poniedziałek, 8 lutego 2010

OGŁOSZENIE. XXXVII Sesja Rady Gminy Zblewo

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamiam Szanownych Mieszkańców Gminy Zblewo, że dnia 12 lutego 2009r. o godz. 13.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Zblewo.Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.

Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na sesjach w dniach 30 grudnia 2009r. i 25 stycznia 2010r. oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.

Interpelacje i wnioski Radnych.

Analiza sytuacji rolnictwa w gminie w 2009r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2009r. Ocena realizacji wniosków pokontrolnych.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/280/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 280/4,283/11,283/10, 283/22 wieś Bytonia, gmina Zblewo.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy Zblewo w 2010r.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Zblewo na 2010r. oraz zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Zblewo na 2010r.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości w formie zamiany.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Rozpatrzenie wezwania do uchylenia Uchwały Nr XXXIV/319/90 Rady Gminy Zblewo z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy uznającej za nieuzasadnioną skargę Państwa Dobrosławy i Ryszarda Muzaj w zakresie nie zapewnienia właściwego dojazdu niepełnosprawnej córce Weronice do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim.

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

Wolne wnioski i zakończenie.


Przewodniczący Rady Gminy

mgr Janusz Trocha

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz