czwartek, 9 czerwca 2011

OGŁOSZENIE. Prośba o zgłaszanie kandydatów na ławników

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) Rada Gminy Zblewo zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na ławników:
do Sądu Okręgowego w Gdańsku
do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim
Ławnikiem MOŻE BYĆ wybrany ten kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
8. do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególna znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami NIE MOGĄ BYĆ:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy
6. duchowni
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej
8. funkcjonariusze Służby Więziennej
9. radni gminy, powiatu i województwa

Prawo do zgłaszania Radzie Gminy Zblewo kandydatów na ławników mają: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie danej gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku,

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Powyższe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenia, inną organizacją społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji. Dokument ten powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywatelki dołącza się również listę osób zawierająca imię(imiona) , nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły po terminie pozostawia się bez biegu.
Potrzebne druki będą dostępne w biurze Rady Gminy pok. Nr 21 Urzędu Gminy Zblewo.

Przewodniczący Rady Gminy Zblewo
mgr Janusz Trocha

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz