środa, 27 lipca 2005

Konkurs "Nasza wieś - nasza szansą"

Szanowni Państwo,
Fundacja Wspomagania Wsi we współpracy z Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłaszają kolejny konkurs grantowy realizowany
we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców "Nasza wieś - naszą szansą" (kontynuacja konkursów "Nasz sposób na biedę na wsi")
czyli co można zrobić za 10 000 złotych by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie, osiedlu po-pegeerowskim?

Konkurs organizowany jest
Na czym polega udział w konkursie i kto może w nim uczestniczyć:
· Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek.
· Działania podejmowane w ramach projektu mają ograniczać przyczyny ubóstwa i bezradności mieszkańców wobec trudnych sytuacji życiowych, aktywizować ich i angażować we wspólne działania podnoszące jakość życia.
· W konkursie wspierane będą działania, które będą miały charakter przedsięwzięć ekonomicznych przynoszących wymierne i trwałe efekty. W działaniach tych należy wykorzystać lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe, organizacyjne i materialne.
· Organizacje składające wniosek muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany.
· W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, rady sołeckie, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje, które wykażą we wniosku, że potrafią osiągnąć cel konkursu. Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.
· Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 10 lutego 2006 i nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 3.000 złotych.
· Organizacje, które wygrają konkurs będą zobowiązane do umieszczenia opisu projektu w Atlasie Inicjatyw Wiejskich umieszczonym w witrynie wiejskiej www.witrynawiejska.org.pl.
· Nie będą rozpatrywane wnioski organizacji, które nie wywiązały się z umów o dotację zawartych z Fundacją Wspomagania Wsi lub innymi organizacjami grantodawczymi (nie dotyczy projektów w trakcie realizacji).
Szczegółowy formularz wniosku, zawierający dodatkowe wskazówki jest do pobrania
na stronie www.fww.org.pl oraz w wortalu internetowym prowadzonym przez
Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl
a także na stronie www.ngo.pl
Wnioski, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych w formularzu informacji nie będą rozpatrywane.
Wniosek z dopiskiem "Nasza wieś - naszą szansą" należy przesłać pocztą do
3 października 2005 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego1
01-022 Warszawa
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 4 stycznia 2006 roku
W konkursie zostaną przyznane nagrody w wysokości od 3.000 do 10.000 zł.
Łączna kwota nagród wyniesie maksymalnie 500.000,00 zł.
Dodatkowych informacji udziela Monika Słotwińska-Łychota pod numerem: (+22) 636 25 70 - 75
lub e-mail: mslotwinska@fww.org.pl
BARDZO WAŻNE!
Należy przeczytać przed przystąpieniem do opracowywania projektu:
1. Kryteria stosowane przy ocenie projektu
Zgodność projektu z celami konkursu (maks.10 pt.); Efektywność projektu (wymierne rezultaty) (maks.10 pt.); Jakość przygotowania projektu: zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań (maks. 3 pt.),
dokładny budżet (maks. 3 pt.),
dobrze przemyślany i przekonujący plan działania (maks.3 pt.);
Liczba osób zaangażowanych w realizację oraz korzystających z efektów projektu (walor integrujący) (maks. 6 pt.); Oryginalność/nowatorstwo (maks. 3 pt.); Pozyskanie dodatkowych funduszy i ilość pracy własnej włożonej w realizację projektu (maks.3 pt.); Współpraca z innymi organizacjami i wolontariuszami (maks.3 pt.); Sposób promocji projektu (maks.3 pt.); 2. Dodatkowe, istotne wskazówki dla przystępujących do konkursu:
· Na konkurs należy zgłaszać konkretne projekty, a nie całą działalność statutową organizacji.
· W przypadku projektów wieloletnich lub wieloetapowych, należy zgłosić konkretny etap.
Nie można zgłaszać projektów polegających wyłącznie na szkoleniach. Nie można zgłaszać projektów polegających na organizacji imprez masowych. · Zgłaszane projekty powinny mieć walor trwałości. Nie będą nagradzane projekty przynoszące krótkotrwały efekt.
· Konkurs nie jest organizowany z myślą o wsparciu dużych, funkcjonujących od wielu lat organizacji i instytucji.
· Opisy projektów nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu znajdują się na stronie internetowej www.fww.org.pl oraz w wortalu internetowym prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl
· Prosimy o numerowanie stron wniosku, oszczędzanie papieru (wypełniając wniosek prosimy o zachowanie określonej w każdym punkcie ilości tekstu (maks. ... str.) oraz usunięcie przygotowanych przez nas opisów wyjaśniających poszczególne punkty i podpunkty, zostawiając jedynie tekst pogrubiony, czyli numery i tytuły poszczególnych punktów i podpunktów), nie zszywanie i nie oprawianie wniosków, gdyż będą kopiowane.
Nie należy przesyłać jakichkolwiek dodatkowych załączników. Fundacja nie zwraca nadesłanych materiałów.
Organizatorzy konkursu proszą o przekazanie tego ogłoszenia wszystkim
organizacjom wymienionym w punkcie: kto może wziąć udział w konkursie.
Nadesłanie wniosku oznacza zgodę na upowszechnienie opisu projektu przez organizatorów konkursu
i przetwarzanie danych dla celów statutowych Fundacji Wspomagania Wsi

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz