wtorek, 30 marca 2010

Gmina Zblewo. Ogłoszenie o sesji RG

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamiam Szanownych Mieszkańców Gminy Zblewo, że dnia
31 marca 2010r. o godz. 10.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Zblewo.

Porządek obrad:

Sprawy regulaminowe.

Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 12 lutego 2010r. oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.

Interpelacje i wnioski Radnych.

Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych w 2009r.

przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu,

przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku absolutoryjnego,

przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku do wniosku Komisji Rewizyjnej,

przedstawienie opinii pozostałych Komisji Stałych Rady Gminy,

dyskusja,

podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

Ocena skuteczności działań w zakresie porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Zblewo do powiatowego programu profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddechowego.

Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2011r. funduszu sołeckiego.

Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na finansowanie inwestycji.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr IX/91/2007 z dnia 27.09.2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zblewo.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 544/5,544/67-544/76 - Pinczyn.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr577/3,577/10,1431/1-1431/3Zblewo.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 208,209/5,209/6,209/7,209/8,209/12- Pinczyn.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 407/1-26 - Cis.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Gminy Zblewo.

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu " Zasłużony dla Gminy Zblewo" oraz przyjęcia regulaminu nadawania tego tytułu.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu.

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

Wolne wnioski i zakończenie

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Janusz Trocha


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz