wtorek, 5 lipca 2005

Informacja z XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2005r.

Przewodnim tematem obrad XXVII Sesji Rady Gminy była ocena stanu bazy turystycznej oraz możliwości rozwoju turystyki i agroturystyki na terenie gminy Lubichowo. Pracownik Urzędu Gminy Pan Kazimierz Bieliński przedłożył Radzie Gminy informację na temat bazy turystycznej w gminnie z której wynika, że na terenie gminy funkcjonuje 9 ośrodków wczasowych (7 w Ocyplu i 2 w Szteklinie). W gminie rozwija się również agroturystyka. Obecnie prowadzi je już 7 właścicieli. W gminie wynajmowane są liczne pokoje w domach prywatnych.
W ramach promocji turystycznej gminy wydano widokówki, foldery oraz znaczki z herbem gminy. Wykonano remonty i konserwację pomostów gminnych natomiast w miejscowości Mermet nad jeziorem Bagienko została utworzona plaża dla wczasowiczów i mieszkańców. W tym roku w ramach Związku Miast i Gmin Rzeki Wdy zostanie wykonane oznaczenie szlaku wodnego rzeki Wdy, poprzez umieszczenie tablic informacyjno-kilometrażowych.

Informację dotyczącą promocji turystyki na terenie powiatu przedstawił Sławomir Neumann - Starosta Starogardzki. Powiedział on, że powstała w powiecie internetowa baza turystyczna, gdzie zamieszczone są wszystkie informacje interesujące turystów. Wskazał również na działania starostwa mające na celu utworzenie powiatowego certyfikatu jakości świadczonych usług turystycznych. Starosta mówił, że gmina Lubichowo posiada szczególne walory turystyczno-przyrodnicze: rzeka Wda, liczne jeziora i lasy. Stwierdził, że w ostatnich latach branża turystyczna silnie się rozwija a standard usług turystycznych zdecydowanie wzrósł.
Radny Brunon Warmbier wskazał, że dla rozwoju turystyki niezbędne są dobre drogi dojazdowe, a obecnie drogi powiatowe w naszej gminie są w opłakanym stanie i oczekuje informacji, kiedy ten stan ulegnie poprawie.
Starosta w odpowiedzi wymienił kilka przyczyn takiego stanu min. wzrost natężenia ruchu pojazdów w ostatnich latach, ruch TIR-ów na odcinkach dróg powiatowych i oczywiście niedobór środków finansowych na remonty i modernizację tych dróg. Według Starosty stan dróg jest tragiczny w całej Polsce i dla kompleksowego ich uporządkowania potrzeba kilkunastu lat. W gminie Lubichowo na drogach powiatowych najpierw trzeba wyeliminować ruch TIR-ów, a potem pozyskiwać środki zewnętrzne i wykonać tam gdzie to jest niezbędne nową nawierzchnię.
Pani Justyna Kacała przedstawiła założenia i harmonogram realizacji na terenie gminy ścieżki dydaktyczno - krajoznawczej, która ma na celu oznakowanie na terenie gminy szczególnie atrakcyjnych i ważnych miejsc i służyć zarówno uczniom, mieszkańcom jak i turystom.

Radni na sesji podjęli następujące uchwały w sprawach
a/ zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
gminy Lubichowo w miejscowości Wda,
b/ zmiany w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącego działki Nr 185/6 w Zielonej Górze,
c/ wyrażenia zgody na sprzedaż działki rolnej w miejscowości Wda,
d/ wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej w miejscowości Wda,
e/ ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej, pedagoga, psychologa i logopedy zatrudnionych w placówkach oświatowych w gminie
Lubichowo,
f/ opiniująca projekt uchwały w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala
Św. Jana w Starogardzie Gdańskim,
g/ zmieniająca uchwałę w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych Straży Pożarnych w Lubichowie,
h/ określenia zasad i trybu umarzania odsetek od wpłat wierzytelności Gminy Lubichowo z tytułu należności pieniężnych dokonanych po terminie płatności oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
i/ zmian budżetu gminy na 2005 rok.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz