sobota, 23 kwietnia 2011

Skarszewy. Zaproszenie na sesję VII sesję Rady Miejskiej

Z a p r o s z e n i e

Zapraszam na dzień 5 MAJA 2011 roku godz.12,00 (sala pos. UM w Skarszewach ) na VII sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Skarszewach z proponowanym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane na poprzednich sesjach.
4. Zatwierdzenie protokołu z V i VI sesji Rady .
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady, wydanych decyzji, zarządzeń itp.
7. Zapytania sołtysów .
8. Przedstawienie Informacji:
a) dot. gospodarki odpadami stałymi ( w tym odbioru, składowania papy, eternitu, sprzętu AGD ) ,
b) analiza i ocena ujęć wody dla potrzeb p.poż na terenie miasta i gminy Skarszewy.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok .
b) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Woj .Fun. Ochr. Śr. i Gosp.Wodnej
- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu .
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej GOZ w Skarszewach
b) w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Pogódkach
c) w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy
Skarszewy .
- opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Rozwoju Społecznego
11. Podjęcie uchwał:
a ) w sprawie uchwalenia m.p.z.p. dla obszaru cz.dz.geod.nr 658/8( uprzednio dz.nr 658/6) we wsi
Szczodrowo oraz zmiany m.p.z.p. fr.wsi Szczodrowo ( dawnej dz.geod. nr 658) w gm.Skarszewy -
przedstawienie i zaopiniowanie uwag złożonych przez 3 E WIND PARKS sp. zo.o.
b) w sprawie przystąpienia do sporządzania m.p.z.p. fr. wsi Szczodrowo
c) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany m.p.z.p. fr.wsi Obozin
d) w sprawie udzielenia bonifikaty od zapłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym i osobom prawnym w tym
spółdzielniom mieszkaniowym
e) w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Skarszewy lokal przeznaczonych do
wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
f) w sprawie nabycia nieruchomości kolejowych .
- opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Przedsiębiorczości
12. Interpelacje i zapytania radnych .
13. Wolne wnioski i informacje
14. Zakończenie obrad VII sesji Rady Miejskiej .

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skarszewach
JÓZEF KAMIŃSKI


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz