piątek, 19 listopada 2004

Powiat Starogardzki. Konkurs ofert

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Starogardzkiego - III edycja 2004
Zarząd Powiatu Starogardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Starogardzkiego.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, kościelne, a także instytucje podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane z wyjątkiem jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego nie posiadających osobowości prawnej.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi po upływie 30 dni od daty ogłoszenia tj. 15 grudnia 2004r.

Powiat Starogardzki przekaże środki ze swojego budżetu w formie dotacji w wysokości 7.800 zł. (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych)

Szczegółowe zasady udzielania dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Powiatu Starogardzkiego organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego określa regulamin postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania dostępny na stronie internetowej powiatu starogardzkiego www.powiatstarogard.pl

Zgodnie z programem współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 r., za priorytetowe zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2004 roku uważa się:

przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości,

rozwój społeczeństwa informatycznego, a w szczególności wspieranie działań wprowadzających nowoczesne techniki teleinformatyczne w poszczególnych dziedzinach życia publicznego,

wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Powiat Starogardzki oraz jego dziedzictwo kulturowe,

wspieranie i rozwój turystyki na terenie Powiatu Starogardzkiego, a w szczególności rozwój systemu informacji turystycznej,

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych,

rozwój i wspieranie szkolnictwa wyższego na terenie Powiatu Starogardzkiego oraz działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

promocja Powiatu Starogardzkiego.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 13 grudnia 2004r. włącznie w Kancelarii Starostwa Powiatowego Starogardzie Gdańskim tel. 563 35 14, 563 35 15 za potwierdzeniem odbioru lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd. ul. Kościuszki 17 Wydział Kultury Sportu i Promocji Regionu z dopiskiem "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych III edycja 2004 r.", o przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty biorące udział w Konkursie ofert zobowiązane są przygotować swoje oferty zgodnie ze wzorem opracowanym przez MGiPS stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz.1891), wzory dostępne są na stronie Powiatu Starogardzkiego www.powiatstarogard.pl.

Oferty na realizację zadań publicznych będą rozpatrywane i opiniowane przez Komisję Opiniującą, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządu Powiatu Starogardzkiego, właściwi merytoryczne pracownicy Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. oraz reprezentanci organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu.
8. Rozpatrywane będą tylko projekty, które zrealizowane zostaną w terminie
15-31.XII.2004 r. Ostateczne rozliczenie merytoryczne i finansowe
zrealizowanych projektów musi nastąpić do 15.I.2005 r. włącznie tj. do
zakończenia roku budżetowego.

Komisja Opiniująca - opiniując, a następnie Zarząd Powiatu - podejmując decyzję w sprawie udzielenia dotacji kierują się następującymi kryteriami:
a. terminem realizacji projektu,

merytoryczną wartością projektu, jego przydatnością, ustalonymi priorytetami, zbieżnością z zadaniami powiatu,

wymiernymi korzyściami dla mieszkańców powiatu,

kosztami projektu, w tym wysokością wkładu własnego wnioskodawcy, udziałem innych źródeł finansowania (wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% całkowitego kosztu projektu przy udziale 50% środków własnych),

dokonaniami wnioskodawcy,

dotychczasową współpracą z samorządem i innymi organizacjami a w szczególności terminowym i właściwym rozliczeniem uzyskanych poprzednio dotacji,

zgodnością celów projektu z celami statutowymi wnioskodawcy i ustalonymi priorytetami,

10. Do wniosku oferent zobowiązany jest dołączyć:

dokumenty potwierdzające osobowość prawną - wyciąg z odpowiedniego rejestru (KRS) nie starszy niż 3 miesiące,

sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

oświadczenie podmiotu o prowadzeniu działalności non profit oraz o nieosiąganiu zysku z realizacji wnioskowanego zadania,

zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej i finansowej ze strony osób występujących o dotację wraz z e wskazaniem usprawnień (jeżeli nie wynika to ze złożonych dokumentów) do składania oświadczeń woli w tym zakresie,

dokumenty potwierdzające udział innych partnerów w realizacji zadania z uwzględnieniem wkładu finansowego.
11. Wszystkie zainteresowane podmioty zostaną powiadomione o rozstrzygnięciu konkursu odrębnym pismem wraz z uzasadnieniem udzielenia dotacji lub odrzuceniem wniosku. Ponadto protokół Komisji opiniującej wraz z decyzją Zarządu Powiatu Starogardzkiego z uzasadnieniem zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Starogardzkiego, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz