czwartek, 11 listopada 2004

PRZETARG NIEOGRANICZONY. STARKOM

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 130.000 EURO
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "STARKOM" Spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim, ul. Tczewska 22, tel. 56 230 67/69 fax. 56 230 67
Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego letniego i zimowego

Miejsce realizacji - miasto Starogard Gdański
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub częściowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 1 stycznia 2005 rok - 31 grudnia 2005 rok
Wadium - 15.000.00 zł
Kryterium oceny ofert: - cena 1 litra oleju napędowego wraz z dostawą
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub - po złożeniu pisemnego zamówienia - zostanie ona przesłana na adres zamawiającego.
Oferty należy składać w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych "STARKOM" Spółki z o.o. (pokój nr 4)
Termin składania ofert upływa dnia 15 grudnia 2004 roku, o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia w Sali Narad Przedsiębiorstwa, o godzinie 10.30.
W przetargu mogą uczestniczyć oferenci spełniający warunki zawarte w SIWZ oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22. ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych.
Kontakt w sprawie przetargu: Kierownik Działu Technicznego
Pan Wojciech Bobrowski
Tel. 562 30 67/69 wew.39, w godz. 7.00-15.00

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz