poniedziałek, 1 marca 2010

XLV sesja V kadencji Rady Miejskiej w Skarszewach

O g ł o s z e n i e

Ogłaszam , że na dzień 10 marca 2010 roku godz.13,00 ( sala posiedzeń Urzędu Miejskiego ) została zwołana XLV sesja V kadencji Rady Miejskiej w Skarszewach

z proponowanym porządkiem obrad :


Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Ustalenie porządku obrad .

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane na poprzednich sesjach.

Przyjęcie protokołu nr XLIV z lutego 2010 rok

Informacja Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady, wydanych decyzji, zarządzeń itp.

Informacja Burmistrza z realizacji wniosków zgłoszonych na komisjach Rady Miejskiej.

Interpelacje i zapytania radnych.

Zapytania sołtysów.

10. Przedstawienie :

a) informacji z przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku ,

informacji z dalszych działań zmierzających do przejęcia majątku PKP ,

11. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok wraz z uzupełnieniami

b) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2011 rok ,

- opinia komisji Rozwoju Gosp.i Budżetu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zm.Uchw. nr XL/315/09 Rady Miejskiej w Skarszewach z

dnia 23.XI.2009 r. w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Gminie Skarszewy na 2010 rok .

- opinia komisji Rozwoju Gosp.i Budżetu..

13. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Więckowach imienia Franciszka

Nierzwickiego.

b) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym

tygodniowym wymiarze godzin ,

- opinia komisji Oświaty, Zdrowia i Rozwoju Społecznego .

14. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 4 lat w trybie

bezprzetargowym działki ozn.ewid.nr 144/3 położonej w Skarszewach ob.2.dla BioAlians

sp.z.o. z siedzibą w Warszawie w celu przygotowania budowy budynku biogazowni

rolniczej wraz z niezbędną infrastrukturą,

b) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego fr.wsi Szczodrowo ,

c) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego fra.wsi Szczodrowo,

d) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego fr.wsi Bożepole Królewskie.

15. Wolne wnioski .

16. Sprawy różne .

17. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Miejskiej .


Przewodniczący Rady

Miejskiej w Skarszewach

ANDRZEJ FLISInformacja Uprzejmie informuję , że zgodnie z § 75 Statutu Gminy Skarszewy nadanym uchwałą nr IX/65/03 z dnia 2 czerwca 2003 roku ( Dz.Urzęd. Woj.Pom. nr 112 poz.1999 ) odbędzie się posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Skarszewach w niżej podanym terminie:


1. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

i Komisja Porządku Publicznego

w dniu 03.03.2010 roku godz. 15,15 ( s.pos.)

2. Komisja Oświaty, Zdrowia i Rozwoju Społecznego

w dniu 04.03.2010 roku godz.15,15 ( s.pos.)

3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Przedsiębiorczości

w dniu 08.03.2010 roku godz. 14,15 ( s.pos.)Temat spotkania:

1. Zapoznanie się z materiałami na XLV sesję Rady Miejskiej w Skarszewach oraz

wypracowanie opinii do projektów uchwał.

2. Zapoznanie się z projektem budowy biogazowni na terenie Skarszew ( komisja

Rolnictwa...)

3. Sprawy różne .

Informuje się , że posiedzenia komisji są jawne dla mieszkańców .

Zapraszamy do udziału w w /w komisjach .PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Krystyna Socha

Alfred Portee

Piotr Reikowski

Dariusz Kellas

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz