adwokata wykonywał przez 50 lat z dużym uznaniem w środowisku zawodowym i społecznym. Miłośnik żeglarstwa, jeździectwa. Zajmował się plastyką, malarstwem i rzeźbą. Miał szereg wystaw w ośrodkach kulturalnych miasta Tczewa i w innych ośrodkach kultury m.in. w Niemczech (Witten). Autor prace literackie: "W todze obrońcy" oraz "Opowiadania Sądowe, Anegdoty, Wiersze i Fraszki". W czasie wojny służył w wojsku w I Armii Wojska Polskiego i odbył szlak bojowy ze wschodnich rubieży polskich nad Bugiem po Berlin, w którym znalazł się w dniu jego kapitulacji 02.05.1945r. Odznaczony srebrnym medalem Virtuti Militari - Zasłużonym na polu chwały, Krzyżem za czyn bojowy WP w I Armii WP-4 Pułk Art. P.panc., odznaczeniami: "Za Warszawę", "Odrę, Nysę i Bałtyk", "Odznaką Grunwaldzką" i medalem "Za Berlin". W 1946 roku opuścił szeregi Wojska Polskiego w stopniu Ogniomistrza. Obecnie jest oficerem Wojska Polskiego-Kombatantem.

Tadeuszowi Włodarczykowi - za działalność filantropijną na rzecz rozwoju kultury, oświaty i sportu.
Ur. 1962r. Od początku pracował jako prywatny biznesmen: najpierw prowadził własna firmę cukierniczą, a od 1983 kieruje przedsiębiorstwem Iglotex. Nagradzany za sukcesy gospodarcze. W latach 1992-1994 był członkiem zarządu miejskiego, a w latach 1998-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Skórczu. Mecenas kultury i sportu na Kociewiu. Angażuje się i wspiera organizacje uroczystości, imprez, inicjatyw społeczno-kulturalnych oraz sportowych w Skórczu i okolicach.

Z okazji 75 rocznicy nadania praw miejskich
"ZASŁUŻONY DLA MIASTA SKÓRCZ"
nadano

Bankowi Spółdzielczemu w Skórczu - w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju gospodarczego oraz za działalność filantropijną na rzecz rozwoju kultury, oświaty i sportu.
Bank Spółdzielczy w Skórczu w ciągu ostatnich lat wypracował w naszym regionie na rynku usług bankowych liczącą się pozycję. Działający od 140 lat bank znacznie rozszerzył poza Skórcz sieć swoich oddziałów i filii. BS w Skórczu posiada oddziały w Pelplinie i Zblewie oraz filie w Osieku, Morzeszczynie, Kaliskach, Czarnej Wodzie i Czersku. Zaledwie połowę klientów banku stanowią rolnicy. W chwili obecnej głównymi klientami banku są prywatne podmioty gospodarcze, osoby prywatne, zaś najbardziej prestiżowymi klientami są samorządy gminne. Swoją obecność i zaangażowanie w życie publiczne lokalnej społeczności Bank Spółdzielczy w Skórczu potwierdza poprzez wspieranie finansowe inicjatyw kulturalnych, sportowych i oświatowych.

Firmie "IGLOTEX" S.A. z siedzibą w Skórczu - w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju gospodarczego.
Firma IGLOTEX jest liczącym się w kraju i Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów kulinarnych. Jest największym zakładem pracy działającym na terenie Skórcza. "Iglotex" posiada kilka oddziałów m.in. w Gdyni, Bytowie, Toruniu oraz Olsztynie. W ciągu ostatnich kilku lat firma wybudowała nowe hale produkcyjne, zwiększyła park maszynowy i zbudowała nowe kanały dystrybucji. Jest niewątpliwie wizytówką naszego miasta zarówno jeżeli chodzi o wizerunek obiektów i zagospodarowania przestrzeni jak również "jeżdżącą" promocją Skórcza. Sukces gospodarczy firmy jest wynikiem systematycznej i konsekwentnej budowy firmy przez właścicieli oraz dobrego nią zarządzania.
Opracowanie: Barbara Dembek-Bochniak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz