sobota, 9 maja 2009

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU. Nauczyciele o swojej szkole

RYS HISTORYCZNY

(na podstawie pracy Agnieszki Urmańskiej i Sebastiana Marciniaka)

Zachowane źródła wskazują, że na terenie naszej miejscowości w pierwszej połowie XVII wieku istniał domek szkolny, w którym 12 chłopców uczył miejski organista. Po powstaniu styczniowym, kiedy to Skórcz leżał w granicach zaboru pruskiego, z nauki korzystało 314 dzieci wyznania katolickiego i 108 ewangelickiego.
W 1887 roku w pięcioklasowej elementarnej szkole katolickiej 302 uczniów uczyło czterech nauczycieli. Szkołą kierowali kolejno: Jan Grabowski i Ignacy Lipiński. Postacią, która złotymi zgłoskami wpisała się historię edukacji na terenie Skórcza, był pan Franciszek Schornak. Pod jego okiem w ciągu 5 lat, do 1916 roku wybudowano nowy budynek szkoły z bazą sportową oraz dom nauczycielski. W 1918 roku, po odzyskaniu niepodległości, szkoła katolicka w Skórczu uzyskała statut siedmioklasowej szkoły powszechnej. Franciszek Schornak łączył pracę pedagogiczną z pracą społeczną. Powołał do życia bibliotekę publiczną, dokonał zbioru sztuki ludowej oraz założył przy szkole mały ogród botaniczny. Funkcję Dyrektora pełnił do 1929 roku, kiedy to przeszedł na zasłużoną emeryturę. Zmarł 4 marca 1940 roku i jest pochowany na miejscowym cmentarzu. Za jego rządów szkołę w Skórczu odwiedził Prezydent Stanisław Wojciechowski (24.04.1923r.). Osiągnięcia Franciszka Schornaka są trwałym pomnikiem i wieńcem laurowym tego krzewiciela polskości i niestrudzonego pedagoga wielu pokoleń młodych mieszkańców Skórcza.

Kolejnym dyrektorem był Antoni Sobacki. Kontynuował on rozwój szkoły tworząc m.in. Drużynę Harcerską im. Wł. Łokietka. W latach trzydziestych XX wieku pracowało w niej 11 nauczycieli, a liczba dzieci wynosiła ok. 500. Na czas II wojny światowej zarządzanie placówką objął kierownik pochodzenia niemieckiego. Lekcje były prowadzone w języku niemieckim, a programy nauczania zostały podporządkowane założeniom polityki edukacyjnej Trzeciej Rzeszy. Po wojnie powołano do życia szkołę podstawową. Dyrektorem został ponownie Antoni Sobacki (do 1962). Po nim szkołą kierowali: Edmund Trzoska, Stanisław Borowicz, Henryk Lipski i Ryszard Dąbek.

W 1999 roku w wyniku reformy edukacyjnej powołano do istnienia Zespół Szkół Publicznych, który składa się z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Schornaka oraz Publicznego Gimnazjum, któremu w 2004 roku nadano imię pierwszego burmistrza Skórcza - Jana Grzonkowskiego. Od 2003 roku ZSP kierował Leszek Klamann. Obecnie dyrektorem szkoły jest Andrzej Bunikowski.


SZKOŁA DZISIAJ

W kolejnych latach szkołę systematycznie remontowano i unowocześniano. Obecnie zajęcia odbywają się w budynku głównym ("stara szkoła"), nowym budynku ("nowa szkoła") oraz w budynku tzw. "małej szkoły". Bazę sportową stanowią: salka gimnastyczna, siłownia, sala sportowa o niepełnych wymiarach, boiska do gry. Czasami korzysta się z terenów w parku miejskim oraz znajdujących się tam boisk do siatkówki plażowej. W szkole funkcjonuje świetlica, jest biblioteka, dwie pracownie komputerowe, czytelnia multimedialna, kuchnia i stołówka oraz sklepik.

W szkole podstawowej uczy się 284 uczniów w 12 oddziałach, w gimnazjum 177 uczniów w 7 oddziałach klasowych. Jest 6 oddziałów klasowych kształcenia zintegrowanego. Kadrę pedagogiczną stanowi 23 nauczycieli dyplomowanych, 9 mianowanych, 6 kontraktowych i 5 stażystów. W szkole zatrudnionych jest 4 pracowników administracji i 9 pracowników obsługi.

- Do tej szkoły mam szczególny sentyment, ponieważ byłem w niej uczniem, nauczycielem wychowania fizycznego, wicedyrektorem, a od 1 września 2008 roku jestem dyrektorem - mówi dyrektor Andrzej Bunikowski. - Zależy mi na tym, aby uczniowie i ich rodzice byli zadowoleni z naszej szkoły. Kieruję dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną, która gwarantuje właściwe przygotowanie uczniów do dalszej edukacji. Jest to dla mnie cel najważniejszy, ale nie jedyny. Chciałbym, aby nasza szkoła nauczyła kreatywnego myślenia, dążenia do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań. W tym celu organizowane są zajęcia kół zainteresowań i kół przedmiotowych. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Zależy mi na rozwoju każdego ucznia. Dla uczniów potrzebujących organizujemy zajęcia wyrównawcze. Aby podnieść jakość nauczania, systematycznie doposażamy gabinety i sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne. Chcemy stworzyć pracownię językową z prawdziwego zdarzenia. Mamy też bogatą ofertę zajęć sportowych. W tym miejscu muszę wspomnieć o moim (sądzę, że nie tylko moim) marzeniu o pełnowymiarowej sali sportowej. Do realizacji marzeń należy dążyć, a wtedy jest szansa na ich spełnienie. W tym roku szkolnym sukcesem zakończyły się moje starania o udział w projekcie "Za rękę z Einsteinem", finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Misja placówki zakłada, iż szkoła jest społecznością, która poprzez realizację funkcji dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej chce wprowadzić uczniów w różnorodne dziedziny życia, wychować ludzi odpowiedzialnych, uczciwych, kierujących się w życiu prawdą i szacunkiem wobec innych, przygotowywać do prawidłowego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie oraz wdrażać do umiejętnego rozpoznawania i przeciwstawiania się zagrożeniom cywilizacyjnym. Zachowując właściwe relacje międzyludzkie uczniom wpajane są takie wartości, jak mądrość, zaufanie, uczciwość, tolerancja i sprawiedliwość.

Pedagog szkolny Beata Firyn wymienia różne sposoby współpracy szkoły mające na celu doskonalenie form i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej, m.in.: współpraca z instytucjami i środowiskami pozaszkolnymi (MOPS, GOPS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, policja, sąd), udział w programie "Szkoła bez przemocy", warsztaty na temat uzależnień, integracyjne, spektakle terapeutyczne. Mówi, że uczniowie chętnie angażują się w różnego rodzaju akcje - na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Góra Grosza. Wszyscy starają się, aby szkoła była przyjazna uczniom oraz aby była dla nich drogą do sukcesu poprzez wszechstronny rozwój intelektualny, fizyczny i moralny.


BIBLIOTEKA SZKOLNA

Oczywiście jeżeli biblioteka, to i wypożyczalnia książek i czytelnia, ale przede wszystkim nauczyciel bibliotekarz - "pijarowiec" tej specyficznej pracowni. Od 1999 roku funkcję tę pełni Ewa Tokarska-Kuziemko. Oddajmy jej głos.

- W momencie obejmowania przeze mnie stanowiska, biblioteka wyposażona była w stanowisko komputerowe oraz program, który w znacznym stopniu usprawnił opracowanie techniczne zbiorów oraz wypożyczenia. Później pozyskano pomieszczenia na czytelnię, w której pojawiły się pierwsze stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. W listopadzie 2005, w ramach projektu ICIM, biblioteka otrzymała 4 kolejne zestawy z dostępem do sieci oraz urządzenie wielofunkcyjne. Z tego sprzętu korzystają nauczyciele, uczniowie oraz inni członkowie lokalnej społeczności i to nie tylko w trakcie zajęć dydaktycznych, ale i zajęć popołudniowych w czasie trwania roku szkolnego oraz ferii zimowych. Pierwsze lata pracy pozwoliły mi na ukształtowanie nowej wizji biblioteki jako miejsca twórczego rozwoju ucznia i nauczyciela, w której wspólnie przygotowujemy uroczystości szkolne przedstawienia, gramy na instrumentach i śpiewamy, przezwyciężamy problemy edukacyjne i wychowawcze. Wszystkie te działania zmierzają do zdobywania wiedzy i wymiany doświadczeń z różnych źródeł informacji oraz jej właściwej selekcji. Nie narzucam użytkownikom biblioteki sposobu i tempa pracy, sami decydują, jak chcą pracować - z książką, komputerem czy CD. Moją rolą jest doradzać i wspomagać każdego ucznia i nauczyciela w jego twórczym działaniu. W bibliotece nie ma miejsca na rutynę, bo każdy nowy rok szkolny jest inny od poprzedniego i przynosi bibliotekarzowi nowe wyzwania i oczekiwania ze strony użytkowników. Moim osobistym sukcesem jest stworzenie oraz praca z zespołem asystentów bibliotecznych.


HARCERSTWO

Przy Zespole Szkół Publicznych w Skórczu funkcjonuje 8 Drużyna Harcerska "Leśne Duchy", podlegająca pod hufiec w Starogardzie Gdańskim. Organizacja ta skupia uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Obecnie drużyna składa się z jednego zastępu starszego "Włóczykijów". Opiekunką drużyny jest Agnieszka Urmańska. Od niej dowiadujemy się, że harcerze chętnie sami przygotowują i przeprowadzają zbiórki dotyczące między innymi zapoznania się z symboliką i prawem harcerskim, nauki piosenek i pląsów harcerskich, nabywania sprawności, szkolenia w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy i wiele innych. Chętnie angażują się w prace społeczne takie jak: uporządkowanie zaniedbanych grobów na parafialnym cmentarzu, udział w WOŚP, współpraca z MOK oraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej Caritas w Skórczu. Harcerze pełnili funkcję opiekunów wystawy IPN "Tak Daleko Tak Blisko…" oraz sprawują opiekę nad sztandarem Związku Kombatantów RP. W ramach harcerstwa organizowane są wigilie harcerskie, ogniska, biegi patrolowe oraz rajdy rowerowe. Harcerze angażują się w inicjatywy Komendy Hufca w Starogardzie Gd. poprzez uczestnictwo w Dniu Myśli Braterskiej czy też konkursie piosenki harcerskiej "Violince". Do największych z ostatnich osiągnięć należy zajęcie przez patrol drużyny I miejsca w XXIV Rajdzie Rodło organizowanym przez Komendę Chorągwi Gdańskiej. Choć czasy się zmieniają, metoda harcerska może się doskonale sprawdzać także w nowych warunkach, dlatego też harcerze 8DH organizują Dni Mundurowe w celu naboru do drużyny zuchów, którzy w przyszłości będą mogli kontynuować w szkole harcerską tradycję.


ZAJĘCIA SPORTOWE

- Sport w szkole cieszył się od zawsze dużym zainteresowaniem. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego, którzy prowadzą szereg zajęć pozalekcyjnych zarówno dla uczniów szkoły podstawowej, jak i gimnazjum, każdy zainteresowany może choć raz w tygodniu aktywnym spędzić wolnego czasu - mówi Arkadiusz Zając. - W tym roku szkolnym realizowany był program "Sport po 16". Co tydzień ok. 60 uczniów z klas III-VI bierze udział w rozgrywanej cyklicznie ogólnopolskiej imprezie "Czwartki LA". Najlepsi wystartują w wielkim finale w czerwcu tego roku w Warszawie. Rywalizacja odbywa się w bardzo przyjaznej atmosferze, a uczestnicy kibicują sobie wzajemnie. W październiku po raz pierwszy w historii szkoły uczeń gimnazjum - Michał Grajewski - zdobył tytuł Mistrza Polski w LA w rzucie młotem 4 kg, osiągając wynik 64,21, który jednocześnie jest rekordem okręgu. Sukces Michała przyniósł mu tytuł najlepszego zawodnika spośród młodzików w województwie pomorskim w roku 2008. Osiągnięcie Michała docenił Burmistrz Miasta, który ufundował roczne stypendium sportowe. W ogóle za wybitne osiągnięcia sportowe stypendia otrzymuje aż 15 uczniów. W najbliższym czasie planuje się szereg imprez: 4-bój lekkoatletyczny, Szkolną Gimnazjadę Lekkoatletyczną dla klas I-III oraz już po raz czwarty Olimpiadę Szkolną dla klas I-III nauczania zintegrowanego. Impreza ta z każdym rokiem przyciąga uwagę coraz większej rzeszy rodziców, którzy wraz ze swoimi dziećmi przeżywają emocje związane z rywalizacją sportową. Dzięki pomocy licznych sponsorów dzieci biorą dodatkowo udział w loterii fantowej. Dzięki jednemu ze stałych sponsorów - firmie IGLOTEX - przy okazji imprez sportowych uczestnicy częstowani są lodami. Dobra współpraca pomiędzy nauczycielami wychowania fizycznego, dyrektorem szkoły, burmistrzem Skórcza i klubem sportowym LLKS Ziemi Kociewskiej pozwala stworzyć naszej młodzieży możliwość rozwoju i wspaniałej zabawy.


EDUKACJA EKOLOGICZNA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM

Jacek Dombrowski, opiekun Koła Ekologicznego, za naczelne zadanie kształcenia ekologicznego uznał wyposażenie ucznia w zasób wiedzy geograficznej o tzw. "małej ojczyźnie" w powiązaniu z wiedzą o Polsce. W czasie wspólnych zajęć terenowych rozbudza on w uczniach zainteresowanie problemami lokalnego środowiska. Jak? Wypady na teren budowy autostrady A1 - uczniowie zobaczyli, jak przekształca się środowisko i jakie konsekwencje wynikają z działalności człowieka. Efektem wycieczek jest m.in. opracowana dokumentacja ścieżki dydaktycznej "Do źródeł Szorycy". Inna forma - wycieczka do oczyszczalni ścieków. Fachowe informacje o funkcjonowaniu tej placówki, procesach technologicznych przebiegających w oczyszczalni zawsze wzbudzają zainteresowanie. W ramach zajęć kółka uczniowie spontanicznie organizują akcje porządkowania obszarów rekreacyjnych nad jeziorem Głuche, czyścili koryto rzeki Węgiermucy, sprzątają teren lasu przylegającego do osiedla. Prowadzą zbiórki zużytych baterii w ramach ogólnopolskiej cyklicznej akcji firmy "Reba". Waga zebranych baterii już dawno przekroczyła 300kg. Są i przyjemności - wycieczki i spotkania, choćby z przedstawicielami Leśnictwa Czarne, którzy wraz z Kołem Łowieckim "Łoś" zorganizowali dla uczniów pobyt na strzelnicy myśliwskiej w Bietowie połączony z prelekcja dotyczącą gospodarki leśnej w regionie. Inny wyjazd - na wysypisko śmieci - pozwolił unaocznić konieczność segregacji odpadów. Przy okazji pan Dombrowski dodaje, że zbiórka opakowań PET w Skórczu przebiega wzorcowo. Uważa też, że każdy absolwent skórzeckiego gimnazjum jest wyposażany w niezbędną wiedzę ekologiczną, która pozwala zrozumieć współzależności zachodzące między środowiskiem przyrodniczym a zagospodarowaniem naszej "małej ojczyzny". Poprzez umiejętność wartościowania, oceniania oraz podejmowania wyborów przez jego wychowanków przygotowuje ich do odpowiedzialnego działania w dorosłym życiu.


ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

W szkole funkcjonują dwie pracownie komputerowe, w tym jedna "nowa" - pozyskana w ramach projektu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ współfinansowanego przez Unię Europejską - relacjonuje Sławomir Michnikiewicz. - W pracowni odbywają się lekcje informatyki, zajęcia koła informatycznego, koła języka angielskiego oraz niemieckiego.

Gimnazjum bierze udział w projekcie "Za rękę z Einsteinem - edycja II". Uczniowie gimnazjum uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki, fizyki, chemii oraz języków obcych. Mają dostęp do internetowej platformy "e-learningowej", na której mogą korzystać z "e-lekcji" - interaktywnych lekcji internetowych. Wezmą udział w wycieczkach edukacyjnych, konkursach, szkołach letnich i feriach organizowanych przez PG oraz w różnych festiwalach nauki. Szkoła w ramach projektu otrzymała rzutnik multimedialny. Projekt realizowany jest w trzech województwach i zaangażowane są trzy uczelnie wyższe: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Będą one organizować seminaria i warsztaty dla nauczycieli. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1.09.2008 do 30.06.2012.

Do sukcesów informatyków w tym roku szkolnym należy zaliczyć zakwalifikowanie się do finału ogólnopolskiego konkursu informatycznego POLLOGIA ucznia III klasy gimnazjum Michała Grajewskiego.


Z ŁEZKĄ W OKU

Barbara Wiśniewska przepracowała w Zespole Szkół Publicznych w Skórczu 30 lat. O dzisiejszej szkole mówi w superlatywach.

- Budynek szkolny stoi w tym samym miejscu, ale jakże różni się od tego, w którym rozpoczynałam swoją pierwszą pracę. A był to rok 1977. Do szkoły o nazwie Zbiorcza Szkoła Gminna uczęszczało ok. 1000 uczniów z całej gminy Skórcz. Było to dwa razy więcej niż obecnie. Klasy były bardziej liczne. Szkoła pękała w szwach. Sytuacja zmieniła się na lepsze w 1983 roku, gdy dobudowano drugi budynek szkolny.

Obowiązywał 6-dniowy tydzień pracy. Był taki czas, że etat nauczycielski wynosił 42 godziny tygodniowo. Zajęcia pozalekcyjne, zastępstwa były prowadzone bezpłatnie. Koniec roku szkolnego, tak jak i dzisiaj, wymagał od nauczycieli wytężonej pracy. Może mniej było "pracy papierkowej", ale za to wszystkie dokumenty trzeba było wypełnić ręcznie, włącznie ze świadectwami.

Pamiętam tzw. "zielonkę" ze starymi drzewami owocowymi - miejsce rekreacji. Wiosną i jesienią trudno było wejść do szkoły "suchą stopą". Błotko towarzyszyło zarówno nauczycielom jak i uczniom. To nie to, co dziś. Budynek szkolny odnowiony, teren wokół szkoły utwardzony i pięknie zagospodarowany. Na miejscu dawnej "zielonki" - dwa boiska sportowe. Boisko górne nie do poznania: ławeczki, kwiatki, pełno zieleni, aż miło popatrzeć. Dyżur na takim boisku to nie tylko obowiązek, ale także wielka przyjemność.

Skoro w szkole tak wiele zmieniło się na lepsze, dlaczego więc z "łezką w oku" i sentymentem wracam myślami do mojej "dawnej" szkoły. Są ku temu powody. Po pierwsze, brak mi atmosfery, która wówczas panowała w pokoju nauczycielskim. A był tylko jeden, gdyż i nauczycieli było mniej. Wszyscy znali się bardzo dobrze. Szkoła była mniejsza, więc i dyżurów było mniej. Więcej zatem było czasu na przygotowanie się do lekcji. Był czas na kawę, rozmowy, a nawet żarty. Nie uszły uwadze żadne imieniny czy urodziny. Były życzenia, kwiaty, zaś z drugiej strony kawa i ciasto. Panowała niemalże rodzinna atmosfera. Brak mi też wzajemnego szacunku, jakim darzyli się uczniowie i nauczyciele. Zachowanie uczniów, tak na lekcjach jak i na przerwach, nie budziło większych zastrzeżeń. "Łacinę" słyszało się sporadycznie. Ponadto mi osobiście bardziej podobał się uczeń w mundurku niż dzisiejsza "rewia mody".

I ostatnia refleksja, która przychodzi mi na myśl. Wyrażę ją krótką rymowanką: Dzisiaj uczniowie "siedzą" w internecie, a czytają mało. Ja, jako stary belfer, twierdzę, że dawniej czytanie więcej dawało.

Opracowanie na podstawie wypowiedzi pracowników ZSP w Skórczu

Barbara Dembek-Bochniak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz