środa, 25 listopada 2009

O G Ł O S Z E N I E - XXXIV Sesja Rady Gminy Zblewo

Zawiadamiam Szanownych Mieszkańców Gminy Zblewo, że dnia
30 listopada 2009r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Zblewo.

Porządek obrad:

Sprawy regulaminowe.

2. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na Sesjach w dniach 16 i 29
października 2009r. oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.

Interpelacje i wnioski Radnych.

Ocena zakresu i poziomu świadczonych usług komunalnych - wynik finansowy zakładu za I półrocze 2009r.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wieloletniego.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Zblewie przy ul.Sportowej w Zblewie.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zblewo i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego.

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

Wolne wnioski i zakończenie.Przewodniczący Rady Gminy


mgr Janusz Trocha

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz