poniedziałek, 6 lutego 2006

UM Starogard - informacje -4.01.2006

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 7 lutego 2006 r.
W środę, 25 stycznia Prezydent Miasta Stanisław Karbowski uczestniczył w spotkaniu w Hucie Szkła. Na spotkaniu obecni byli m.in. starosta Sławomir Neumann, syndyk masy upadłościowej huty Józef Dębiński, pełnomocnik właściciela Huty Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka - Jan Frysztak, który poinformował o uruchomieniu, w tempie ekspresowym, produkcji w starogardzkiej hucie.Uruchomienie produkcji pociągnęło za sobą olbrzymie koszty, dlatego właściciel liczy na pomoc władz miasta i powiatu. I taką pomoc zadeklarowali obecni na spotkaniu starosta i prezydent. Docelowo planuje się zatrudnić w hucie 200 pracowników, duży nacisk kładziemy na dobrą organizację pracy -powiedział Jan Frysztak. Nasi pracownicy od pierwszego dnia pracy otrzymują posiłki regeneracyjne. Zależy nam na stworzeniu korzystnego klimatu pracy, chcemy by załoga szybko dostosowała się do warunków pracy, byśmy mogli zwiększać zatrudnienie w naszej firmie.


W piątek, 27 stycznia, w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie, na którym decyzją Prezydium Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych RP, a na wniosek Marii Kuklińskiej, Prezes Oddziału ZIWRP, wręczono odznaki za wybitne zasługi dla inwalidów wojennych.
I tak - Srebrną Odznakę Honorową Związku Inwalidów Wojennych RP - nadano Mirosławowi Sreberskiemu; Srebrną Odznakę Zwycięska Nike - ppłk Zbigniewowi Toporowskiemu i Ryszardowi Adamowskiemu.
Na spotkaniu, którego gospodarzem był Prezydent Miasta Stanisław Karbowski, obecni byli m.in.: przedstawiciel - Poseł na Sejm RP, Danieli Chrapkiewicz - Wiesław Lica, Janina Czaja -Waluda -członek Zarządu Głównego ZIW RP, członek Zarządu Okręgu ZIW RP w Gdańsku, Roman Rakowski - Prezes Zarządu Okręgu ZIW RP w Gdańsku, mjr Grzegorz Stańczyk - zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień, ppłk Andrzej Kaczorowski - Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców w Grudziądzu, ppłk Jerzy Zapolski, Mirosław Sreberski - dyrektor "Hypernova", Ryszard Adamowski - właściciel "Renault", Henryk Kinder - właściciel zakładu "POLMET", Grażyna Bodzińska.
Organizatorami spotkania byli: Maria Kuklińska - Prezes Oddziału ZIWRP, Dora Kwiatkowska - Członek Zarządu Oddziału ZIW RP i Edward Burnicki - Członek Zarządu Oddziału ZIW RP.
Na spotkaniu Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy, Klub Integracji Europejskiej w Grudziądzu mianowało chor. Ryszarda Adamowskiego na stopień honorowy - podporucznika - Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy, Klub Integracji Europejskiej w Grudziądzu.


W imieniu mieszkańców Starogardu i własnym, Prezydent Miasta Stanisław Karbowski złożył na ręce Prezydenta Miasta Chorzów wyrazy najgłębszego współczucia rodzinom ofiar tragedii w katowickiej hali.


W poniedziałek, 30 stycznia w Urzędzie Miejskim, odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów wszystkich gmin rejonu oddziaływania ZUOK STARY LAS, tj. powiatu starogardzkiego, cztery gminy powiatu kościerskiego i miasto Czersk. Prezentacji dokonał Marian Walny - ekspert Polskiej Izby Ekologii, autor regulaminu, który został opublikowany w pismie Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.
Konieczność ta wynika ze zmiany obecnego prawodawstwa, tj. Zmiany ustawy o opadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Zmiany te wprowadzają nowy porządek w gospodarce odpadami i nakładają nowe obowiązki na gminy i przedsiębiorców, m. in. Utworzenie ewidencji umów na zbieranie odpadów. Do 13 kwietnia br., samorządy muszą określić i podać do publicznej wiadomości wymagania jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk, grzebowisk, spalarnię zwłok zwierzęcych a także odbierania odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych. Do 13 października, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie zbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych są zobowiązani dostosować swoją działalność do zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz wystąpić z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia.


Przypominamy mieszkańcom miasta i zarządcom dróg o spoczywających na nich obowiązkach, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. O obowiązkach właścicieli nieruchomości i zarządców dróg związanych z zimowym utrzymaniem traktuje rozdział 3, art.5., czytamy w nim m.in.:
-właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
*uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości;
*uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych (...) należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej;
*obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi;
Straż Miejska przypomina, że do właścicieli i administratorów budynków należy obowiązek usuwania sopli z rynien i dachów.


W poniedziałek Prezydent Miasta Stanisław Karbowski spotkał się z Prezesem SKS Sportowa SA Tomaszem Rogalskim. Rozmawiano o organizacji meczy ćwierćfinałowych i półfinałowych Pucharu Polski w koszykówce, które zaplanowano na 17 i 18 lutego w starogardzkiej hali sportowej.


Zawody jeździeckie planowane w 2006 roku były tematem spotkania Prezydenta Stanisława Karbowskiego z Poseł Danielą Chrapkiewicz i Michałem Wojnarowskim prezesem Spółki Stada Ogierów w Łącku, w skład którego wchodzi stado starogardzkie.


Granty European Cultural Foundation dla projektów kulturalnych na rok 2006.
European Cultural Foundation zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów kulturalnych realizowanych w 2006 roku. Projekty powinny dotyczyć co najmniej jednego z następujących obszarów tematycznych:
a.. międzykulturowość i współpraca ponadgraniczna;
b.. zwiększone uczestnictwo w twórczości artystycznej i mediach;
c.. kulturalne aspekty rozszerzenia Unii Europejskiej;
d.. strategie rozwoju infrastruktury kulturalnej;
e.. twórcza odpowiedź na bieżące kwestie polityczne;
f.. rozwój wspólnej przestrzeni publicznej i kulturalnej.
Kwota dofinansowania projektu wynosi od 5000 do 30 000 euro. Średnio organizcje ubiegające się o finasowe wsparcie na realizację projektu otrzymują od 10 000 do 15 000 euro. Termin nadsyłania aplikacji dla projektów rozpoczynających się w maju upływa 1 marca 2006 r. Szczegółowe informacje, formularze i przykłady projektów dostępne są na stronie: www.eurocult.org


Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej informuje, że Agencja Rozwoju Pomorza - Akademia Edukacji Regionalnej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "OD ABSOLWENTA DO PRZEDSIĘBIORCY". Celem projektu jest aktywne wsparcie absolwentów szkół wyższych, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowym przedsiębiorcom pomocy szkoleniowo-doradczej i finansowej. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. oferuje różne formy wsparcia zagwarantowane w projekcie. Projekt skierowany jest do osób, które: - nie są zarejestrowane jako bezrobotne i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą (bez względu na płeć, posiadane doświadczenie zawodowe); - są absolwentami szkół wyższych studiów magisterskich i/lub zawodowych (licencjat, inżynier), są zameldowanie na terenie województwa pomorskiego od minimum 3 lat i nie ukończyli 35 roku życia; nie były właścicielami przedsiębiorstwa i nie prowadziły działalności gospodarczej po 1 stycznia 2004 r. Nabór uczestników rozpoczyna się 26 stycznia br. a zakończy się 17 lutego br. W projekcie może wziąć udział maksymalnie 25 osób. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet II Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.
(Łączna kwota dofinansowania projektu "Od absolwenta do przedsiębiorcy" wynosi 1 098 380,00 zł)
Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji na stronie: http://www.arpg.gda.pl/arp_nowe/strona.php?id=6


20 maja, na Piekiełkach, w Starogardzie odbędzie się impreza plenerowa pod nazwą "Powitanie Lata 2006". Obok programu artystycznego - występ gwiazd - Norbi i Kombi, zaplanowano dla publiczności wiele atrakcji. Będą one polegać na tym, że podczas imprezy wszystko będzie ZA ZŁOTÓWKĘ. Bilet (ZA ZŁOTÓWKĘ) będzie formą bloczku z kilkoma kuponami uprawniającymi do zakupu (za kolejna złotówkę)- piwa, kiełbaski, waty cukrowej, lodów oraz korzystania z atrakcji parku rozrywki - ścianka wspinaczkowa, rodeo, podniebne szczudła, rower o odwróconym skręcie, automaty sprawnościowe, dmuchane zjeżdżalnie i zamki, baseny z piłkami, itp.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz