sobota, 23 maja 2009

Zaproszenie na XXXIV sesję V kadencji Rady Miejskiej w Skarszewach

Z a p r o s z e n i e

Zapraszam na dzień 28 maja 2009 roku godz.12,00 ( sala posiedzeń Urzędu Miejskiego ) na XXXIV sesję V kadencji Rady Miejskiej w Skarszewach z proponowanym porządkiem obrad :


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad .

3. Dyskusja na temat " Polityka Państwa wobec samorządu " z udziałem Pana

SŁAWOMIRA NEUMANNA Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej .

4 . Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane na poprzednich sesjach.

5. .Zatwierdzenie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady, wydanych decyzji, zarządzeń itp.

Informacja Burmistrza z realizacji wniosków zgłoszonych na komisjach Rady Miejskiej.

Interpelacje i zapytania radnych.

Zapytania sołtysów.

Przedstawienie Informacji :

a) z planowanych remontów i napraw dróg gminnych w 2009 roku .

b) ocena przygotowania placów zabaw dla dzieci oraz obiektów sportowych do lata 2009.

ocena sprawności wysypiska śmieci w Skarszewach wraz z przedstawieniem zaawansowania prac nad utworzeniem wysypiska "Stary Las" .

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok ,

b) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji ,

- opinia komisji Rozw.Gosp.i Budżetu .

13. Podjęcie uchwał :

a) w sprawie uchylenia uchwał dotyczących zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz

odpłatności za posiłki ,

b) w sprawie wprowadzenia zamian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w

Skarszewach ,

- opinia komisji Oświaty, Zdrowia i Rozwoju Społecznego .

14. Podjęcie uchwał :

a) w sprawie nabycia nieruchomości kolejowych,

b) w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych określających granicę

pokrycia przez Gminę wydatków ponoszonych na lokale mieszkalne .

c) w sprawie utworzenia użytku ekologicznego

- opinia komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska ,Promocji i Przedsiębiorczości.

15. Wolne wnioski .

16. Sprawy różne .

17. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej .


Przewodniczący

Rady Miejskiej w Skarszewach

ANDRZEJ FLISBrak komentarzy:

Prześlij komentarz