piątek, 19 listopada 2004

18.11.2004.UM Starogard. Informacje

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 18 listopada 2004 r.
W dniach 27-28 października br. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Magdalena Radzewicz brała udział
w Konferencji Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.
Tematem wiodącym konferencji były sprawy związane z przygotowaną nowelizacją ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz problemy związane
z realizacją programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Na zakończenie spotkania wyróżniające się miasta i gminy z terenu całej Polski otrzymały wyróżnienia za realizację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Dyrektor PARPA Wojciech Kłosiński przekazał dyplomy na ręce przedstawicieli wyróżnionych miast.
Miasto Starogard Gdański na podstawie działań podejmowanych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych zostało uznane za gminę wyróżniającą się i zostało zakwalifikowane do Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących.
Gratulując dotychczasowych osiągnięć, życzę Państwu dalszego rozwijania i doskonalenia działań profilaktycznych i naprawczych adresowanych do lokalnej społeczności. Mam nadzieję, ze Państwa miasto stanie się ważnym partnerem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kreowaniu i monitorowaniu lokalnych strategii
z zakresu polityki wobec alkoholu. Podpisał - Wojciech Kłosiński - Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dniach 16.11 - 3.12 br. już po raz kolejny grupa 32 dzieci ze starogardzkich szkół podstawowych będzie brała udział w turnusie wczasów terapeutycznych w Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie. Pobyt dzieci na 17-to dniowym turnusie sfinansowany zostanie
ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 2004 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje o formach pomocy dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w okresie zimy 2004/2005 .
Świadczona pomoc na rzecz wyżej wymienionej grupy osób to:
1. Świadczenie w postaci gorącego posiłku (1 dziennie).
Posiłki te wydawane będą w stołówce "Caritas" Parafii Św. Wojciecha
przy ul. Lubichowskiej w godzinach od 1300 do 1400.
2. Dostarczanie wg indywidualnych potrzeb niezbędnej odzieży i bielizny
osobistej oraz obuwia.
3. Możliwość skorzystania z zabiegów higieniczno sanitarnych na bazie
ośrodków wsparcia MOPS.
4. Umieszczenie na okres jesienno - zimowy w schroniskach wymienionych
poniżej:

Stowarzyszenie "Dom Fides"
ul. Rolnicza 1
82-200 Malbork

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych
Schronisko " Agape" w Szawałdzie
82-200 Malbork

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Schronisko w Smętowie Granicznym
ul. Ogrodowa 1

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Schronisko i Noclegownia w Grudziądzu
ul. Parkowa.

Osoby zainteresowane składają wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6.
Przyjmowanie interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400,
tel. 56 244 58 lub 56 129 84.
Apelujemy do mieszkańców miasta o informowanie miejscach pobytu osób bezdomnych.

W środę 17 listopada br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie członków Zarządu Powiatu Starogardzkiego z Prezydentem Miasta i jego zastępcami. Na spotkaniu omawiano sytuację szpitala oraz sprawy związane z drogami i inwestycjami. Tak więc omawiano kwestię: budowy chodnika w ciągu ul. Lubichowskiej i ul. Skarszewskiej; budowy parkingu przy ul. Szwoleżerów; kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza ( wstępnie zdecydowano o zawarciu porozumienia o współfinansowaniu przebudowy ulic: Kościuszki
i Lubichowskiej oraz budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i Sienkiewicza); chodnika przy parkingu Hypernowa.
Rozmawiano na temat robót wykonanych przy murach obronnych w sąsiedztwie Starostwa (na zlecenie Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w ubiegłym roku na odcinku muru staromiejskiego sąsiadującego z działką będącą własnością Powiatu oczyszczono cegły
z lepiku i smoły, starej zaprawy, uzupełniono brakujące cegły w murze oraz spoiny, odtworzono brakującą część korony muru).
W kwestii przekazania dróg powiatowych na terenie miasta Starostwo zaproponowało powołanie Komisji składającej się z przedstawicieli Urzędu Miasta i Starostwa. Zadaniem Komisji będzie przeanalizowanie sieci dróg, ustalenie przebiegu istniejących dróg oraz zaliczenie ich do przekwalifikowania z kategorii powiatowej na gminną lub odwrotnie. Poruszano też sprawy związane z: uregulowaniem stanu prawnego boisk przy PSP nr 2, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Placówki Interwencyjnej dla Młodzieży; budową biblioteki w mieście i ewentualnym utworzeniem przez Powiat w jej pomieszczeniach części elektronicznej zbiorów bibliotecznych.
W najbliższym czasie odbędą się kolejne spotkania poświęcone wspólnym przedsięwzięciom miasta i powiatu.

W środę 24 listopada 2004 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej.
Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie protokołu XXIV i XXV sesji.

Zmiany do porządku obrad.

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 12.10.2004 do 9.11.2004 r.

Podsumowanie działalności Rady za II rok kadencji

Raport o stanie miasta.

Analiza stanu środowiska naturalnego pod kątem zagrożeń ekologicznych; wskazanie działań zmierzających do jego poprawy.

Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2004 rok (zmiana 6),

zmieniająca uchwałę Nr XLI/418/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2002 - 2006",

przekazania środków finansowych na podniesienie kapitału zakładowego "Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej" spółka z o.o.
w Starogardzie Gdańskim,

ustalenia opłaty administracyjnej w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2005 r.,

ustalenie wysokości stawek podatkowych od posiadania psów w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2005 r.,

określenie wysokości stawek podatkowych od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2005 r.,

określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2005 r.,

wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy gruntu (2 projekty uchwał),

określenia wysokości stawek opłaty targowej.

Informacja o wynikach wdrożenia programu optymalizacji komunikacji miejskiej
w Starogardzie Gdańskim.

Interpelacje i zapytania radnych.

Dyskusja - wolne wnioski.

Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz