piątek, 29 lipca 2005

Mój program wyborczy

.Wieś i rolnictwo
-Wzmocnienie współpracy z elektoratem rolniczym - jednym z pól tej współpracy może być organizowanie szkoleń w zakresie płatności dla gospodarstw niskotowarowych przy wypełnianiu wniosków, np. w biurach powiatowych, gminnych w których to należy ustanowić osobę koordynująca doradztwo dla rolników i to w szerokim zakresie np.:
Isposoby i metody korzystania z funduszy strukturalnych
jak korzystać z dopłat bezpośrednich, kredytów preferencyjnychinformacja na temat co należy zrobić aby skorzystać z różnego rodzaju programów pomocy finansowej np. SAPARDOrganizowanie rolników w tak zwane grupy producenckie - w celu oczywiście wspólnej obrony własnych interesów np. przed praktykami monopolistycznymi jak to ma miejsce w skupie płodów rolnych.
Rozwój i promocja rolnictwa ekologicznego - Jak wiadomo wieś polska składa się w większości z niewielkich gospodarstw gdzie są najlepsze warunki do produkcji zdrowej żywności oraz hodowli naturalnej
W związku z powyższym należy przedłożyć dostępne fundusze U.E., na powstanie gospodarstw ekologicznych w Regionie, Powiecie.
II Walka z bezrobociem
Poprzez:
Tworzenie nowych miejsc pracy np. poprzez stwarzanie warunków inwestycjom zagranicznym jednakże takim inwestycjom które przysparzają miejsc pracy a nie zabierają jak przykładowo hipermarkety, supermarkety.- Umiejętne korzystanie z dotacji dotyczących rynku pracy (PHAR)
- Aktywna pomoc bezrobotnym - poprzez nie tylko organizowaniu różnych płatnych prac
publicznych ale także przeprowadzanie bezpłatnych szkoleń służących zdobyciu lub podwyższeniu kwalifikacji.
Uważam również ze w urzędach nie tylko powiatowych ale także gminnych należałoby stworzyć zespoły zajmujące się problematyka bezrobocia i interwencja w sprawach bytowo - socjalnych.
III Ochrona drobnych i średnich przedsiębiorstw
np. przed powstawaniem nowych placówek wielosetrazowych takich jak wcześniej wspomniane supermarkety, hipermarkety w których to istniejących należy konsekwentnie egzekwować przestrzegania obowiązującego prawa zwłaszcza w zakresie obowiązków podatkowych.Korzystanie z dofinansowania w ramach istniejących programów np. Sektorowego Programu Operacyjnego kierowanego przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw tak zw. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw".Ponad to
obniżenie obciążeń podatkowych i para podatkowych dla przedsiębiorców inwestycyjnych i tworzących miejsca pracy w obszarach charakteryzujących się wysokim bezrobociem.IV Ekologia
Jak już wcześniej wspomniałem moim głównym zainteresowaniem jest ochrona środowiska i w tym zakresie bardzo chciałbym zadba ć o rozwój agroturystyki, zalesienia oraz przemysłu ekologicznego.

V Sport, Kultura
Jestem za tworzeniem warunków dla rozwoju kultury lokalnej w tym samorodnych form estradowych jak i wspierania przedsięwzięć popularyzujących różnego rodzaju dyscypliny sportowe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz