wtorek, 16 marca 2010

BOBOWO. GOPS daje radę

Ze Zdzisławą Kwiatkowską - kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie rozmawiał Jarosław Stanek.

- W teorii zabezpieczenia społecznego wskazuje się na trzy techniki administracyjno-finansowe: ubezpieczeniową, zaopatrzeniową i opiekuńczą. Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na podstawie tej ostatniej zasady. Jej nazwa wskazuje na istnienie swego rodzaju powinności społeczeństwa lub lokalnych społeczności w stosunku do rodzin albo jednostek, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej...
Owa trudna sytuacja może polegać na przykład na braku środków materialnych, kłopotach w samodzielnej organizacji życia codziennego, czy też na niedostatecznym wypełnianiu przez rodzinę jej funkcji w stosunku do poszczególnych osób. Do kogo adresowana jest pomoc w gminie Bobowo?

Zdzisława Kwiatkowska: Świadczenia pomocy społecznej adresowane przede wszystkim są do rodzin niedysponujących dochodami zapewniającymi zaspokojenie podstawowych potrzeb. Pomoc nie jest jednak ograniczona wyłącznie do interwencji w przypadku, gdy zawodzą inne systemy zabezpieczenia społecznego. Uwzględnienie w kategorii trudnych sytuacji życiowych elementów pozamaterialnych sprawia, że świadczenia pomocy mają coraz częściej charakter samodzielny wobec ubezpieczenia społecznego. Tak dzieje się na przykład w przypadku pomocy dla ludzi starszych, nakierowanej nie tylko na zaspokojenie ich potrzeb materialnych, ale i dotyczącej zapewnienia warunków do udziału w życiu lokalnej społeczności czy też w przypadku pomocy w organizacji życia rodzin długookresowych (chronicznych) bezrobotnych.

- Jedną z zasad, jakimi kieruje się pomoc społeczna, jest wywodząca się z katolickiej doktryny społecznej zasada subsydiarności. W jej myśl, osobie potrzebującej w pierwszej kolejności pomocy powinien udzielić krąg osób najbliżej z nią związanych, a przede wszystkim rodzina. Dopiero wtedy, gdy pomoc taka jest niewystarczająca lub niemożliwa do uzyskania, spada ona na barki lokalnej społeczności i instytucji publicznych.

- Coraz więcej osób wymaga pomocy. Wiąże się to ze wzrostem bezrobocia. Bezrobotnych na koniec roku 2009 w gminie Bobowo było 246 osób. To o 90 osób więcej niż rok temu. W ramach zadań własnych, które finansowane są z dotacji budżetu państwa w ubiegłym roku 11 osób otrzymało zasiłki stałe ( 115 świadczeń na kwotę 36.011 zł), 59 rodzin otrzymało zasiłki okresowe ( 418 świadczeń na kwotę 120.679 zł) Natomiast w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" uzyskaliśmy dotację 18.000 zł, które przeznaczone zostały na dożywianie dzieci w szkołach. Z dożywiania w szkołach w gminie Bobowo korzystało 69 dzieci. Kosztowało to 30.887 zł. W tym 26 dzieci korzystało z gorącego posiłku w formie zupy z bułką, pozostali otrzymywali drożdżówkę. Sześciorgu uczniom finansowano obiady w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starogardzie Gd. w kwocie 4 zł za obiad. Dwójce uczniom opłacano całodobowe wyżywienie w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Starogardzie Gd. w kwocie 9,50 zł dziennie. Siedmiu uczniom z kl. "0" opłacano obiady w Publicznym Przedszkolu w Bobowie w kwocie 1,80 zł. Ponadto 21 rodzin korzystało z tego programu i otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności za kwotę 13.325 zł oraz opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na 9 osób w wysokości 3.102 zł.Zdzisława Kwiatkowska - kierownik GOPS w Bobowie.

- GOPS od 2007 roku realizuje program PFRON " Uczeń na wsi", polegający na pomocy w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie.

- Tak. W roku szkolnym 2008/2009 korzystało z tego programu 13 uczniów, a przyznana kwota wyniosłą 10.582,94 zł. Oznacza to, że na ucznia przypadło około 814 zł. W roku szkolnym 2009/2010 korzysta z programu także 13 uczniów, a przyznana kwota to 21.757,00 zł, czyli na ucznia przypada około 1.700 zł.

- Ponadto zajmujecie się tzw. zadaniami zleconymi: świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym.

- W ramach świadczeń rodzinnych 255 rodzin otrzymało zasiłki rodzinne (5368 świadczeń na kwotę 342.743 zł) oraz dodatki do zasiłku rodzinnego(2.729 świadczeń na kwotę 297 077 zł), w tym: dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (20 świadczeń na kwotę 20.000 zł), dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (190 świadczeń na kwotę 74.027 zł), dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka (130 świadczeń na kwotę 22.500 zł), dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (241 świadczeń na kwotę 19.280 zł), w tym: na dziecko do 5-go roku życia nie było świadczeń, a na dziecko pow. 5-go roku życia (241 świadczeń na kwotę 19.280zł), dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (313 świadczeń na kwotę 31.300 zł), dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ( 617 świadczeń na kwotę 32.530 zł), w tym: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (42 świadczenia na kwotę 3.780 zł), na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (575 świadczenia na kwotę 28.750 zł) oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (1218 świadczeń na kwotę 97.440 zł). Wypłaciliśmy 690 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 105.570 zł i 135 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 58.603 zł, a 40 osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (40 świadczeń na kwotę 40.000 zł).

- To mnóstwo pracy. Do tego jeszcze dochodzi fundusz alimentacyjny.

- Zgadza się. 20 rodzinom wypłacono fundusz alimentacyjny (446 świadczeń na kwotę 126.640 zł). Opłacaliśmy także składki na ubezpieczenie (128 świadczeń na kwotę 10.973 zł), w tym: składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (83 świadczenia na kwotę 9.227 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne (45 świadczeń na kwotę 1.746 zł). W ubiegłym roku wypłacono dodatki mieszkaniowe 11 rodzinom. Było to 87 świadczeń na łączną kwotę 7.619,33 zł.

- Proszę opowiedzieć o działalności w ramach zadań własnych gminy.

- 35 rodzin otrzymało zasiłki celowe na kwotę 9.817 zł. zł, w tym 1 rodzina otrzymała zasiłek celowy specjalny w związku z długotrwałą chorobą w kwocie 200 zł. Zakupiliśmy 23 paczki gwiazdkowe dla seniorów z naszej gminy tj. osób w wieku 85 lat i więcej. Koszt paczki to 100 zł. 2 osoby otrzymały nagrodę jubileuszową w kwocie 350 zł i wiązankę okolicznościową z okazji 90 - tych urodzin, 6 par małżeńskich z okazji pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego otrzymało nagrodę jubileuszową w kwocie 350 zł., wiązankę kwiatów wazon kryształowy i grawerowaną tabliczkę. Gmina świadczyła usługi opiekuńcze jednej osobie poprzez opiekunkę domową. 6 osób w związku z koniecznością sprawowania opieki całodobowej przebywało w Domach Pomocy Społecznej odpowiednich typów, (dwoje z nich w ciągu roku zmarło). Różnicę między dochodem własnym mieszkańca a należnością za pobyt pokrywała gmina. Była to kwota 78.038 zł. 2 osoby zostały skierowane do Schroniska im. Brata Alberta w Smętowie, a koszt ich koszt pobytu wyniósł 2.221 zł.16 osób skierowano na prace społeczno użyteczne 6 dzieci pojechało na kolonie letnie do Orkusza koło Prabut - finansowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, a 10 dzieci pojechało na kolonie letnie do Jarosławca - finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobowie. Natomiast 35 dzieci z rodzin najuboższych pojechało do Starogardu do Szkoły Podstawowej Nr 1 na zabawę choinkową "Radosne Święta". Trzem osobom nieposiadającym ubezpieczenia zdrowotnego, a wymagającym leczenia załatwiono takie ubezpieczenie na 3 miesiące z Narodowym Funduszem Zdrowia. W przypadku 2 rodzin podjęto działania na rzecz oceny stanu zdrowia psychicznego w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Do Sądu skierowaliśmy sześć wniosków o ustanowieniu kuratora nad rodziną oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej. Trzy wnioski skierowaliśmy do Prokuratury. Dotyczyły ubezwłasnowolnienia i ustanowienia opiekuna prawnego, przemocy w rodzinie, gdzie zastosowano, również procedurę Niebieskiej Karty w pomocy społecznej
oraz sprawę o oszustwo.

- GOPS współpracuje z organizacjami charytatywnymi. Jakie są efekty tej współpracy?

- Zawarto umowę w ramach realizacji programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2009" z Bankiem Żywności w Tczewie. Otrzymaliśmy artykuły spożywcze w ilości 3.008 kg (mleko, mąka, makaron, płatki, musli, ser, serek topiony, cukier, dżem, kasza, krupnik, kawa zbożowa, masło, dania gotowe, mleko w proszku). Ponadto prowadzimy zbiórkę odzieży używanej dla rodzin potrzebujących, a szczególnie dzieci. Do działań podejmowanych przez GOPS na rzecz poprawy sytuacji rodziny należy zaliczyć pracę socjalną. Podjęliśmy 54 działania w wyniku, których udało się między innymi załatwić: 1 rodzinie wszystkie formalności przy wykupie mieszkania i umorzenia długów, innej rodzinie odnowiono i pomalowano całe mieszkanie, 1 osobie załatwiono mieszkanie i umowę najmu, zorganizowano sprzęty gospodarstwa domowego dla kilku rodzin, w związku z wypadkiem 1 osoby załatwiano za niego wszystkie sprawy łącznie z dowożeniem żywności do domu i lekarstw.

- Dziękuję za rozmowę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz