niedziela, 21 lutego 2010

Pelplin. Pomorski Festiwal Poetycki im. Ks. Janusza St. Pasierba
Ks. Wiesław Aleksander Niewęgłowski - krajowy duszpasterz środowisk twórczych - pisał o jednym z najbliższych swoich przyjaciół ks. Januszu Pasierbie: mimo ze odszedł jest, trwa, mówi, świeci.1 W holu pelplińskiego Liceum Ogólnokształcącego - miejscu poświęconym Patronowi szkoły - umieszczono słowa: Pisarz umarł, a więc żyć zaczyna.2 Te dwie myśli łączy jedno: śmierć człowieka nie zamyka jego życia. Wielcy ludzie żyją tak długo, jak długo trwa pamięć o nich i ich dziele.
Społeczność Liceum Ogólnokształcącego w ukochanym przez kapłana - poetę Pelplinie od 1996 r. organizuje doroczne spotkania młodych ludzi, którym patronuje autor Czasu otwartego. Początkowo Pomorski Festiwal Poetycki (pierwotna nazwa: Pomorski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy ks. Janusza St. Pasierba) adresowany był do uczniów szkół podstawowych. Później do Pelplina przyjeżdżali licealiści i studenci. Zwiększono liczbę kategorii - z jednej (recytacje) do pięciu (recytacje, poezja śpiewana, programy poetycko-muzyczne, eseje, juwenilia poetyckie).
W latach 1996 - 2008 w zmaganiach konkursowych wzięło udział ponad dwa tysiące młodych ludzi ze stu kilkudziesięciu szkół i kilkunastu uczelni nie tylko Pomorza, ale także innych regionów Polski. Zaprezentowano setki wierszy i fragmentów prozy ks. Pasierba. Do kilkudziesięciu jego utworów skomponowano muzykę. Opracowano ponad osiemdziesiąt oryginalnych - i niekiedy bardzo ciekawych - programów poetycko-muzycznych (od monodramów poprzez spektakle rapsodyczne, widowiska poetycko-choreograficzne, koncerty poezji śpiewanej, spektakle z zastosowaniem multimediów). Napisano ponad sto trzydzieści esejów i interpretacji literackich. Młodzi próbujący swoich sił w poezji nadesłali ponad półtora tysiąca juweniliów. Dla bardzo wielu z nich udział w Festiwalu był pierwszym spotkaniem z twórczością i osobą ks. Pasierba. Spotkaniem - jak często mówili - fascynującym i odkrywczym. Szkoda, ze ks. Pasierba nie ma wśród nas. Widocznie był potrzebny w niebie. Na szczęście pozostała jego poezja - taki wpis w szkolnej kronice pozostawili uczestnicy. Wielu z nich przyjeżdżało do Pelplina wielokrotnie, dając świadectwo, że nie są tu przypadkowo, że ks. Pasierb ma im coś ważnego do przekazania. I w końcu wielu z nich od Pasierbowego Festiwalu rozpoczynało swoją drogę życiową naznaczoną umiłowaniem piękna (są wśród byłych laureatów aktorzy, poloniści, księża, poeci).
Festiwal cieszy się od początku wielkim prestiżem i uznaniem. Świadczy o tym zapewne rosnąca liczba uczestników, ale także zainteresowanie mediów. O Festiwalu pisała obszernie nie tylko lokalna prasa. Wielokrotnie na antenie Polskiego Radia w Gdańsku pojawiały się audycje i reportaże, gdańska TVP - oprócz corocznych relacji - wyemitowała półgodzinny film. O Festiwalu informowała KAI, a także katolicka prasa. O prestiżu świadczy również patronat honorowy ministra kultury i dziedzictwa narodowego, marszałka pomorskiego, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, władz samorządowych miasta. Nie bez znaczenia jest pomoc okazywana przez Fundację im. Ks. J.St. Pasierba, przejawiająca się nie tylko w patronacie honorowym. Festiwal od kilku lat wpisywany jest do wojewódzkiego i centralnego kalendarza imprez kulturalnych. Znaczący dla prestiżu jest ponadto fakt zasiadania w jury profesjonalistów (aktorów, poetów, dziennikarzy).
Organizatorzy starają się nie ograniczać trwającego kilka dni Festiwalu tylko i wyłącznie do konkursowych rywalizacji. Stąd też jego młodzi uczestnicy biorą udział w warsztatach teatralnych, spotkaniach z poetami, koncertach muzycznych. Mają możność obejrzenia filmów poświęconych ks. Pasierbowi, spektakli teatralnych czy wystaw (w tym "Pasierbowej Europy ducha").
Festiwal doczekał się własnej publikacji. Poetyckie spotkania z księdzem Januszem St. Pasierbem1 to książka zawierająca m.in. historię Festiwalu, wykaz jego laureatów, nagrodzone juwenilia, wypowiedzi uczestników, a także małą antologię najczęściej recytowanych wierszy poety. Istotną jego część stanowi niegdzie wcześniej niepublikowany wywiad, jakiego ks. Pasierb udzielił w połowie lat osiemdziesiątych studentowi UMK w Toruniu.

Długoletni juror i wspaniały aktor Jerzy Kiszkis w czasie jednego z koncertów finałowych powiedział: Dziękujemy Ci księże Januszu za tyle pięknych i mądrych wierszy, tyle stron pięknej prozy. Mam nadzieję, że zainteresowanie młodzieży nie wygaśnie i za rok w Pelplinie trwać będzie święto kapłana poety.
Taką nadzieję żywią także organizatorzy. Pomorski Festiwal Poetycki im. Ks. Janusza St. Pasierba - organizowany przez pelplińskie Liceum Ogólnokształcące przy współudziale całej lokalnej społeczności miasta: Wyższego Seminarium Duchownego, Urzędu Miasta i Gminy, Miejskiego Domu Kultury - spełnia zapewne swoje zadanie. Zadanie przybliżania młodemu pokoleniu twórczości autora Czarnej skrzynki, który był tak bardzo blisko młodych ludzi, których cenił i szanował, o których zabiegał i o nich się troszczył.

Bogdan Wiśniewski

XV POMORSKI FESTIWAL POETYCKI

IM.KS. JANUSZA ST.PASIERBA


Organizator

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie


Patronat honorowy

Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jan Kozłowski - Marszałek Województwa Pomorskiego

Ks. Antoni Bączkowski - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego

w Pelplinie

Zdzisław Szudrowicz - Pomorski Kurator Oświaty

Maria Wilczek - Prezes Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba

Witold Sosnowski - Starosta Tczewski

Adam Kaszowicz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie

Andrzej Stanuch - burmistrz Pelplina

Ks. Tadeusz Brzeziński - Prezes Wydawnictwa "Bernardinum"


Cele

Przybliżenie dorobku i osoby wybitnego poety i historyka sztuki

ks. Janusza St. Pasierba.

Popularyzacja kultury żywego słowa.

Inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi.

Kształtowanie aktywnej postawy młodzieży wobec zjawisk kultury.

Propagowanie uniwersalnych i regionalnych wartości kultury Pomorza, zgodnie

ze słowami ks. Janusza St. Pasierba: Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich,

w wielkiej ojczyźnie ludzi .


Patronat medialny

TVP Gdańsk

Radio Gdańsk

"Dziennik Bałtycki"

Radio "Głos"

"Pielgrzym"

"Gazeta Tczewska"


Adresaci

Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba składa się

z trzech części: konkursowej, warsztatowej oraz koncertowej. W konkursie mogą wziąć udział reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych i domów kultury

(w kategorii juweniliów i esejów także studenci wyższych uczelni).

Impreza ma charakter ogólnopolski.Termin

31 maja - 2 czerwca 2010 r..

(część konkursowa odbędzie się w dniach 1 - 2 czerwca 2010).

Szczegółowy program XV Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego im. ks. Janusza St. Pasierba zostanie podany w terminie do 10.05. 2010 r. na stronach internetowych: www.liceum.pelplin.pl, www.gok.pelplin.pl, www.pelplin.pl

Będzie ponadto przekazany drogą elektroniczną do zainteresowanych szkół.


Miejsce

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba

ul. Sambora 5


Kategorie konkursowe:

- recytacje

- programy poetycko-muzyczne

- poezja śpiewana

- juwenilia poetyckie

- esej interpretacyjny


Termin nadsyłania zgłoszeń:

15 kwietnia 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) lub do 25 kwietnia 2010 r. (drogą elektroniczną). Nie będą przyjmowane zgłoszenia drogą telefoniczną i faxem.


Adres organizatora:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba

ul. Sambora 5, 83 -130 Pelplin, tel./fax(0-58) 536-15-71

e-mail: lopelplin@poczta.onet.pl lub wispel@wp.pl


KATEGORIA: RECYTACJE

1. Szkoła (dom kultury) typuje maksymalnie trzech uczestników.

2. Każdy z nich przygotowuje do prezentacji jeden wiersz lub fragment

prozy ks. Janusza St. Pasierba. Czas prezentacji nie może przekroczyć

5 minut.

3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko recytatora,

pełną nazwę, adres, numer telefonu/faxu oraz e-mail szkoły, a także

tytuł utworu przygotowanego do recytacji. Do zgłoszenia

należy dołączyć dwa egzemplarze recytowanych tekstów (podpisane

imieniem i nazwiskiem uczestnika).


KATEGORIA: PROGRAMY POETYCKO - MUZYCZNE

1.Szkoła (dom kultury) przygotowuje tylko jeden program, którego czas trwania nie

może przekroczyć 15 minut.

2.Zespół wykonawców nie może liczyć więcej niż osiem osób.

3.W programie należy prezentować tylko twórczość ks. J. St. Pasierba,

nie dopuszcza się możliwości wykorzystania tekstów innych autorów.

4.Programy nie mogą składać się jedynie z prezentacji

wokalno-instrumentalnych (muszą być połączeniem muzyki

i słowa mówionego, co sugeruje nazwa kategorii).

5.Ze względów techniczno-organizacyjnych nie przewiduje się korzystania

z własnej scenografii, nie będzie ponadto możliwości przeprowadzenia prób.

6.Zgłoszenie powinno zawierać: tytuł programu, imiona i nazwiska

wykonawców oraz twórców (np. autora muzyki, scenariusza), a także nazwę,

adres, nr telefonu/faxu oraz e-mail szkoły. Do zgłoszenia należy dołączyć

dwa egzemplarze scenariusza, a także informację dotyczącą

sprzętu nagłaśniającego i ewentualnych próśb kierowanych do organizatora.


KATERGORIA: POEZJA ŚPIEWANA

1.Każdą szkołę (dom kultury) może reprezentować dwóch uczestników, którym może

towarzyszyć akompaniator lub zespół instrumentalny, liczący nie więcej niż pięć osób.

2.Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub fragment prozy

ks. Janusza St. Pasierba w wersji wokalnej.

3.Jury oceniać będzie m.in., czy muzyka i wykonanie są adekwatne

do prezentowanego tekstu.

4.Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wykonawcy i autora muzyki,

tytuł prezentowanego utworu, nazwę, adres, nr telefonu/faxu oraz e-mail

szkoły, a także informację dotyczącą ilości mikrofonów. Do zgłoszenia należy

dołączyć dwa egzemplarze śpiewanych tekstów (podpisane imieniem i nazwiskiem

uczestnika).KATEGORIA: JUWENILIA POETYCKIE

1. Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub cykl wierszy, który należy opatrzyć

godłem słownym (a niegraficznym).

2. Wiersze należy przesłać w dwóch formach: papierowej (trzy egzemplarze drogą

pocztową - vide pkt.3) oraz elektronicznej (na adres wispel@wp.pl, najlepiej

w programie pdf)

3 .W załączonej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) należy podać

imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, e-mail autora oraz nazwę i adres

szkoły (uczelni).


KATEGORIA: ESEJ

1. Każdy uczestnik przygotowuje jeden esej (lub inną formę, np. interpretację wiersza

czy recenzję tomiku wierszy). Pracę należy opatrzyć godłem słownym

(a nie graficznym).

2. Prace należy przesłać w dwóch formach: papierowej (trzy egzemplarze drogą

pocztową - vide pkt. 3) oraz elektroniczną (na adres

wispel@wp.p, najlepiej w programie pdf).

3. W załączonej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) należy podać:

imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, e-mail autora oraz nazwę i adres

szkoły (uczelni).

4. Praca powinna być związana z twórczością poetycką, eseistyczną

lub naukową ks. Janusza St. Pasierba.


Informacje dodatkowe

1. Członkami jury w poszczególnych kategoriach konkursowych będą aktorzy,

reżyserzy, poeci, muzycy, dziennikarze, poloniści.

2.Laureaci konkursu otrzymają nagrody (rzeczowe, pieniężne i książkowe, dyplomy), a wśród nich

Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego.

3.Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń telefonicznych. Druk zgłoszenia

można pobrać ze stron internetowych: www.liceum.pelplin.pl, www.gok.pelplin.pl

4.Zgłoszenie juweniliów poetyckich i esejów do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw

autorskich na rzecz organizatorów oraz wyrażeniem zgody na ewentualne publikowanie tych prac

(także w Internecie).

5. Nie będą wysyłane odrębne zaproszenia na konkurs. Otrzymają je

jedynie autorzy nagrodzonych wierszy i esejów.

6.Uczestnicy zainteresowani noclegami i wyżywieniem powinni do zgłoszenia

dołączyć informację dot. liczby osób. Koszt noclegu dla jednej osoby wynosi 12 zł.,

opłata za wyżywienie: obiad - 7 zł, kolacja - 4 zł, śniadanie - 4 zł.

7. Udział w spotkaniach z poetami i w koncertach jest bezpłatny.

8. Zgłoszenia niezgodne z regulaminem i dokonane po terminie nie

będą przyjmowane.

9.Wszelkich informacji udziela przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Bogdan Wiśniewski (tel./fax 536-15-71; e-mail wispel@wp.pl).

Informacje o konkursie znajdują się w internecie:

www.liceum.pelplin.pl, www.gok.pelplin.pl, www.pelplin.pl

10. Organizator będzie przekazywał systematycznie informacje nt. festiwalu

drogą elektroniczną pod warunkiem otrzymania adresu e-mail.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz