czwartek, 19 listopada 2009

Bytonia. Wielka radość! 416 859,64 zł z Europejskiego Funduszu na projekt!

"Nasza Szkoła - Zespół Szkół Publicznych w Bytoni również złożyła wniosek o dofinansowanie projektu "Wykorzystam swoją szansę!". Z niepokojem oczekiwaliśmy na rozstrzygnięcie konkursu. Z ogromną radością przyjęliśmy pomyślną decyzję o finansowaniu Projektu w pełnej wnioskowanej kwocie - 416 859,64 zł!"28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Kapitał Ludzki /PO KL/, który jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. PO KL wpisuje się w jeden z głównych celów Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, tj. wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program koncentruje wsparcie na kilku obszarach, m.in. na edukacji. Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach PO KL istnieje możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. Szkoły mogą realizować projekty wyłonione do dofinansowania w trybie konkursowym. Priorytet IX wspiera regiony w zakresie podnoszenia jakości i poziomu wykształcenia społeczeństwa. Przewiduje się realizację tego celu poprzez realizację programów rozwojowych szkół, obejmujących wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych oraz poprawę efektywności nauczania kompetencji kluczowych.

W ubiegłym roku szkolnym Gmina Zblewo w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowała na terenie szkół w gminie wyłoniony w konkursie projekt "Rozwój kompetencji kluczowych". Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Obecnie na terenie naszych szkół realizowany jest projekt "Za rękę z Einsteinem".

Kiedy Urząd Marszałkowski w Gdańsku w lutym br. ogłosił nabór wniosków na konkurs w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, szkoły nie wahały się ani przez chwilę, czy podjąć wyzwanie.

Zainteresowanie placówek oświatowych konkursem w całym województwie było olbrzymie. Prawie każda szkoła składała wniosek aplikacyjny na konkurs. Szanse pozyskania środków na dodatkowe zajęcia dla uczniów zdarzają się rzadko. Grzechem zaniechania byłoby nie ubieganie się o taką pomoc. Nasza Szkoła - Zespół Szkół Publicznych w Bytoni również złożyła wniosek o dofinansowanie projektu "Wykorzystam swoją szansę!". Z niepokojem oczekiwaliśmy na rozstrzygnięcie konkursu. Z ogromną radością przyjęliśmy pomyślną decyzję o finansowaniu Projektu w pełnej wnioskowanej kwocie - 416 859,64 zł!
Sukces jest tym większy, że jest to jedyny Projekt w naszej gminie, który w tym roku uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Projekt "Wykorzystam swoją szansę!" ma charakter partnerski. Liderem jest Zespół Szkół Publicznych w Bytoni, a partnerem Zespół Szkół Publicznych w Zblewie.

W obydwu szkołach dla uczniów z "podstawówki" i gimnazjum w okresie od września do czerwca zostaną przeprowadzone pozalekcyjne zajęcia dydaktyczne - wyrównawcze i specjalistyczne oraz zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem. Dla uczniów utworzono 73 grupy zajęciowe, które przez 32 tygodnie będą realizowały specjalistyczne programy dostosowane do potrzeb uczniów. Zakładamy, że łączna liczba 3936 godzin zajęć przełoży się na osiągnięcie rezultatów, będących miarą postępów uczniów i przyrostu ich osiągnięć - na wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji, a co za tym idzie na wyższą jakość pracy naszych szkół.

Do każdego rodzaju zajęć zostaną zakupione materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć nowoczesnymi i atrakcyjnymi metodami.

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Kapitał Ludzki wspiera działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Jeszcze daleko nam do wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w Unii. Nowoczesne szkoły z atrakcyjnym wyposażeniem, z ogromną liczbą dodatkowych zajęć rozwijających uczniów w różnych obszarach aktywności (nawet dla jednego ucznia!) - to codzienność w rozwiniętych krajach Unii.

Takie projekty, jak nasze, to dopiero pierwsze jaskółki - zwiastujące nadejście lepszego czasu. Cieszymy się, że owe "jaskółki" zawitały do naszej Gminy - do naszych szkół: w Bytoni i w Zblewie.

Zdjęcia
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz